Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gadili Asi

Gadili Asi 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da Mousesema amane sia:i,
2“Magobo dunu mano huluane, Na ouligima:ne Nama ima. Bai Isala:ili dunu mano magobo huluane amola ohe fi magobo gawali huluane da Na:.
3Mousese da Isala:ili dunu ilima amane sia:i, “Wali eso mae gogolema. Dilia da Idibidi ganodini se nabawane udigili hawa: hamosu dunu esalu. Be wali eso dilia da gadili misi. Hina Gode Ea gasa bagade amoga dili fisili masa:ne asunasi. Agi yisidi sali amo mae moma.
4Dilia da wali eso oubi age amoga (oubi dio da Abibi) Idibidi soge yolesili gadili ahoa.
5Hina Gode da dafawane sia:i. E da Ga:ina:naide, Hidaide, A:moulaide, Haifaide amola Yebusaide amo dunu fi huluane ilia soge dilima imunu ilegele sia:i. E da dili amo soge noga:idafa amoga oule ahoasea, dilia da wali lolo nabe gilisisu ode huluane oubi age amoga hamoma.
6Eso fesuale amoga dilia yisidi hame sali agi fawane moma. Eso fesu amoga dilia Hina Godema nodomusa: gilisima.
7Eso fesuale ganodini dilia yisidi sali agi maedafa moma. Dilia soge ganodini, yisidi amola agi yisidi sali liligi da sema bagade.
8Ode huluane, amo gilisisu dilia hemosea, dilia egefe ilima dilia da Hina Gode Ea dili Idibidi yolesili gadili masa:ne fidisu amo dawa:ma:ne, agoane hamoma amo dilia egefelali ilima olelema.
9Amo gilisisu da dilima liligi dilia loboga o odagiga ga:i agoai gala ba:mu. Dilia da Hina Gode Ea hou (E da Ea gasa bagade amoga dili Idibidi sogega fisili masa:ne asunasi) amo bu dawa:sea, dilia da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i idimu amola dawa:ma:ne sia:mu.
10Dilia eso ilegei ode huluane amoga, amo lolo nabe gilisisu hamoma.
11Hina Gode da dilia aowalali ilima, E da dili Ga:ina:naide fi ilia soge ganodini oule misunu ilegele sia:i. Amo E da hamomu. E da amo soge dilima iasea,
12dilia da magobo dunu mano huluane Ema ima. Ohe fi magobo gawali huluane da Gode Ea: liligi.
13Be magobo gawali dougi amo dilia Ema bu bidi lama:mu. Dilia dougi bu lale, sibi mano Godema ima. Be dilia da dougi bu lamu higasea, defea, ea galogoa fima. Dilia dunu magobo mano amo huluane Godema bu bidi lama:mu.
14Hobea, dia gofe da dima amo hou ea bai adole ba:sea, ema bu adole ima, ‘Ninia da musa: Idibidi soge ganodini udigili hawa: hamosu dunu esalu. Be Hina Gode Ea gasa bagade amoga E da nini fisili masa:ne gadili asunasi dagoi.
15Idibidi hina bagade (Felou) da gasa fili ninia fisidigimu higaloba, Hina Gode da magobo dunu mano huluane Idibidi soge ganodini esalu, dunu amola ohe medole legei dagoi. Amaiba:le, ninia da wali ohe mano magobo gawali huluane Godema gobele salasu iaha. Be magobo dunu mano huluane ninia bu bidi laha.
16Amo hou ninia hamonana da ninia liligi ninia lobo o odagia ga:i agoai ganumu. Amo dawa:sea, ninia Hina Gode da Ea gasa bagade amoga nini Idibidi soge fisili masa:ne gadili asunasi dagoi dawa:sa.’”
17Idibidi hina bagade (Felou) da Isala:ili dunu gadili masa:ne fisidigiloba, Gode da ili logo dunumuni (amo da hano wayabo bagade bega: Filisidia sogega ahoasu) amoga hame oule asi. Gode da amane dawa:i, “Isala:ili dunu da se nabasea amola gegesu ba:sea, ilia asigi dawa:su sinidigili, Idibidi sogega bu hagimu Na higa:i hodosa.”
18Amaiba:le E da guga:loi ahoasu amo da wadela:i hafoga:i sogega asili Maga:me Hanoga doaga:musa:, amo logoga oule asi. Isala:ili dunu da ilia gegesu liligi gaguiwane ahoasu.

19Mousese da Yousefe ea bogoi da:i hodo gaguli asi. Yousefe da esaloba, e da Isala:ili dunuma amane sia:i dagoi, “Gode da dili gaga:sea, amola dilia ga ahoasea, na da:i hodo amola gaguli masa.”
20Isala:ili dunu da Sagode moilai yolesili, asili, wadela:i hafoga:i soge bega: doaga:i. Ilia da Ida:me sogega abula diasu gilisisu gaguli, ouesalu.
21Esoga, Hina Gode da mumobi mogomogoi amo ganodini logo olelemusa:, ili bisili asi. Amola gasi ganodini E da lalu sawa: mogomogoi ganodini ilima hadigi olelemusa: bisili asi. Amalalu, ilia da eso amola gasia amoga hahawane ahoasu.
22Eso huluane, mumobi mogomogoi da Isala:ili dunu bisili ahoanebe ba:i. Amola gasia huluane lalu sawa: mogomogoi agoane ili bisili ahoanebe ba:i.