Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Deuteronomy

Deuteronomy 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Aloho i Dimaadua di godou God mo di daudali ana haganoho huogodoo i nia madagoaa huogodoo.
2Dangi nei, goodou gi langahia godou mee ala ne kabe i baahi Dimaadua mai godou gidee ana hegau. Goodou gu gidee di aamua o Dimaadua, ono mogobuna, ono mahi,
3mo ono mogobuna hagagoboina dangada. Goodou gu gidee dana hai ne hai gi di king o Egypt, mo dono henua hagatau.
4Goodou gu gidee Dimaadua ne daaligi gi daha digau dauwa Egypt hagatau, mo nadau hoodo mo nadau kulumaa, mai i dana haga abulu digaula i lodo Tai Mmee, di madagoaa digaula nogo waluwalu mai goodou.
5Goodou e iloo di mee Dimaadua ne hai adu i hongo di anggowaa i mua di godou dau mai gi kinei.
6Goodou e langahia dana hai ne hai gi Dathan mo Abiram, nia dama daane a Eliab mai di madawaawa Reuben. I mua nia hadumada o nia daangada huogodoo, henuailala ne mahuge gi nua ga hagaholi meemaa, mo nau madahaanau, nau hale laa, nau gau hai hegau, mo nau manu huogodoo.
7Uaa, ma go goodou go digau ala ne mmada gi nia mee hagagoboina huogodoo Dimaadua ala ne hai.
8“Daudalia agu mee huogodoo ala ne helekai adu gi goodou dangi nei. Gei goodou gaa mee di lloo adu laa lodo di monowai, gaa noho i tenua dela bolo ga ulu ginai goodou.
9Ge goodou gaa noho waalooloo i tenua tomo ge logo ono meegai, dela ne hagababa go Dimaadua bolo e wanga gi godou maadua mmaadua mo nadau hagadili gi muli.
10Tenua dela bolo ga noho ai goodou, la hagalee hai be Egypt, dela nogo noho goodou anadilaangi. Di madagoaa goodou ne dogi godou golee laagau i golo, gei goodou e ngalua kono ginai, e hai nia wai e haganannanu nia gowaa dogi mee.
11Gei tenua dela bolo ga ulu ginai goodou, la tenua gonduu, ono gowaa baba, tenua e honu ono wai uwa.
12Dimaadua di godou God, e madamada humalia tenua deenei, ge pula ai di maa i lodo di ngadau.
13“Malaa, daudalia nnagababa ala gu gowadu ko au dangi nei, aloho i Dimaadua di godou God, ge gi hai hegau gi Mee mai i godou manawa hagatau.
14Maa goodou gaa hai nia mee aanei, gei Mee ga hagau eia ana uwa gi godou gowaa, i di madagoaa dela e humalia ginai nia maa, i lodo di madagoaa dogi mee mo di madagoaa hadi mee, gi iai godou huwa laagau ‘wheat’, waini, mono lolo olib,
15mo nia geinga tolo ang gi godou kau. Goodou ga hai mee gi nia meegai huogodoo ala e hiihai ginai goodou.
16Hudee heia goodou gi dagia gi daha mo Dimaadua, bolo e daumaha ge hai hegau gi nia balu ieidu.
17Maa goodou gaa hai beelaa, gei Dimaadua ga hagawelewele adu gi goodou. Mee gaa dugu nia uwa, gei godou gelegele ga maangoo di tomo nia meegai. Gei hoohoo mai hua, gei goodou gaa mmade i golo, ma e aha maa tenua la tenua humalia dela e gowadu go Mee gi goodou.
18“Goodou gi langahia nnagababa aanei, mo di haga dahidamee ina nia maa. Lawalawa ina gi hongo godou lima, mo di ulu i hongo godou lae, e haga langalangahia adu gi goodou.

19Aago ina nia maa gi godou dama. Helehelekai i nia maa i godou hale mo i nia gowaa ala e noho ai goodou, mo godou madagoaa e hagamolooloo ai, mo godou madagoaa e ngalua.
20Hihia nia maa i hongo nia duludulu nia bontai godou hale, mo i hongo nia bontai godou abaaba.
21Gei goodou mo godou dama ga mouli waalooloo i tenua Dimaadua di godou God, ne hagababa bolo e wanga gi godou damana mmaadua. Goodou gaa noho waalooloo be di waalooloo o di langi dela i baahi i nua henuailala hua igolo.
22“Daudalia hagahumalia nnaganoho huogodoo ala ne helekai ko au adu gi goodou. Aloho i Dimaadua di godou God, heia ana mee huogodoo ala ne helekai bolo gi heia, ge gi manawa dahi gi Mee.
23Gei Mee ga hagabagi nia henua huogodoo i mua di godou lloo adu, gei goodou gaa noho i nnenua digau ala e aamua ge maaloo i goodou.
24Nia gowaa huogodoo ala e taele ai goodou nonua, gaa hai nia gowaa ni goodou. Di godou henua la ga duudagi mai di gowaa baba dela i bahi i ngaaga gaa hana gi nia Gonduu Lebanon i bahi i ngeia, mo mai di Monowai Euphrates i bahi i dua gaa hana gi Tai Mediterranean i bahi i dai.
25Dimaadua di godou God gaa hai nia daangada gi mmaadagu i goodou i tei gowaa hua dela e hula ginai goodou i lodo tenua deelaa, be dana hagababa dela ne hai, malaa, deai tangada e mee di dugu goodou ai.
26“Dangi nei gei au e gowadu gi goodou di hilihili mehanga di hagahumalia mo di haga huaidu:
27Goodou gaa kae di hagahumalia, maa goodou ga daudali nia hagababa Dimaadua di godou God, ala e gowadu ko au gi goodou dangi nei,
28gei goodou gaa kae di hagahuaidu, maa goodou ga hagalee daudali nia hagababa aanei, gaa huli gi daha ga daumaha gi nia balu ieidu ala digi daumaha ginai goodou anadilaangi.
29Di madagoaa Dimaadua ma ga laha mai goodou gi lodo tenua dela belee hai henua ginai goodou, goodou belee haga iloo di hagahumalia mai tomo di Gonduu Gerizim, ge gi haga iloo di hagahuaidu mai tomo di Gonduu Ebal.
30(Nia gonduu e lua aanei la i bahi i dai di Monowai Jordan, i lodo tenua digau Canaan ala e noho i hongo di gowaa mehanga gonduu o Jordan. Nia gonduu aanei la adu gi bahi i dai, hagalee mogowaa i nia laagau hagamadagu o Moreh, hoohoo gi di waahale o Gilgal.)
31Goodou ala ga tuu adu laa lodo di Monowai Jordan, gaa noho i tenua Dimaadua di godou God e gowadu gi goodou. Di madagoaa goodou gaa kae di maa gaa noho i golo,
32gei goodou heia gi daudali nnaganoho huogodoo ala e gowadu ko au gi goodou dangi nei.