Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sariyane

Sariyane 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛ xa tɔnni itoe nun yamarine suxu ki faɲi na bɔxɔni, Alatala ɛ benbane Ala dɛnaxan soma ɛ yii.
2Ɛ siyaan naxanye kedima, ɛ xa ne suxure batudene birin kala, geyane fari e nun fɔtɔnne bun.
3Ɛ xa e saraxa gandene kala, ɛ yi e kide gɛmɛne yibɔ, ɛ yi e Asera kide gbindonne gan, ɛ yi e ala sawurane rabira, ɛ yi e xinle ɲan na yirene yi.
4Ɛ nama Alatala ɛ Ala batu na kiini.
5Koni ɛ xa Alatala fen yire kedenni, a na dɛnaxan sugandi ɛ bɔnsɔnne tagi, alogo a xa lu mɛnni, a xinla matɔxɔma dɛnaxan yi. Ɛ xa siga mɛnna nin,
6ɛ yi ɛ saraxa gan daxine ba e nun ɛ saraxane nun ɛ yaganne nun ɛ kiseene nun ɛ dɛ tiin nakamali saraxane nun ɛ ɲɛnige ma saraxane, e nun ɛ xuruseene dii singene.
7Ɛ xa ɛ saraxane don mɛnni Alatala ɛ Ala yɛtagi, ɛ tan nun ɛ denbayane. Ɛ xa sɛwa hɛrin na Alatala ɛ Ala naxan fixi ɛ ma.
8Na bɔxɔni, ɛ nama Ala batu alo en naxan nabama iki, birin nun a rafan fe.
9En na rabama bayo ɛ munma so ɛ matabu yireni singen, Alatala ɛ Ala dɛnaxan fima ɛ ma.
10Koni ɛ Yurudɛn baan gidima nɛn, ɛ yi dɔxɔ na bɔxɔni Alatala dɛnaxan soma ɛ yii. A ɛ ratangama nɛn ɛ yaxune birin ma naxanye ɛ rabilinni alogo ɛ xa dɔxɔ bɔɲɛ xunbenli.
11Alatala ɛ Ala yirena nde sugandima nɛn mɛnni, a xinla matɔxɔn dɛnaxan yi. Ɛ xa fa ɛ kiseene ra mɛnni n naxanye yamarixi ɛ ma: ɛ saraxa gan daxine, ɛ saraxane, ɛ yaganne, ɛ kiseene, e nun ɛ se faɲin naxanye fima Ala ma dɛ tiini.
12Ɛ sɛwama nɛn mɛnni Alatala ɛ Ala yɛtagi, ɛ tan, ɛ diine, ɛ konyine, e nun Lewi bɔnsɔnna muxun naxanye ɛ konni bayo bɔxɔn mi soma e yii e kɛɛ bɔxɔn na.
13Ɛ nama ɛ saraxa gan daxine ba ɛ waxɔn yirene yi de!
14Ɛ xa e ba Alatala ɛ Alaa yire sugandixin nin Isirayila bɔnsɔn keden konni. N naxan birin yamarixi ɛ ma, ɛ xa na birin liga mɛnni.
15Koni i nɔɛ nɛn suben don daxin faxɛ yiren birin yi, Alatala naxan fixi i ma, i na dɔxɔ dɛnaxan yi. Muxu sariɲanxin nun a sariɲantaren nɔɛ a donɲɛ nɛn, alo xɛnla hanma bolena.
16Koni ɛ nama suben don e nun a wunla, ɛ xa a wunla bɔxɔn alo igena.
17Ɛ mi lan ɛ murutun hanma manpa nɛnɛn hanma turen don ɛ konni naxan findɛ yaganna ra, hanma ɛ xuruseene dii singene hanma ɛ saraxan naxanye bama dɛ tiin ma, hanma ɛ ɲɛnige ma saraxane hanma ɛ kiseene.
18Ɛ xa ne don Alatala ɛ Ala yɛtagi, a dɛnaxan sugandima, ɛ tan nun ɛ diine nun ɛ konyine, e nun Lewi bɔnsɔnna muxun naxanye ɛ konni. Ɛ xa sɛwa hɛrin na Alatala ɛ Ala yɛtagi, a naxan fixi ɛ ma.

19Ɛ a liga ɛ yeren ma, ɛ nama ɲinan Lewine xɔn ɛ nɛma na bɔxɔni.
20Alatala ɛ Ala na ɛ bɔxɔn nagbo ayi waxatin naxan yi, alo a falaxi ɛ xa kii naxan yi, xa suben xɔnla ɛ suxu, ɛ xa na don alo ɛ wama a xɔn kii naxan yi.
21Xa ɛ dɔxɔden makuya Alatala ɛ Alaa yire sugandixin na, ɛ nɔɛ xuruseene faxɛ nɛn Alatala naxanye fixi ɛ ma alo n na a yamarixi ɛ ma kii naxan yi. Ɛ nɔɛ na subene donɲɛ nɛn ɛ taane yi alo ɛ wama a xɔn kii naxan yi.
22Muxu sariɲanxin nun a sariɲantaren nɔɛ a donɲɛ nɛn alo xɛnla hanma bolena.
23Koni ɛ nama suben don e nun a wunla, bayo wunla luxi nɛn alo a niina. A mi lan ɛ xa suben nun a niin don.
24Ɛ nama suben don e nun a wunla, ɛ xa a bɔxɔn alo igena.
25Ɛ nama a don alogo ɛ xa hɛrin sɔtɔ, ɛ tan, e nun ɛ diine hali ɛ dangu xanbini. Amasɔtɔ ɛ fe tinxinxine ligama Alatala yɛɛ ra yi.
26Koni naxan yo rasariɲanxi Ala xa hanma i dɛ ti naxan ma fe ra, a i a soma Ala yii nɛn, i xa ne xali Alatalaa yire sugandixini.
27Ɛ xa ɛ saraxa gan daxine ba Alatala ɛ Alaa saraxa ganden fari, suben nun a wunla. Ɛ xa saraxa gbɛtɛne wunla bɔxɔn Alatala ɛ Ala a saraxa ganden fari, ɛ yi a suben don.
28Ɛ xa feni itoe birin namɛ ɛ yi e liga n naxanye yamarima ɛ ma, alogo ɛ xa hɛrin sɔtɔ, ɛ tan nun ɛ diine hali ɛ dangu xanbini, han habadan. Amasɔtɔ fe faɲin na a ra naxan nafan Alatala ɛ Ala ma.
29Alatala ɛ Ala na siyane halagi ɛ yɛɛ ra, ɛ naxanye bɔxɔn masɔtɔma, ɛ na dɔxɔ e bɔxɔni,
30ɛ xa ɛ yɛtɛ ratanga e fe ɲaxi ligan ma e halagi xanbini. Ɛ nama e alane feen maxɔdin, ɛ naxa, “Siyani itoe yi e alane batuma di? En fan xa na nan liga.”
31Ɛ nama na fe sifan liga Alatala ɛ Ala ra, bayo e yi fe xɔsixin sifan birin ligama e alane xa naxanye raɲaxu Alatala ma. E yi e dii xɛmɛne nun dii tɛmɛne nan ganma e suxurene kideni.