Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Kisim Bek

Kisim Bek 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Orait Bikpela i tokim Moses olsem,
2“Tokim ol Israel long kisim ol samting na givim long mi. Ol manmeri i laik givim wanem samting, i orait, yu ken kisim.
3Yu ken kisim olkain samting olsem long ol, gol na silva na bras
4na blupela na retpela gras bilong sipsip na ol gutpela naispela laplap na laplap ol i wokim long gras bilong meme
5na skin bilong sipsip man, ol i penim long retpela pen, na gutpela skin bilong bulmakau bilong solwara na ol hap diwai akas.
6Na kisim wel bilong laitim lam, na paura bilong tanim wantaim wel bilong makim ol samting bilong mi, na paura bilong kamapim smok i gat switpela smel.
7Na kisim kain kain ston i dia tumas bilong pasim long laplap bilong hetpris na long hap laplap ol i pasim long longpela saket long hap bilong bros.
8Na tokim ol manmeri long wokim wanpela haus sel bilong mi, bai mi ken i stap namel long ol.
9Na yupela i mas wokim dispela haus sel na olgeta samting i stap insait long en wankain olsem dispela piksa bai mi givim yu.”
10Na Bikpela i tok moa olsem, “Na tokim ol manmeri long wokim wanpela bokis long plang bilong diwai akas, longpela bilong en 110 sentimita na bikpela bilong en 66 sentimita na antap bilong en 66 sentimita.
11Na yupela i mas kisim gutpela gol ol i bin kukim long paia bilong rausim pipia long en, na karamapim insait na ausait bilong bokis long dispela gol, na pasim wanpela longpela hap gol i raunim arere bilong bokis.
12Na wokim 4-pela ring gol bilong karim bokis na pasim long 4-pela liklik lek, bokis i save sanap long en. Pasim tupela long wanpela sait bilong bokis na tupela long narapela sait.
13Na yupela i mas kisim tupela hap diwai akas bilong karim bokis, na sapim tupela gut. Na yupela i mas karamapim tupela long gol.
14Na putim dispela tupela hap diwai i go insait long ol ring long hap na long hap bilong bokis bilong karim bokis i go.
15Dispela tupela hap diwai i mas i stap oltaim long ol ring. Yupela i no ken kamautim.
16Na bihain bai mi givim yu tupela hap ston i gat lo i stap long en, na yu mas putim tupela ston insait long bokis.
17“Na yupela i mas wokim ai bilong bokis long gutpela gol, longpela bilong en 110 sentimita na bikpela bilong en 66 sentimita. Dispela em i ples bilong lusim sin bilong ol manmeri.
18Na yupela i mas kisim sampela gol na paitim long hama na wokim tupela ensel.

19Wanpela i mas sanap long han sut bilong ai bilong bokis na wanpela long han kais. Yupela i mas kisim wanpela hap gol na wokim ai bilong bokis na tupela ensel long en. Yupela i no ken wokim olsem tripela samting wan wan. Nogat. Wokim olgeta olsem wanpela samting tasol.
20Tupela ensel i mas sanap long ples bilong lusim sin na pes bilong wanpela i mas lukim pes bilong arapela. Na wing bilong tupela i mas op i stap na haitim ai bilong bokis.
21Na bai mi givim yu dispela tupela hap ston i gat lo i stap long en na yu mas putim tupela insait long bokis na pasim ai bilong bokis.
22Na mi bai bung wantaim yu long dispela ples bilong lusim sin. Na bai mi stap antap long en namel long tupela ensel na bungim yu na bai mi autim olgeta lo bilong mi long yu. Na yu mas givim ol dispela lo long ol Israel bai ol i ken bihainim.”
23Bikpela i tok olsem, “Yupela i mas wokim wanpela tebol long diwai akas, longpela bilong en inap 88 sentimita na bikpela bilong en inap 44 sentimita na antap bilong en inap 66 sentimita.
24Na karamapim dispela tebol long gutpela gol na pasim longpela hap gol i raunim arere bilong en.
25Na yupela i mas mekim bikpela bilong dispela gol inap 8 sentimita na sanapim liklik hap gol long arere na raunim tebol olgeta.
26Na yupela i mas wokim 4-pela ring gol bilong karim tebol, na pasim long ol 4-pela kona, long ol lek bilong tebol.
27Ol dispela ring bai i stap klostu long arere antap bilong tebol.
28Na yupela i mas sapim tupela hap diwai akas bilong karim tebol na karamapim tupela long gol.
29Na wokim ol dis bilong mekim ofa bilong kapsaitim wain na ol plet na kap na botol. Yupela i mas wokim ol dispela samting long gutpela gol tasol.
30Na oltaim yupela i mas putim dispela bret yupela i givim long mi long dispela tebol, na bai i stap long ai bilong mi.”
31Bikpela i tok moa olsem, “Yupela i mas kisim gutpela gol na wokim stik bilong putim ol lam long en. Paitim gol long hama na wokim ples bilong sanapim stik lam na wokim stik na ol han bilong putim ol lam. Na wokim sampela plaua long dispela gol tasol. Wokim olgeta i olsem wanpela samting tasol.
32Dispela stik lam i mas i gat 6-pela han, tripela long hap na tripela long hap.
33Olgeta han wan wan i mas i gat tripela plaua i luk olsem plaua bilong diwai amon.
34Na stik bilong lam yet tu olsem. Wokim 4-pela plaua i olsem plaua bilong amon.
35Na wokim ol liklik lip bilong plaua aninit long ol tupela tupela han bilong stik bilong lam.
36Yupela i mas kisim hama na paitim dispela gol na wokim ol dispela samting i kamap olsem wanpela samting tasol.

37Na yupela i mas wokim 7-pela lam na putim ol long ol han bilong stik lam. Na lainim ol gut bai lait bilong ol i sut i go namel long haus sel bilong mi.
38Kisim gutpela gol na wokim samting olsem sisis, bilong holim paia, na wokim ol plet tu.
39Yupela i mas kisim 35 kilogram gutpela gol bilong wokim stik lam na ol samting bilong en.
40Taim yupela i wokim dispela samting, yupela i mas lukaut gut na bihainim stret dispela piksa bilong en mi bin soim yu long dispela maunten.”