Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gadili Asi

Gadili Asi 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Felou ba:la masa! Na da e amola ea eagene ouligisu dunu ilia dogo ga:nasi agoane hamoi. Bai Na da ilia gilisisu ganodini musa: hame ba:su gasa bagade hou hamomusa: dawa:lala.
2Bai eno da dilia fa:no dilia mano amola aowa ilima Na da musa: hame ba:su hou hamobeba:le, Idibidi dunu da gagaoui dunu agoane ba:i, amo dilia da diligaga fi ilima olelemu. Dilia huluane da Na da Hinadafa amo dawa:mu.”
3Amaiba:le, Mousese amola Elane da Felouma asili, amane sia:i, “Hibulu dunu ilia Hina Gode da amane sia:sa, ‘Di da habogala Na sia: nabima:bela:? Di da Na fi dunu Nama nodone sia:ne gadoma:ne amo fisidigima.
4Be di da higasea Na da aya danuba: dilima se nabasu ima:ne asunasimu.
5Danuba: da bagohamedafa ba:mu. Ilia da osobo huluane dedebomu. Ilia da liligi huluane amo mugene da hame gugunufinisi amola ifa huluane hame wadela:lesi amo na dagomu.
6Ilia dia diasu amola dia ouligisu dunu ilia diasu huluane nabamu. Ilia dilima se nabasu imunu da dilia musa: ba:i liligi huluane baligimu.’” Amo sia:nanu, Mousese da Felou yolesili asi.
7Felou ea eagene ouligisu dunu ilia da ema amane sia:i, “Amo dunu da habowali seda ninima se nabasu ima:bela:? Di Isala:ili dunu ilia Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: fisidigima. Ninia Idibidi soge da gugunufinisi dagoi.”
8Amaiba:le, ilia da Mousese amola Elane amo Felouma oule misi. Felou da elama amane sia:i, “Defea! Dilia da dilia Hina Godema sia:ne gadomusa: masunu da defea. Be nowa da masa:bala:?”
9Mousese da amane adole i, “Ninia huluane, dunu, uda, mano amola da:i hamoi da masunu. Ninia da ninia dunu mano, ninia uda mano, ninia sibi, goudi amola bulamagau huluane oule masunu. Bai ninia da lolo nasu gilisisu Hina Godema nodomusa: hamomu.”
10Felou da amane sia:i, “Na da Hina Gode Ea Dioba:le gasa bagade sia:sa. Dilia da dilia uda amola mano hamedafa oule masunu. Ninia ba:i dagoi. Dilia da odoga:su hou hamomusa: dawa:lala.
11Hame mabu! Dilia amo hanai galea, dunu fawane da dilia Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: masa!” Amo sia:beba:le, Idibidi dunu da Mousese amola Elane ela Felou fisimusa:, gadili sefasi.
12Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Danuba: misa:ne sia:musa:, dia lobo amo Idibidi soge da:iya amoga ligia gadoma. Ilia da misini, liligi huluane mugene amoga hame gugunufinisi, amo ilia da na dagomu.
13Amaiba:le, Mousese da ea dagulu ligia gadole, Hina Gode da fo amo gusudili misi da amo eso amola gasi ganodini Idibidi sogega fofosu. Hahabe aya danuba: foga gaguli misi doaga:i dagoi ba:i.
14Ilia da gilisisu osea:le misi amola soge huluane dedeboi dagoi. Ilia idi bagadedafa amo da musa: hame ba:su amola amo defele bu hamedafa ba:mu.
15Ilia da osobo huluane dedeboiba:le, osobo da bunumai agoane ba:i. Ilia da liligi huluane amo mugene da hame gugunufinisi amola ifa fage dialu huluane na dagoi. Mola:ya:i liligi amo ifa o gisi da:iya Idibidi soge ganodini da hamedafa ba:i.
16Amalalu, Felou da hedolowane Mousese amola Elane ema misa:ne sia:i. E da elama amane sia:i, “Na da Hina Gode amola alima wadela:le hamoi dagoi.
17Be wali afadafa fawane na wadela:i hou gogolema:ne olofoma. Ali Hina Godema E da amo bogosu se nabasu fadegale fasima:ne sia:ma.
18Mousese da Felou yolesili asili, Hina Godema sia:ne gadoi.

19Amalalu, Gode da gusudili mabe fo afadenene, bu guma:dini mabe fo hamoi. Amo da danuba: fi huluane lale Suese (Gulf) amo foga mini asi. Danuba: afadafa da Idibidi soge ganodini esalebe hame ba:i.
20Be Hina Gode da Felou ea hou bu ga:nasi hamone, e da Isala:ili dunu hame fisidigi.
21Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Dia lobo muagado ligia gadoma. Amasea, gasi dunasi bagadedafa da Idibidi soge huluane dedebomu.”
22Mousese da ea lobo muagado ligia gadole, gasi dunasi bagadedafa da Idibidi soge ganodini eso udianaga dialebe ba:i.
23Idibidi dunu huluane da ilia na:iyado dunu ba:mu gogolei amola amo eso udianaga ilia da diasu fisili gadili masunu hamedei ba:i. Be Isala:ili dunu ilia esalebe soge ganodini hadigi galebe ba:i.
24Felou da Mousese ema misa:ne sia:i. E da ema amane sia:i, “Defea! Di da Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: masunu da defea. Dilia uda amola mano masunu da defea. Be dilia sibi, goudi amola bulamagau da guiguda: esaloma:mu.”
25Be Mousese da bu adole i, “Agoane hamomu ganiaba, di da ninima ohe fi ninia Hina Godema gobele salasu hamoma:ne ia:noba.
26Hame mabu! Ninia ahoasea ninia da ohe fi huluane amola oule masunu. Ninisu da Hina Godema nodomusa:, ohe fi afae afae amo ilegema. Amola ninia da Hina Godema gobele salasu sogebi amoga doaga:sea fawane, ohe fi ilegemusa: dawa:mu.”
27Hina Gode da Felou ea dogo bu ga:nasi hamoi amola e da Isala:ili fi fisidigimu higa:i.
28E da ougili Mousesema amane sia:i, “Dia odagi na siga mae ba:ma:ne, masa! Na da di bu ba:mu higa:i gala mabu! Eso enoga na da di bu ba:sea, di da bogomu!”
29Mousese da bu adole i, “Di da dafawane sia:i dagoi! Di da na hamedafa bu ba:mu.”