Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gadili Asi

Gadili Asi 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da eno amane sia:i, “Di da Elane amola egefelali, Nama gobele salasu hawa: hamoma:ne, agoane momogili gagale ilegema. Bulamagau gawali afadafa waha debe amola sibi gawali aduna amo da aiya o eno ledo hamedei, amo lama.
2Widi falaua noga:idafa (yisidi hame sali) amo lale, mogili olife susuligi gilisili ga:gi hamoma. Mogili olife susuligi mae salawane ga:gi hamoma. Mogili belawagi agoane hamone, olife susuligi amoga ulasima.
3Amo daba ganodini salima. Dilia da bulamagau gawali amola sibi gawali aduna Nama gobele salasu hamosea, amo ga:gi hamoi Nama ima.
4Elane amola egefelali Na Abula Diasu Holeiga oule misa. Ilia da hanoga ulima:ne sia:ma.
5Amasea, Elane amoma gobele salasu abula huluane gasisa:lima. Amo da da:i salasu, abula da ‘ifode’ hagudu sala, ‘ifode’, Bidegi Gaga:su amola bulu.
6Abula habuga ema figisima amola hadigi nina: hamoi liligi (amoga dedei da “Hina Godema hadigi hamoma:ne mogili gagai dagoi”) amo habuga amoga lala:gilisima.
7Amasea, olife susuligi (Gobele salasu dunu ilegesu liligi) amo lale, amo ea dialuma da:iya sogadigili, gobele salasu dunu ligiagale ilegema.
8Elane egefelali oule misini, ilima da:i salasu gasisa:lima.
9Ilia hagomo sisiga:musa:, abula bulu legema amola habuga ilia dialumaga lala:gilisima. Di Elane amola egefelali amola iligaga fi da Nama mae yolesili gobele salasu hawa: hamonanoma:ne, ili momogili gagale ilegema.
10Bulamagau gawali amo Abula Diasu ea ba:le gaidiga oule misini, Elane amola egefelali da ea dialuma da:iya ilia lobo ligisima:ne sia:ma.
11Abula Diasu holei gadenene, Na, Hina Gode Na ba:le gaidiga amogai bulamagau gawali fanelegema.
12Bulamagau gawali ea maga:me mogili lale, dia lobosogo amoga oloda ea ‘hono’ amoga legema. Maga:me oda huluane amo oloda ea bai amoga sogadigima.
13Amasea, bulamagau ea oso sefe amo da iga dedebosa, habe noga:i la:di amola fogome ganumu aduna ela sefe amo lale, oloda da:iya gobesima.
14Be bulamagau gawali ea hu, ea gadofo amola ea iga huluane dilia abula diasu gilisisu (fisisu) amoga gadili gaguli asili, gobesima. Amo da gobele salasu Nama iaha amo gobele salasu dunu ilia wadela:i hou fadegale fasima:ne hamosa.
15Sibi gawali afadafa lale, Elane amola egefelali ilia lobo amo ea dialuma da:iya ligisima:ne sia:ma.
16Amasea, amo sibi medole legele, ea maga:me amo oloda ea la:di biyaduyale gala amoga adagala:ma.
17Sibi gawali amo ea da:i hodo dasega:ma. Ea iga amola baligidu emo dodofelalu, ea hodo dasega:i amola dialuma amo da:iya ligisima.
18Amo sibi gawali oloda da:iya gobele salasu Nama iasu hamoma:ne, amo gobesima. Na da amo gobele iasu ea gabusiga: hahawane nabimu.

19Sibi gawali eno (gobele salasu dunu mogili gagale hamoma:ne sibi) amo lale, Elane amola egefelali ilia lobo amo ea dialuma da:iya ligisima:ne sia:ma.
20Amasea amo sibi medole legele, ea maga:me mogili amo Elane amola egefelali ilia ge hedefo lobodafa la:didili, ilia lobodafa ea bi amola ilia emodafa ea bi amoga legema. Maga:me oda amo oloda ea la:di biyaduyale gala amoga adagala:ma.
21Maga:me oloda da:iya diala amo mogili lale, ilegesu susuligi mogili lale, amo Elane amola egefelali ilia da:i hodo amola ilia abula amoga adagala:ma. Amasea, e amola egefelali da Nama momogili gagai dagoi ba:mu.
22Sibi gawali ea sefe la:go, oso sefe amo da iga dedebosa, habe noga:i la:di, fogome ganumu aduna amola ela sefe dedebosu amola emodafa amo gobiheiga damuni fasima.
23Daba amo ganodini agi ga:gi da Nama iasu diala, amoga agi afae olife susuligi gilisi, agi afae susuligi hame sali amola agi afae belowagi agoane hamoi, amo lama.
24Amo ha:i manu huluane amo Elane amola egefelali ilia lobo ganodini ligisima. Ilia da amo Nama iasu ida:iwane gala modale ligiagama:ne sia:ma.
25Amasea, amo ha:i manu ilima bu lale, oloda da:iya, musa: gobele iasu amo gadodili gobesima. Amo da Nama ha:i manu gobele iasu. Na da ea gabusiga: hahawane nabimu.
26Amo sibi gawali ea bidegi lale, Nama iasu baligili noga:i hamoma:ne momodale ligiagama. Amo bidegi di moma:ne lama.
27Dilia da gobele salasu dunu gobele salasu hawa: hamoma:ne momogili gagasea, sibi gawali dilia gobele salasu dunu ilegemusa: gobele sala amo ea bidegi amola ea maseledafa, dilia Nama hahawane ima:ne ilegema. Amasea, gobele salasu dunu ilia da amo moma:ne la:didili ligisima.
28Na da Na asigi dawa:su hame afadenemu. Na fi dunu da ilia gobele iasu hamosea, ilia da bidegi amola maseledafa amo gobele salasu dunuma imunu. Amo da Na fi dunu ilia Nama hahawane iasu gala.
29Elane da bogosea, ea gobele salasu abula amo egefelali ilia gobele salasu ilegesea salima:ne, ilima ima.
30Elane nowa egefe da ea sogebi labeba:le, Abula Diasu Hadigi Malei Sesei amo ganodini hawa: hamomusa:gini golili daha, amo da Elane ea abula eso fesuale salawane esalumu.
31Sibi gawali amo Elane amola egefelali ilegemusa: medole legei, amo ea hu lale, hadigi sogebi amoga egema.
32Ilia da amo amola agi daba ganodini dialebe, Na Abula Diasu amo ea logo holeiga moma:ne sia:ma.
33Ha:i manu amo ilia gobele salasu ilegesu gilisisu ganodini hamoi, amo ilia da manu. Amo ha:i manu da hadigi hamoiba:le, gobele salasu dunu fawane da manu.
34Be aya hahabe doaga:sea, hu o agi mogili hame mai dialebe ba:sea, amo gobele salima. Amo da hadigi hamoiba:le, manu da sema bagade.
35Elane amola egefelali gobele salasu dunu momogili gagama:ne, amo hou Na sia:i defele eso fesuale amoga noga:le hamoma.
36Amo eso fesuale ganodini, eso afae afae huluane wadela:i hou gogolema:ne olofoma:ne, bulamagau gawali afadafa gobele salasu hamoma:ne medole legema.

37Eso afae amo hamoma, amola aya eso eno medole legema, asili eso fesuale hamosea fisima. Amasea, oloda da hadigidafa ledo hamedei agoane ba:mu. Amola ea hadigi da gasa bagadeba:le, nowa dunu o liligi da amo oloda digili ba:sea, e da se nabasu ba:mu.
38Eso huluane mae yolesili, dilia da sibi mano aduna amo da ode afadafa esalu amo medole legele oloda da:iya gobele salima.
39Sibi mano afadafa amo hahabe gobele salima. Eno da daeya gobele salima.
40Sibi mano hahabe gobele salasea, amo gilisili widi falaua l gilogala:me amola ‘lida’ afae olife susuligi ima. Amola waini ‘lida’ afae amo Hina Godema ima:ne sogadigima.
41Daeya amo sibi mano eno gobele salasea, hahabe defele widi falaua, olife susuligi amola waini amo gilisili ima. Amo da ha:i manu Na, Hina Godema iasu. Na da amo gabusiga: hahawane naba.
42Amo eso huluane mae yolesili, amo gobele salasu gobei dilia Na Abula Diasu Holeiga Nama iasu hamonanoma. Na da amo Logo Holeiga Na fi dunu gousa:le, ilima sia: sa:imu.
43Na da amogai Na fi Isala:ili amo gousa:mu. Amola Na hadigi sinenemegi da amo sogebi hadigi hamomu.
44Na da Abula Diasu amola oloda amo hadigi hamomu. Amola Na da Elane amola egefelali eno dunuma afafane, ilia Na gobele salasu hawa: hamoma:ne, momogili gagale ilegemu.
45Na da Isala:ili fi dunu ilia gilisisu ganodini esalumu amola Na da ilia Gode esalebe ba:mu.
46Na da ilia Hina Gode amola Na da ilia gilisisu ganodini esalumusa:, Idibidi sogega fisili masa:ne gadili asunasi, amo ilia da dawa:mu. Na da ilia Hina Gode!”