Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Kessaabaa

Kessaabaa 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muuseyyo hagaadan yaagiis;
2“Taayyo immiyoobaa ehaanaadan neeni Israa7eelatuyyo yoota; taayyo immanau a wozanai a imma imma giyo asa ubbaa imotaa neeni taayyo ekka.
3Intte etappe ekkana imotai hagaa: worqqaa, biraa, nahaasiyaa birataa,
4salo milatiya qacinaa, ochchaa teeraa milatiya qacinaa, shololla zo7o qacinaanne liiqo liinuwaa, deeshshaa agoziyaa,
5dorssa orggiyaa calaa zo7o qalamiyan yeggi kessidoogaa, irppaniyaa, guuganttaa,
6xomppiyaassi wogaraa zaitiyaa, tiyettiyo zaitiyaanne ixaanaa sawettiya qimamiyaa;
7eefuudiyaaninne tiran wottiyoogan yeggiyo maragidiyaa geetettiya shuchchatanne hara phooliya al77o shuchchata eho.
8“Yaatidi taani eta giddon aqanaadan, eti taayyo goinniyo sohuwaa giigissona.
9Likke taani nena bessana leemisuwaadan Xoossaa Dunkkaaniyaanne a giddon de7iya miishshata oottite.
10“Eti guuganttaa mittaappe zananai naa77u waranne baggaa, gomppai issi waranne baggaa, geesai qassi issi waranne baggaa gidiya Taabootaa medhdhona.
11Suwaanne kariyaa walahi bainna worqqan sheeshsha; a yuushuwaakka worqqa tigettan yuushsha aatta.
12He Taabootaayyo oiddu worqqa sagaayota tiga; tigada oiddu gedetun issi baggaara naa77u sagaayota, qassi hankko baggaara naa77u sagaayota aatta.
13Hegaappe guyyiyan, guuganttaappe kasota kessa; kessada worqqan sheeshsha.
14Taabootaa tookkanau, Taabootaa miyyiyan de7iya sagaayotun kasota aatta.
15Tookkiyo kasoti Taabootaa sagaayotu giddon de7ona; eti hegaappe mulekka kiyoppona.
16Taabootaa giddon taani neeyyo immiyo, tammu azazoti xaafetti uttido naa77u masettida shuchchata wotta.
17“Walahi bainna worqqaappe naa77u waranne baggaa aduqqiya, issi waranne baggaa aakkiya atto giyo sohuwaa qum77uwaa medhdha.
18Qum77uwaayyo wurssetta naa77u bagga gaxan naa77u kiruubeta, qoxettida worqqaappe medhdha.

19Issi kiruubiyaa issi bagga gaxan, naa77antto kiruubiyaa hankko bagga gaxan naa77aakka qum77uwaara gatta oittada medhdha.
20Kiruubeti bantta qefiyaa denttidi, atto giyo sohuwaa qum77uwaa bantta qefiyan kuwayi wottona; qassi issoi issuwaakko simmi uttidi, qum77uwaa xeellona.
21Qum77uwaa Taabootaayyo bolla baggan wotta; qassi taani neeyyo immiyo azazoti xaafettido masettida shuchchata Taabootaa giddon wotta.
22Maachchaa Taabootaa bolla qum77uwaa bolli de7iya naa77u kiruubetuppe gidduwan taani nenaara gaittana; gaittada Israa7eela asaayyo taani immiyo azazo ubbaa yan neeyyo immana.
23“Guuganttaa mittaappe zananai naa77u wara, gomppai issi wara, geesai qassi issi waranne bagga gidiyo issi xaraphpheezaa medhdha.
24Yaatada walahi bainna worqqan sheeshsha; qassi a yuushuwan worqqaa tigettaa yuushsha aatta.
25Hegaadankka, qassi gomppai takkaaro gidiyo shaashiyaa a bolli yuushsha aatta. Yaatada a bolli worqqa tigettaa yuushsha.
26He xaraphpheezaayyo oiddu worqqa sagaayota medhdhada, xaraphpheezaa tohoti de7iyo oiddu zoozetun oitta.
27Xaraphpheezaa tookkanau kasota aattiyo sagaayoti xaraphpheezau shaashiyaa lanqqiyan shiiqidi de7ona.
28He tookkiyo kasota guuganttaappe kessada, worqqan eta sheeshsha.
29Hegaadankka, qassi sainetanne cilppata, yarshshuwaa yarshshiyo wode go7ettiyo duuqqiyoobatanne xuu7ata walahi bainna worqqaappe ootta.
30Ta sintti aattiyo geeshsha oittai ubba wodekka xaraphpheezaa bolli xayoppo.
31“Xomppiyaa wottiyo ballaa qoxettida walahi bainna worqqaappe ootta; he ballai eqqiyo gedeekka, qassi giddo toomaikka ubbai qoxettida worqqaappe oosettanau koshshees. A qururuusoti, a kukkumotinne a ciishshati ubbai aara issippe oiqetti merettanau koshshees.
32Miyyiyaara usuppun marati ayyo kiyona; maratuppe heezzati issi baggaara, qassi heezzati hankko baggaara de7ona.
33Usuppun maratussikka huuphiyan huuphiyan issi issi kukkumoinne ciishshai de7iyo lauziyaa ciishshaa milatiya wanccai de7o.
34Xomppiyaa wottiyo ballaassi giddo toomai, kukkumotinne ciishshati de7iyo lauziyaa ciishshaa milatiya oiddu wanccan alleeqetto.
35Naa77ai naa77ai issippe waattan de7iyo heezzu maratuppe garssaara issi issi kukkumoi de7o.
36Kukkumotinne marati ubbai xomppiyaa wottiyo ballaara issippe, oiqetti issuwaa gididi, walahi bainna worqqaappe qoxettidi oosettona.

37“Hegaappe guyyiyan, xomppiyaa wottiyo ballau laappun xomppeta giigissada, eti sinttaa poo7ana mala xoqqu oottada wotta.
38Xomppiyaa toissiyo qaphetanne eta wottiyoobata walahi bainna worqqaappe ootta.
39Xomppiyaa wottiyo ballainne an go7ettiyo miishsha ubbai hasttamanne ichchashu kilo giraame gidiya walahi bainna worqqaappe oosettona.
40Akeeka; taani nena deriyaa huuphiyan bessido leemisuwaa kaallada ootta.