Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gadili Asi

Gadili Asi 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mousese da eno amane sia:i, “Bisa:liele, Ouhoulia:be amola hawa: hamosu dunu eno amoga Hina Gode da bagade dawa:su amola liligi huluane Ea Hadigi Malei Sesei gagumusa: amo hamomusa: E da ilima defele i, amo dunu da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoma:ne, Gode da sia:sa.”
2Mousese da Bisa:liele, Ouhoulia:be amola noga:i hawa: hamosu dunu eno amo da Hina Gode Ea gasa iasu lai amola Gode Ea hawa: hamosu hamomu hanai galu, amo dunu misa:ne wei. Mousese da ilima hawa: muni hamoma:ne sia:i.
3Ilia da Mousese ea loboga amo hahawane udigili iasu liligi Isala:ili dunu da Abula Diasu gaguma:ne gaguli misi, amo lai dagoi. Be hahabe huluane, Isala:ili dunu da mae yolesili, hahawane udigili iasu liligi Mousesema gaguli masu.
4Amalalu, bagade dawa:su hawa: hamosu dunu da Mousesema asili,
5ema amane sia:i, “Isala:ili dunu ilia gaguli manebe da Hina Gode Ea liligi hamomusa: sia:i amo baligisa.”
6Amalalu, Mousese da Isala:ili abula diasu gilisisu amoga sia: adole iasi amane, “Hina Gode Ea Abula Diasu gaguma:ne, eno liligi mae ima. Defele gala!” Amalalu, Isala:ili dunu da eno hahawane udigili iasu hame gaguli misi.
7Ilia gaguli misi dagoi da amo hawa: hamosu dagomusa: defele ba:i amola baligimu ba:i.
8Baligili bagade dawa:su hawa: hamosu dunu da Hina Gode Ea Abula Diasu gagui. Ilia da abula noga:i nabuane gala amo da:iya sibi hinabo gobiaha:i mola:ya:i, oga:iyei amola yoi amoga ‘sielabe’ agoane amo abula dedene amuni amo lale hamoi.
9Amo abula nabuane gala ea defei da mida fagoyale gala amola la:di da mida ageyaduyale gala amo defele ba:i.
10Ilia da abula biyale gala amo disimusa: nodomei. Amola eno biyale gala amo defele hamoi.
11Ilia da abula mola:ya:i amoga gasisalasu agoane hamoi. Amo gasisalasu, ilia da abula afae hamoi amo ea gadili fe amoga nodomei. Amola abula eno defele hamoi.
12Ilia da abula afae gilisi amoga gasisalasu 50 agoane nodomei. Amola abula gilisi enoga gasisalasu 50 eno No1abula defele amoga nodomei.
13Ilia da ma:go 50 amo abula gilisi aduna madelagima:ne amo gouliga hamoi.
14Amalalu, ilia da Abula Diasu dabua gadili dedebomusa:, abula gidayale gala amo goudi hinabo amoga hamoi.
15Ilia da amo abula gidayale gala afae afae ea defei da mida 13 sedade fe amola mida aduna ea dunumuni fe amo defele hamoi.
16Ilia da amo abula biyaduyale gala disimusa: nodomei. Amola eno biyale gala amo disimusa: nodomei.
17Ilia da amo dedebosu abula aduna hamoi afae amoga gasisalasu 50 agoane la:diga nodomei amola afae eno amoga gasisalasu 50 agoane ea la:diga nodomei.
18Ilia da ma:go 50 balasega hamoi. Amo gasisalasu ganodini amo abula disisu madelagima:ne amola dedebosu afadafa hamoma:ne, ilia da sali dagoi.

19Ilia da dedebosu eno aduna gadili dedeboma:ne hamoi. Afadafa da sibi gawali gadofo yoi maga:mega ulasi amoga hamoi. Eno da bulamagau gadofo noga:iwane amoga hamoi.
20Ilia da Abula Diasu ea dobea hamoma:ne, aga:isia ifa amoga abula:ime hamoi.
21Ilia da amo dobea abula:ime ea defei da golasu ifa la:di mida ageyaduyale gala amola dunumuni disisu la:di da 66 sedimida agoane hamoi.
22Ilia da dobea gagumu liligi (abula:ime) da golasu ifa amoga ifa da amo liligi bugima:ne fonobahadi baligima:ne hamoi. Ilia da abula:ime huluane agoane hamoi.
23Ilia da Abula Diasu ea ga (south) la:di dobea gaguma:ne, dobea liligi (abula:ime) 20 hamoi dagoi.
24Ilia da amo abula:ime bugima:ne, silifa bai 40 agoane hamoi. Ilia da amo da abula:ime afae afae hagudu aduna ligisimusa: defele hamoi.
25Ilia da Abula Diasu ea ga (north) la:di eno dobea gaguma:ne, dobea liligi (abula:ime) 20 eno amola silifa bai eno 40 (aduna aduna abula:ime afae afae hagudu ligisima:ne) amola hamoi.
27Ilia da Abula Diasu baligidu la:di amoga bugima:ne, abula:ime gafeyale gala hamoi.
28Amola ilia da abula:ime aduna hegomai aduna la:di amola la:di amola disila afufuma:ne hamoi.
29Ilia da amo hegomai abula:ime ela bai da la:di abula:ime amoga disila afufuli amasea gadodili heda:sa, huluane noga:le madelagili disi.
30Amalalu, Abula Diasu baligidu la:di da abula:ime godoane gala amola silifa bai 16 amo da aduna aduna abula:ime afae afae hagudu ligisi ba:i.
31Ilia da aga:isia ifa amoga dobea gagoi noga:le lala:gimusa: hamoi. Ilia da sedade la:di gadili amoga biyale gala ifa hamoi.
32Amola eno sedade la:di gadili eno biyale gala hamoi amola baligidu la:di guma:dini amoga legema:ne, biyale eno hamoi.
33Ilia da abula:ime huluane da silifa bai amoga bugisia, amo ifa bulufalegele madelagi. Dogoa bulufalegei ifa da sedade la:di amo ea defei defele ba:i.
34Ilia da abula:ime huluane amo gouliga dedeboi. Ilia da amoga, gouli gasisalasu madelagi. Ilia da bulufalegei ifa dududawalo agoane amo gasisalasu ganodini sali dagoi amola ilia da bulufalegei ifa gouliga dedeboi dagoi.
35Ilia da abula noga:iwane Abula Diasu ganodini gosagisimusa: hamoi. Amoga ilia da sibi hinabo mola:ya:i, oga:iyei amola yoi ‘sielabe’ agoaila amuni.
36Ilia da golasu ifa biyaduyale gala aga:isia ifa amoga hamoi amo gouliga dedeboi. Ilia da amo ifaga ma:go lala:gilisi. Amola ilia da golasu ifa amo silifa bai gelabo ifa salasu amoga sali.
37Ilia da Da:bena:gele Abula Diasu amo ea logo holei amoga gosagisima:ne, abula noga:i hamoi. Amoga ilia da sibi hinabo mola:ya:i, oga:iyei amola yoi amuni.

38Ilia da amo abula gosagisima:ne, golasu ifa biyale gala aga:isia ifa amoga hamoi. Amo ifa ilia da gouliga dedeboi amola gouli ma:go amoga lala:gilisi. Amola ilia da amo golasu ifa bugima:ne, balase ifa salasu bai biyale gala hamoi.