Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Zaarettido Wogaa

Zaarettido Wogaa 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Simmi GODAA intte Xoossaa siiqite; i intteppe koyiyo a awaajota, a higgetanne a azazota, ubba wode naagite.
2GODAA seeraa intte eridoogaa keenaa abaa intte tamaaridoogaa ubbaa hachchi hassayite; hegaa eriyaageeti inttenappe attin, intte naata gidokkona; GODAA anggaa, a wolqqaama kushiyaanne a micettida qesiyaa,
3i oottido malaatatanne i Gibxxe kawuwaa bollinne a biittaa ubbaa bolli oottidoogaa be7ideta.
4Qassi eti inttena kaallidi yedettido wode, GODAI Gibxxe biittaa olanchchata, eta paratanne para gaareta Zo7o Abban mitissidi, hachchi gakkanaashin, eta muleera xaissidoogaa be7ideta.
5Intte ha sohuwaa gakkanaashin, bazzuwan GODAI intteyyo oottidobaa intte ereeta.
6Qassi Roobeela zariyaappe Eli7aaba naata gidiya Daataana bollinne Abiiraama bolli GODAI oottidoogaa hassayite. Israa7eela asai ubbai xeellishin, biittai dooyettidi, eta, eta so asaa, eta dunkkaaniyaanne etayyo de7iya shemppoora de7iyaabaa ubbaa mittiis.
7Ee! GODAI oottido ha gita ooso ubbaa intte aifiyan be7idaageeti inttena.
8“Hegaa gishshau, intte mino gidanaadaaninne Yorddaanoosa pinnidi intte ekkanau biyo biittaa intte laattanaadan, taani hachchi inttena azaziyo azazuwaa ubbaa naagite.
9Yaatikko, GODAI intte maizza aawatuyyoonne eta zaretuyyo immana giidi caaqqido, maattainne eessai goggiyo biittan intte adussa laittaa de7ana.
10Intte laattanau geliyo biittai intte kiyidi yiido Gibxxe biittaa mala gidenna; Gibxxen intte kattaa zeridi, shooqa ubbaa ataakilttiyaa sohuwaadan haattaa ushsheeta.
11SHin Yorddaanoosa pinnidi intte laattanau biyo biittai keratinne wombbati de7iyo, saluwaa iran aliya biittaa.
12He biittai GODAI intte Xoossai xomoosiyo biitta; laittaa doomettaappe biidi laittaa wurssettaa gakkanaashin, GODAA intte Xoossaa aifee a bollan de7iyo biittaa.
13“Hegaa gishshau, intte GODAA intte Xoossaa siiqanaadaaninne intte intte kumetta wozanaappenne intte kumetta shemppuwaappe ayyo oottanaadan, taani intteyyo hachchi immiyo azazota intte polikko,
14intte kattaa, woiniyaanne zaitiyaa paccennan shiishshana mala, ofinttaa iraanne balgguwaa iraa, a wodiyan wodiyan GODAI intte biittan bukissana.
15GODAI intte mehiyaayyo dembban maataa darissana. Qassi inttekka maananne kallana.
16“Intte wozanai balin wora simmidi, intte hara xoossatussi oottennaadaaninne etau goinnennaadan naagettite.
17Hegee xayikko, GODAA hanqqoi intte bolli eexxi kiyana; irai bukkennaadaaninne biittaikka mokkennaadan i saluwaa gorddana; inttekka GODAI intteyyo immiyo lo77o biittaappe eesuwan xayana.
18“Simmi, ha azazota taageeta, intte wozanaaninne intte qofan wottite. Malaatadan eta intte kushiyan qachchite; qassi malaatadan intte som77uwankka wottite.

19Hageeta intte naatakka tamaarissite. Intte son de7iyo wode, ogiyan hemettiyo wode, zin77iyo wodenne denddiyo wodekka, etayyo yootite.
20Intte penggiyaa qosilettatu bollaaninne intte dirssaa penggiyaa bollan intte eta xaafite.
21Yaatikko, GODAI intte maizza aawatuyyo immana giidi caaqqido biittan intte laittainne intte naatu laittai sa7aappe bollaara de7iya saloi de7iyoogaa keena gidana.
22“Intte GODAA intte Xoossaa siiqanaadan, a oge ubban hemettanaadaaninne ayyo ammanettanaadan, taani hachchi intteyyo immiyo azazota intte minttidi naagikko,
23GODAI ha kawotettata ubbaa intte sinttappe yedettidi kessana; inttekka intteppe gitatiyaanne wolqqaamiya kawotettatu biittaa wotti ekkana.
24Intte tohuwan intte yedhdhido biitta ubbai inttessa gidana. Intte zawai bazzuwaappe biidi Liibaanoosa gakkanaashiinanne Efiraaxiisa SHaafaappe biidi arggo bagga Meediteraane Abbaa gakkanaashiina gidana.
25Inttenaara ai asinne eqettanau danddayenna; GODAI intte Xoossai intteyyo giidoogaadan, intte biyoosan ubban asai inttena be7idi dagammanaadaaninne inttessi yayyanaadan oottana.
26“Be7ite, hachchi taani intte sinttan anjjuwaanne qanggettaa wottais.
27Taani hachchi inttena azaziyo GODAA intte Xoossaa azazota naagikko, intte anjjettana.
28SHin taani inttena hachchi azaziyo GODAA intte Xoossaa azazota naagennan ixxidi, intte eribeenna hara xoossatuyyo goinnanau a ogiyaappe wora simmikko, intte qanggettana.
29GODAI intte Xoossai intte laattanau biyo biittaa inttena gelissiyo wode, anjjuwaa Gariizaana Deriyan qanggettaakka Eebaala Deriyaa bollan awaajjite.
30Ha naa77u dereti Yorddaanoosa SHaafaappe hefinttaara ogiyaappe arggo baggan, Aaraban de7iya Kanaanetu biittan de7oosona; eti qassi Gelggala katamaa sinttan de7iya anjjettida Moore mittaassikka matan de7oosona.
31Intte ha77i GODAI intte Xoossai intteyyo immiyo biittaa laattanau Yorddaanoosa SHaafaa pinnana haneeta. Intte he biittaa ekkidi yan de7iyo wode,
32taani hachchi intteyyo immiyo awaajotanne higgeta ubbaa minttidi naagite.