Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sariyane

Sariyane 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛ xa Alatala ɛ Ala xanu, ɛ yi a gelene nun tɔnne nun sariyane nun yamarine suxu waxatin birin.
2Ɛ xa a kolon to, a ɛ diine mi a toxi, Alatala ɛ Ala ɛ maxuru kii naxan yi a gboon nun a sɛnbɛn nun a nɔɔn nun
3a kabanakone nun a wanle xɔn, a naxanye ligaxi Misiran bɔxɔni Firawona ra e nun a bɔxɔn birin na.
4E mɔn mi a toxi a naxan ligaxi Misiran sofa ganla ra, e nun e soone nun e yɛngɛ so wontorone. E mi a kolon Ala Gbala Baa igen sa sofane xun ma kii naxan yi, e yi ɛ sagatanma waxatin naxan yi. Alatala yi e birin nalɔ ayi habadan!
5Ɛ diine mɔn mi a toxi a naxan ligaxi tonbonni benun ɛ xa be li.
6E nun a naxan liga Datan nun Abirami ra, Eliyabi a dii xɛmɛne, Rubɛn bɔnsɔnna. Bɔxɔn yi yibɔ Isirayila kaane birin yɛɛ xɔri, a yi a raxutu e nun e denbayane nun e bubune nun e fɔxɔrabirane birin ma.
7Ɛ tan nan fe gbeeni itoe to ɛ yɛɛn na Alatala naxanye ligaxi.
8Nanara, ɛ xa yamarini itoe birin suxu, n naxanye yamarima ɛ ma to, alogo ɛ xa sɛnbɛn sɔtɔ ɛ yi bɔxɔni ito masɔtɔ Yurudɛn baan kidi ma, ɛ sigama dɛnaxan yi.
9Ɛ xa e suxu alogo ɛ xa siimaya xunkuyen sɔtɔ bɔxɔni Alatala a kɔlɔxi naxan ma fe ra ɛ benbane xa e nun e bɔnsɔnna, nɔnɔn nun kumin gbo dɛnaxan yi.
10Ɛ bɔxɔn naxan sɔtɔma a mi luxi alo Misiran bɔxɔna, ɛ kelixi dɛnaxan yi. Mɛnni, xɛɛ biin na ɲan, fɔ ɛ xa igen maxali a ma nɛn ɛ sanni alo nakɔna.
11Ɛ bɔxɔn naxan sɔtɔma Yurudɛn baan kidi ma, geya yiren nun lanban yiren na a ra. Tule igen nan sama a ma.
12Bɔxɔn na a ra Alatala ɛ Ala a ɲɔxɔ luxi dɛnaxan xɔn. A tan nan a xun matoma a ra, keli ɲɛɛn fɔlɔn na han a raɲanna.
13Xa ɛ yamarini itoe suxu a faɲin na n naxanye yamarima ɛ ma to, xa ɛ Alatala ɛ Ala xanu, ɛ yi a batu ɛ bɔɲɛn birin na e nun ɛ niin birin na,
14n tulen nafama nɛn ɛ bɔxɔn ma a waxatini, ɲɛmɛn nun sogefuren na, alogo ɛ xa hɛrisigɛn sɔtɔ, murutuna, manpa nɛnɛna, e nun turena.
15N mɔn sɛxɛn fan nasabatima nɛn ɛ bɔxɔni ɛ xuruseene balon na. Ɛ ɛ dɛgema nɛn han ɛ wasa.
16Ɛ a liga ɛ yeren ma alogo sese nama ɛ rakunfa, ɛ yi ɛ xun xɛtɛ, ɛ yi ɛ xinbi sin ala gbɛtɛye bun, ɛ e batu.
17Xa ɛ na liga, Alatala xɔlɔma nɛn ɛ ma han! A yi tulen dan alogo sansi yo nama fa sabati bɔxɔni sɔnɔn, ɛ yi ɲan bɔxɔni ito yi mafurɛn Alatala naxan soma ɛ yii.
18Ɛ xa falani itoe lu ɛ niini e nun ɛ bɔɲɛni. Ɛ e xidi ɛ yiin na e nun ɛ tigi ra alogo ɛ nama ɲinan e xɔn.

19Ɛ xa ɛ diine xaran ne ma, ɛ xa e fe fala ɛ nɛma dɔxi banxini, ɛ nɛma sigatini, ɛ nɛma saxi, ɛ nɛma kelima.
20Ɛ xa e sɛbɛ ɛ banxine sɛnbɛtɛnne nun e dɛɛne ma,
21alogo Alatala a kɔlɔ bɔxɔn naxan ma fe ra, a a soma ɛ benbane yii nɛn, ɛ nun ɛ yixɛtɛne xa lu mɛnni, fanni kuyen mɔn bɔxɔn xun ma.
22Xa ɛ yamarini itoe suxu ki faɲi, n na ɛ yamarima naxanye ra, xa ɛ Alatala ɛ Ala xanu, xa ɛ sigan ti a kirane xɔn, xa ɛ kankan a ma,
23nayi Alatala siyani itoe birin kedima nɛn ɛ yɛɛ ra. Ɛ yi siyani itoe bɔxɔn findi ɛ gbeen na, hali e maxɔdɔxɔ ɛ xa, e sɛnbɛn gbo ɛ xa.
24Ɛ na ɛ sanna ti dɛnaxan birin yi, na findima ɛ gbeen nan na. Ɛ bɔxɔn danna kelima nɛn tonbonni sa dɔxɔ Liban bɔxɔn na, keli Efirati baan na sa dɔxɔ fɔxɔ igen na sogegododen binni.
25Muxu yo mi tiyɛ ɛ yɛɛ ra. Ɛ na siga dɛdɛ yi, Alatala ɛ Ala ɛ yɛɛragaxun sama nɛn mɛn kaane yi e kuisan, alo a a fala ɛ xa kii naxan yi.
26Ɛ a mato, n bata barakan nun dangan sa ɛ yɛtagi to.
27Xa ɛ Alatala ɛ Alaa yamarine suxu, n na ɛ yamarima naxanye ra to, ɛ barakan sɔtɔma nɛn.
28Koni xa ɛ mi Alatala ɛ Alaa yamarine suxu, xa ɛ kiraan fata n na ɛ yamarima naxan na to, ɛ bira ala gbɛtɛne fɔxɔ ra ɛ mi naxanye kolon, ɛ dangan nan sɔtɔma.
29Alatala ɛ Ala na ɛ xali bɔxɔni waxatin naxan yi a dɛnaxan soma ɛ yii, ɛ xa duba falani itoe ti Garisimi geyaan fari, ɛ yi danga falane ti Ebali geyaan fari.
30Na geyane nayi Yurudɛn kidi ma, sogegododen kiraan xanbi ra, Kanan kaane bɔxɔni, Araba yi, Giligali yɛtagi, Morɛ wudi gbeene dɛnaxan yi.
31Ɛ Yurudɛn baan gidima iki, siga na bɔxɔni Alatala ɛ Ala dɛnaxan soma ɛ yii, a findi ɛ gbeen na, ɛ mɔn yi dɔxɔ na.
32Nanara, ɛ xa tɔnne nun yamarine birin suxu ki faɲi, n naxanye soma ɛ yii to.