Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gadili Asi

Gadili Asi 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i,
2“Isala:ili dunuma sinidigima:ne sia:ma. Ilia da Baihahailode sogebi (amo da Migidole amola Maga:me Hano Wayabo amoga dogoa sogebi amola Ba:ilisifone gadenene galu) amoga ouesaloma:mu.
3Felou da Isala:ili dunu da udigili sogega lalebe amola wadela:i hafoga:i soge ilia logo ga:i dagoi, amo e da dawa:mu.
4Na da Felou ea odagi bu igi agoane hamomu. E da dilima doagala:le, se bobogemu. Be Na da Felou amola ea dadi gagui dunu hasalasimu. Amo ba:sea, Idibidi dunu da Na da Hinadafa amo dawa:mu.” Isala:ili dunu da Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi.
5Idibidi dunu da Felouma, Isala:ili dunu huluane da hobea:i dagoi olelei. Amalalu, e amola ea eagene ouligisu dunu da ilia asigi dawa:su sinidigili, amane sia:i, “Ninia da abuliba:le Isala:ili fi fisidigibala:? Ninia bidi mae lale udigili hawa: hamosu dunu fisi dagoi.”
6Amaiba:le, Felou da ea gegesu sa:liode, ea dadi gagui dunu amola gegesu liligi huluane momagele,
7e amola sa:liode da:iya fila heda:i noga:i dadi gagui dunu 600 agoane amola ilia ouligisu dunu, Isala:ili dunuma fa:no bobogei.
8Isala:ili dunu da hahawane ahoanu. Be Hina Gode da Felou ea dogo ga:nasi hamoi amola e da Isala:ili dunuma se bobogei.
9Idibidi dadi gagui wa:i, hosi, sa:liode amola sa:liode ouligisu dunu da Isala:ili dunuma se bobogei. Isala:ili dunu da Maga:me Hano Wayabo bega: Baihahailode amola Ba:ilisifone amo gadenene abula diasu gaguli ouesalu. Amogai, Idibidi dunu da ilima doagala:musa: doaga:i.
10Isala:ili dunu da Felou amola ea dadi gagui dunu ilima doagala:musa: manebe ba:loba, ili beda:i bagade ba:i. Ilia da Hina Godema ili fidima:ne bagade wele sia:su.
11Ilia da Mousesema amane sia:i, “Bogoi uli dogomu da Idibidi sogega hame galula:? Di da abuliba:le nini bogomusa:, amo wadela:i sogega oule misibala:? Di da nini Idibidi sogega fisili masa:ne asunasiba:le, nini gugunufinisi dagoi.
12Ninia da mae gadili asi amo esoga ninima misunu hou dima olelei dagoi. Ninia da di nini bu Idibidi dunu udigili hawa: hamomusa: yolesima, amo dima sia:i dagoi. Ninia da udigili hawa: hamone amola wadela:i hafoga:i soge amo ganodini hame bogomu da defea galu.”
13Mousese da bu adole i, “Mae beda:ma! Leloma! Amasea, dilia da wali eso Hina Gode Ea gasa bagade Gaga:su hou ba:mu. Dilia da amo Idibidi dunu bu hamedafa ba:mu.
14Hina Gode Hi da dilia gegesu hamomu. Dilia hame! Dilia leloma!”
15Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Di da abuliba:le Na fidisu lama:ne, adole ba:musa: dinanala:? Isala:ili dunuma ilia gaba:i masa:ne sia:ma!
16Dia dagulu amo hano da:iya ligiagama. Hano da dogoa damuna asili osobo logo hamoi, hano hamedei dialebe ba:mu. Amasea, Isala:ili dunu da amo hafoga:i osobo logo amoga Maga:me Hano Wayabo degele masunu.
17Be Na da Felou ea dogo ga:nasi hamobeba:le, e da Isala:ili dunu amo hano logo hamoi ganodini ilima se bobogemu. Amasea Na da Felou, ea dadi gagui dunu, ea sa:liode amola ea sa:liode ouligisu dunu ili hasalasimu.
18Amasea, Na da Idibidi dunu hasanasisia, ilia da Na da Hina Godedafa amo dawa:mu.”

19Amalalu, Gode Ea a:igele dunu Isala:ili gilisisu amoga bisili ahoasu amo fisili, asili Isala:ili dunu ilia baligiduga asi. Mumobi mogomogoi da asili,
20Isala:ili gilisisu baligiduga asili, Idibidi amola Isala:ili afafane gaga:su agoane hamoi. Mumobi dedeboiba:le, Idibidi dunu da gasi dunasi fawane ba:i. Be la:didili Isala:ili dunu da hadigi ba:i. Amoga afafaiba:le, Idibidi dadi gagui da Isala:ili dadi gagui amoga doagala:musa: misunu hamedei ba:i.
21Mousese da ea lobo hano da:iya ligia gadolaloba, Hina Gode da gasa bagade fo gusudili mabe amoga hano sefasi. Fo da gasi mae yolesili fofolalu, osobo logo hafoga:i dagoi ba:i. Hano da la:didili la:didili dogoa damuna asi.
22Isala:ili dunu da amo hafoga:i osobo logo amoga asili, Maga:me Hano Wayabo degei. Hano da la:didili amola la:didili dobea sali agoane ba:i.
23Idibidi dadi gagui, hosi amola sa:liode huluane da Isala:ili dunuma doagala:musa: ilima se bobogele, hano wayabo bagade golili sa:i.
24Be eso mabe gadenenoba, Hina Gode mumobi mogomogoi amola lalu amo gadodili esalu da gudu ba:leguduli, Idibidi dadi gagui dunu wa:i ba:i dagoi. Ilia da beda:i bagadeba:le, ededenagia:i.
25Gode da hamobeba:le, ilia sa:liode emo da bosona sa:ili, bai agoane ba:i. Ilia da bu masunu gogolei. Idibidi dunu da amane sia:i, “Hina Gode da Isala:ili dunumagale ninima gegenana! Hadiga! Ninia hobeamu da defea.”
26Be Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Dia lobo amo hano da:iya bu ligiagama. Amalalu, hano da bu sinidigili, Idibidi dunu, ilia sa:liode amola genonesisu dunu huluane dedebomu.”
27Amaiba:le, Mousese da ea lobo hano da:iya ligia gadole, amola eso mabe amoga hano da ea musa: defei amoga sinidigi dagoi. Idibidi dunu da hobeamu logo hogoi helei. Be Hina Gode da ili hano bagadega dedeboi.
28Hano da sinidigili, sa:liode, sa:liode fila heda:i dunu amola Idibidi dadi gagui ilia Isala:ili dunuma se bobogei, amo huluane dedeboi dagoi. Idibidi dunu afae esalebe hame ba:i.
29Be Isala:ili dunu huluane da hafoga:i logoga emoga asili, hano bagade degei dagoi. Hano da la:didili, la:didili dobea sali agoane ba:i.
30Amo esoga, Hina Gode da Isala:ili dunu amo Idibidi dunuma gaga:i dagoi, amola Isala:ili dunu da Idibidi dunu ilia bogoi da:i hodo hano bagade bega: dialebe ba:i.
31Hina Gode da Ea gasa bagade amoga Idibidi dadi gagui hasali dagoi. Isala:ili dunu da amo hou ba:beba:le, Godema beda:i galu. Amola ilia da Hina Gode ea hou dafawaneyale dawa:i. Amola Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousese, amo ea hou dafawaneyale dawa:i.