Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gadili Asi

Gadili Asi 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da Mousesema amane sia:i,
2Di Isala:ili dunuma ilia da Nama iasu hamoma:ne sia:ma. Ilia da Nama imunusa: dawa:lalu, amo iasu di lama.
3Ilia da Nama agoane liligi imunu da defea. Gouli, silifa, balase,
4abula, gobiaha:i (amo da mola:ya:i, yoi), abula goudi hinabo amoga hamoi,
5sibi gawali ea gadofo yoi amoga ulasi, bulamagau gadofo, aga:isia ifa,
6gamali hano amo gamali ganodini salimusa:, gabusiga: liligi amo sogadigisu susuligi ganodini salimusa:, laluga gobesimusa: gabusiga: liligi,
7igi noga:i gala (ganilia:ne) amola igi eno noga:i amo gobele salasu dunu ea ‘ifode’ (bidegiga salasu) amola bidegi gaga:su amo ganodini salimusa:.
8Isala:ili dunuma ilia da Na ilia gilisisu ganodini esaloma:ne, amo hadigi Abula Diasu gaguma:ne sia:ma.
9Amo Abula Diasu amola Diasu ganodini liligi huluane amo Na da dima olelemu defele hamoma.
10Dilia ‘aga:isia’ ifa amoga Gagili noga:i hamoma. Ea sedade fe defei amo110sedimida hamoma. Ea fe defei la:didili da 66 sedimida hamoma. Amola ea gadodili defei da 66 sedimida.
11Amo Gagili ganodini amola gadili gouliga dedeboma.
12Lobo sogo gasisalasu defele 4 agoane gouliga hamoma. Amo da Gagili ea emoga madelagimu. Ilia da amo Gagili gaguli masa:ne hamoma.
13Gagili la:gili gaguli masa:ne, ‘aga:isia’ ifa amo hamone gouliga dedeboma.
14Amo ifa dilia da gasisalasu amo Gagili la:didili salawane gaguli masa.
15Be amo ifa da gasisalasu ganodini salalalu, maedafa duga:ma.
16Na da igi gasui aduna amoga sema bagade dedemu. Amo Na da dima iasea, di amo Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ganodini salima.
17Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amoga gouli ga:lu hamoma. Amo ga:lu ea fe defei da 110 sedimida ba:mu amola ea la:didili fe defei amo 66 sedimida hamoma.
18Dilia ougia gala ‘sielabe’ aduna amo gouliga hamoma.

19Ela da ga:lu la:didili leloma:ne amola ga:lu amoga madelagi leloma:ne hamoma.
20Amo ougia gala ‘sielabe’ aduna da ga:lu da:iya sisima: hodole esala defele hamoma. Ela da ougia ligiagale ga:lu amo dedebomusa: dialebe ba:mu.
21Di da igi gasui aduna amo Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ganodini salimu. Amasea, ga:lu ga:sima.
22Na da ga:lu da:iya amo dima gousa:musa: misunu. Amola Na da amo da:iya ougia gala ‘sielabe’ aduna la:didili lela amo dogoa Na da lelumu amola Na sema huluane di Isala:ili dunuma alofele olelema:ne, dima imunu.
23Dilia aga:isia ifa lale, fafai hamoma. Amo ea defei da sedade fe da 88 sedimida hamoma. Dunumuni fe da 44 sedimida defema. Amola gado lelebe defei da 66 sedimida defema.
24Dilia amo fafai gouli noga:i amoga dedeboma. Amola ea fe amoga gouli oulegesu legema.
25Fafai ea fe amoga oulegesu gouli amo ea ba:de da 75 milimida hamoma.
26Amo fafai gaguli masa:ne gasisalasu biyaduyale gouliga hamone amo fafai ea bada sagai ilia bai gadenene fafai amoga madelagima.
27Amo gasisalasu da oulegesu ea fe amo gadenene hamoma.
28Amo fafai gaguli masa:ne ea ifa aga:isia ifa amoga hamone, gouliga dedeboma.
29Ofodo, faigelei amola hano buni amo waini iasu hou hamoma:ne, amo huluane gouliga hamoma.
30Amo fafai, Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo ea midadi ligisima. Amola sema agi ga:gi dilia da Nama imunu liligi da eso huluane mae fisili fafai da:iya dialebe ba:mu.
31Gamali bai amo gouliga hamoma. Ea bai amola ea damo da gouliga hamoma. Amo noga:i ba:ma:ne dilia sogea amola falegai liligi amo gouliga hamone, ilia da amo gamali bai amoga madelagi dagoi ba:mu.
32Gamali ea bai da heda:le, sagulufale, amoda gafeyale gala, udiana da la:di, udiana eno da la:didili ba:mu.
33Amo amoda gafeyale gala afae afae da falegai liligi, ‘alamode’ ea sogea defele amoga legei ba:mu.
34Gamali damo gadodili da falegai biyaduyale gala ‘alamode’ agoane amoga legei ba:mu.
35Sogea afadafa amo amoda ilia sagulufai hagudu damoga legemusa: hamoma.
36Sogea, amoda amola gamali bai da mae afafane gouli liligi afadafa amoga hamoma.

37Gamali damo amola amoda amoga ligisimusa:, gamali fesuale gala hamoma. Ilia ba:le gaidi hadigima:ne, gamali bai amoga ligisima.
38Gamali ea dida amola bianoi ofodo amo gouliga hamoma.
39Amo gamali amola ea liligi huluane hamoma:ne, gouli ea dioi defei 35 gilogala:me agoane, amo lama.
40Amo liligi noga:le amola gebewane hamoma. Na da goumia dima hamoma:ne sia:i, amo defele hamoma.”