Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yɛtɛ sɔtɔɛ

Yɛtɛ sɔtɔɛ 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala naxa a masen Munsa bɛ,
2«A fala Isirayilakae bɛ, foniserelae xa yi see mɔɔli ba hadiya ra:
3xɛɛma, gbeti, wure gbeeli,
4gɛsɛ gɛrɛ daaxi, gɛsɛ bulu daaxi, gɛsɛ gbeeli, suwa dugi, dugi naxan sɔxɔxi si xabe ra,
5yɛxɛɛ kontonyi kiri naxee soxi a gbeeli ra, peremui kirie, kasiya wuri,
6ture naxan sama lanpui kui, labundɛ naxan sama ture sɛniyɛnxi nun surayi xun ma,
7a nun gɛmɛ tofanyi naxee findi sɛrɛxɛdubɛ xa donma kuye nun donma kanke raxunma se ra.
8Isirayilakae xa hɔrɔmɔlingira ti n bɛ, alako n xa sabati e ya ma.
9Wo xa na lingira nun a xa yirabase birin yailan alɔ n na masenma i bɛ ki naxɛ.»
10«E xa saatɛ kankira yailan kasiya wuri ra. Na kankira xa kuya nɔngɔn firin nun a tagi, a xa igbo nɔngɔn keren nun a tagi, a xa ite nɔngɔn keren nun a tagi.
11I xa a kui nun a fari maso xɛɛma ra. A dɛ kiri fan xa yailan xɛɛma ra.
12I xa a suxude digilinxi naani rafala xɛɛma ra a tunxun naanie ma, firin na sɛɛti, firin na boore sɛɛti ma.»
13«I xa kasiya wuri kuye firin masoli, e maso xɛɛma ra.
14I xa e raso kankira suxude digilinxie kui, na kankira xaninma e tan nan ma.
15E naxa ramini na abadan.»
16«N na saatɛ tɔnxuma so i yi ra, i xa a sa na kankira kui.
17I xa a dɛrakote yailan xɛɛma fanyi ra, naxan findima xunsare yire ra. A xa kuya nɔngɔn firin nun a tagi, a xa igbo nɔngɔn keren nun a tagi.
18Malekɛ sawurɛ firin xa yailan xɛɛma xabuxi ra kankira dɛrakote fari.

19Malekɛe sawurɛ nun kankira dɛrakote xa findi keren na.
20Na malekɛ sawurɛ firinyie xa ti e boore ya i, e gabutenyie italaxi, e xun sinxi xunsare yire.»
21«I xa na kankira dɛrakote sa a ma, naxan findixi xunsare yire ra. N na saatɛ tɔnxuma so i yi ra, i xa a sa na kankira kui.
22N nan n yɛtɛ masenma i bɛ mɛnni nɛ, na saatɛ kankira dɛrakote fari, malekɛ sawurɛ firinyie tagi. N yaamari birin soma i yi ra mɛnni nɛ katarabi Isirayilakae ma.»
23«I xa teebili nde yailan kasiya wuri ra, naxan kuya nɔngɔn firin, a igbo nɔngɔn keren, a ite nɔngɔn keren nun a tagi.
24I xa xɛɛma fanyi maso a ma, a nun a dɛ kiri ma.
25Xebenyi nde xa sa na dɛ kiri bun ma naxan igbo suxui keren a nun a tagi. Xɛɛma xa sa na fan dɛ kiri ma.
26I xa a suxude digilinxi naani rafala xɛɛma ra a tunxun naanie ma, naxee ilanma a sanyie ra
27na xebenyi bun ma. Wuri kuyɛe xa so nee kui teebili xaninfe ra.
28Na wuri kuyee xa masoli kasiya wuri ra, xɛɛma xa maso e ma. Nee nan findima teebili tongose ra.
29Piletie, tɔnbilie, pɔɔtie, nun paani naxee sama na teebili ma, naxee rawalima sɛrɛxɛ yeerama daaxi xa fe ra, nee birin xa yailan xɛɛma fanyi nan na.
30Taami fan xa sa na teebili ma tɛmui birin, naxan findixi sɛrɛxɛ ra n bɛ.»
31«I xa lanpui dɔxɔse nde yailan xɛɛma fanyi xabuxi ra. A sanyi, a bili, a salonyie, nun lanpui dɔxɔde naxee maniya sansi fugee ra, na birin xa findi keren na.
32Salon senni xa mini lanpui dɔxɔse bili ma, saxan sɛɛti keren, saxan boore sɛɛti.
33Tɔnbili saxan xa lu na salon senni birin xun ma. E xa maniya sansi bogi ra naxan dɔxɔxi a burɛxɛe nun a fugee tagi.
34Tɔnbili naani gbɛtɛ xa lu lanpui bili ma. E fan xa maniya sansi bogi ra naxan dɔxɔxi a burɛxɛe nun a fugee tagi.
35Na salon firin firin dɔxɔ saxanyie bun ma naxee kelixi a bili ma, a sama nɛ mɛnni fan ma.
36Na tɔnbilie nun lanpui salonyie xa findi keren na, e xa yailan xɛɛma fanyi xabuxi ra.»

37«I xa lanpui solofere yailan, i xa e dɔxɔ e dɔxɔdee ma alako e dɛxɛ xa yare iyalan.
38I xa wuki xabase nun xube sase yailan xɛɛma fanyi ra.
39Xɛɛma naxan nawalima lanpui dɔxɔse nun lanpui yirabase yailanfe ra, na xa findi xɛɛma kilo tongo saxan nun naani nan na.
40I xa na birin naba alɔ n a masenxi i bɛ ki naxɛ geya fari.»