Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gadili Asi

Gadili Asi 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Di, Elane, Na:ida:be, Abaihu amola Isala:ili asigilai ouligisu dunu 70, goumiba:le heda:le, Nama misa. Be dilia da fonobahadi Nama sedagawane esalea, dilia da Nama nodomusa: beguduma.
2Di fawane, eno dunu hame, di Nama gadenene misa. Dunudafa da goumiba:le hame heda:mu.”
3Mousese da asili, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i liligi amola sema huluane dunu huluane ilima olelei. Ilia gilisili amane sia:i, “Ninia da Hina Gode Ea sia: huluane nabawane hamomu.”
4Mousese da Hina Gode Ea sia:i liligi huluane meloaga dedene legei dagoi. Aya hahabedafa, e da goumi ea bai gadenene oloda hamoi. E da Isala:ili fi fagoyale gala amo ilegema:ne, igi fagoyale gala ligisi.
5Amalalu, e da ayeligi dunu asunasili, ilia da Hina Godema gobele salasu hamoma:ne ohe gobesi, amola Hina Godema hahawane gousa:musa: bulamagau gobele salasu.
6Mousese da ohe ilia maga:me dogoa mogili la:di afae ofodo gilisi ganodini sali. La:di eno e da oloda amoga ha:digi.
7Amalalu, e da gousa:su buga (amo ganodini Gode Ea sema dedei dagoi ba:i) amo lale, ea dedei amo dunu huluane nabima:ne idi. Ilia da amane sia:i, “Ninia da Hina Gode Ea sia:i liligi huluane nabawane hamomu.”
8Amalalu, Mousese da maga:me amo ofodo ganodini diala, amo lale, dunuma adagaga:la:su. E amane sia:i, “Hina Gode da dilima gousa:su hamonoba, E da amo hamoma:ne sia:i dilima i dagoi. Amo maga:me da amo gousa:su ilegesa.”
9Mousese, Elane, Na:ida:be, Abaihu amola Isala:ili asigilai ouligisu dunu 70 agoane da goumiba:le heda:le,
10ilia Isala:ili Gode ba:i dagoi. Ea emo hagudu da igi noga:idafa (Sa:faia - amo da mola:ya:i mu amo defele ba:su) amoga fa:i.
11Gode da amo Isala:ili asigilai dunu hame gugunufinisi. Ilia da Gode ba:i dagoi. Amalalu, ilia da amo sogebiga gilisili ha:i manu amola waini mai.
12Hina Gode da Mousesema amane sia:i “Di da goumiba:le heda:le, Nama misa. Di da guiguda: esalea, Na da igi gasui aduna amoga Na da Isala:ili dunuma olelema:ne dedei, amo Na digili imunu.”
13Mousese amola ea fidisu dunu Yosiua da momagele, Mousese da hadigi goumiba:le heda:musa: ha: esalu.
14Mousese da Isala:ili asigilai dunuma amane sia:i, “Dilia da ninia abula diasu gagui sogebi amoga ouesaloma. Elane amola He ela da dili sigi esala. Nowa da sia:ga gegesu galea, elama masa:ne sia:ma.”
15Mousese da Sainai Goumiba:le heda:le, goumi da mumobi amoga dedeboi dagoi ba:i.
16Hina Gode Ea hadigi si nenemegi da goumiga sa:i dagoi. Isala:ili dunu da amo hadigi lalu agoane goumi da:iya gado nenanebe ba:i. Mumobi haguli da goumi eso gafeyale gala amoga goumi dedeboi dagoi ba:i. Eso fesu amoga, Hina Gode mumobi amoga Mousesema wei.
18Mousese da goumiba:le heda:le, mumobi amo ganodini golili sa:i. E da eso 40 amola gasi 40 amogai esalu.