Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gadili Asi

Gadili Asi 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bisa:liele da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo ‘aga:isia’ ifa amoga noga:le hamoi. Ea defei amo da fe defei da 110 sedimida hamoi. Ea fe defei la:didili e da 66 sedimida hamoi. Amola ea gadodili defei da 66 sedimida ba:i.
2E da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ganodini amola gadili gouliga dedeboi. Amola e da gouli oulegesu amo sisiga:musa: hamoi.
3E da lobo sogo gasisalasu defele biyaduyale agoane gouliga hamoi. E da amo Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ea emoga madelagi. Ilia da amo Gode Ea Gousa:su Sema Gagili gaguli masa:ne, e hamoi.
4E da Gaga:su Gaga lala:gili gaguli masa:ne, ‘aga:isia’ ifa amo hamone gouliga dedeboi.
5E da amo ifa ilia da gasisalasu amo gagili la:didili salawane gaguli masa:ne hamoi.
6E da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo ga:ma:ne gouli ga:lu hamoi. Amo ga:lu ea fe defei da 110sedimida ba:i amola ea la:didili fe defei amo 66 sedimida hamoi.
7E da ‘sielabe’ aduna ougia gala amo gouliga hamoi.
8E da ela ga:lu la:didili la:didili leloma:ne amola ga:lu amoga madelagi leloma:ne hamoi.
9Amo ougia gala ‘sielabe’ aduna da ga:lu da:iya sisima hodole esala defele hamoi. Ela da ougia ligiagale, ga:lu amo dedebomusa: dialebe ba:i.
10E da ‘aga:isia’ ifa lale, fafai hamoi. Amo ea defei da sedade fe da 88 sedimida hamoi. Dunumuni fe da 44 sedimida defei. Amola gado lelebe defei da 66 sedimida defei.
11E da amo fafai gouli noga:i amoga dedeboi. Amola ea fe amoga gouli oulegesu legei.
12E da fafai ea fe amo gadodili dobea fei agoane hamoi. Fei ea defei da 75 milimida agoane. Amola e da gouli oulegesu amo fei sisiga:musa: hamoi dagoi.
13E da amo fafai gaguli masa:ne gasisalasu biyaduyale gouliga hamone amo fafai ea bada sagai ilia bai gadenene fafai amoga madelagi.
14E da amo gasisalasu fafai ea fei amo gadenene hamosu.
15E da amo fafai gaguli masa:ne, ea ifa aga:isia ifa amoga hamone, gouliga dedeboi.
16E da ofodo, faigelei amola hano buni amoga waini iasu hou hamoma:ne, amo huluane gouliga hamoi.
17E da gamali bai amo gouliga hamoi. E da gamali bai amola ea damo gouliga hamoi. E da amo noga:i ba:ma:ne sogea amola falegai liligi amo gouliga hamone, ilia da amo gamali bai amoga madelagi dagoi ba:i.
18Gamali ea bai da heda:le, sagulufale, amoda gafeyale gala, udiana da la:di udiana eno da la:didili ba:i.

19Amo amoda gafeyale gala afae afae da mosoi liligi udiana ‘alamode’ ea sogea defele amoga legei ba:i.
20Gamali damo gadodili da mosoi biyaduyale gala ‘alamode’ agoane amoga legei ba:i.
21E da sogea afadafa amo amoda ilia sagulufai hagudu damoga legemusa: hamoi.
22E da sogea, amoda amola gamali bai mae afafane gouli liligi afadafa amoga hamoi.
23E da gamali bai amola amoda amoga ligisimusa:, gamali fesuale gala hamoi. Ilia hadigi da ba:le gaidiga hadigimusa:, gamali bai amoga ligisi. E da gamali ea dida amola bianoi ofodo amo gouliga hamoi.
24E da amo gamali bai amola ea liligi huluane hamoma:ne, gouli ea dioi defei da 35 gilogala:me amoga hamoi.
25E da oloda amoga gabusiga: manoma gobesimusa:, amo aga:isia ifa amoga hamoi. E da amo ea bulufai defei la:di da 45 sedimida, la:di da 45 sedimida amola gado defei da 90 sedimida agoane hamoi. E da gadodili hegomai biyaduyale gala amoga oloda madelagiwane bulamagau ea ‘hono’ defele biyaduyale hamoi.
26E da amo ea dabuagado, la:di biyaduyale gala amola ea ‘hono’ amo gouliga dedeboi. Amola e da amo oloda sisiga:musa: gouli oulegesu lala:gilisi.
27E da amo oloda gaguli masa:ne, gouli gasisalasu aduna hamone, oulegesu amo hagudu la:di amola la:di amola gaguli ahoasu ifa amoga sanasima:ne lala:gilisi.
28E da gaguli ahoasu ifa amo aga:isia ifaga hamone, gouliga dedeboi.
29Amola e da hadigi ilegesu susuligi amola gabusiga: manoma hamoi dagoi.