Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gadili Asi

Gadili Asi 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isala:ili fi huluane da Ilimi soge yolesili, logoga asi. Ilia da Idibidi yolesili oubi aduna logoga asi. Eso ba: (15) amo oubi ganodini, ilia da wadela:i hafoga:i soge amo Sini amoga doaga:i. La:di da Ilimi amola la:di da Sainai. Sini soge da mogoa dialu.
2Amogai, wadela:i soge amoga, ilia da Mousese amola Elane elama sia:ga gegene egai.
3Ilia da elama amane sia:i, “Hina Gode da nini huluane Idibidi soge ganodini medole legemu da defea galu. Amogai ninia da fili, hu amola ha:i manu eno, ninia hanai amo defele manusa: dawa:i galu. Be alia da nini amo wadela:i hafoga:i soge amoga ha:ga bogoma:ne oule misi dagoi.”
4Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Na da wali agoane hamomu. Ha:i manu da gibu agoane muagado dilima sanasimu. Dunu da eso huluane ilia amo esoga nasu defele ha:i manu lidimusa: masunu. Amasea, Na da ilia hou ado ba:mu. Ilia da Na sia: nabawane hamoma:bela:?
5Eso gafe amoga, ilia da eso aduna defele ha:i manu diasuga gaguli misa:ma.”
6Amaiba:le, Mousese amola Elane da Isala:ili dunu huluane ilima amane sia:i, “Wali daeya dilia Hina Gode da dili Idibidi sogega fisili masa:ne asunasili, guiguda: oule misi, amo dilia da noga:le dawa:mu.
7Hahabe dilia da Hina Gode Ea hadigi sinenemigi bagade ba:mu. E da dilia Ema sia:ga egasu nabi dagoi. Dafawane! Amo egasu da Godema sia:ga gegesu. Ania da Ea sia: nabawane hamosu fawane.”
8Amalalu, Mousese da amane sia:i, “Hina Gode da daeya hu dilima imunu amola hahabe agi dilia hanai defele amo dilima imunu. Bai E da dilia Ema egasu nabi dagoi. Dilia da anima sia:ga gegesea, dilia da dafawane Hina Gode Ema fawane sia:ga gegesa.”
9Mousese da Elanema amane sia:i, “Isala:ili dunu fi huluane misa:ne amola Gode ba:ma:ne leloma:ne sia:ma. Bai E da ilia egasu nabi dagoi.”
10Elane da Isala:ili dunu fi huluane ilima sia:noba, ilia da delegili wadela:i soge amoga ba:le, hedolowane Hina Gode Ea hadigi sinenemigi baligili bagadedafa mumobi ganodini dialebe ba:i.
11Hina Gode da Mousesema amane sia:i,
12“Na da Isala:ili dunu ilia egasu nabi dagoi. Ilia da daeya hu manu ba:mu amola hahabe agi ilia sadimusa: defele ba:mu, amo ilima adoma. Amasea, ilia da Na da ilia Hina Gode, amo dawa:mu.”
13Daeya, sio fi ilia dio ‘gowa:ili’ amo wa:i bagadewane da misini amola ilia abula moilai dedeboi dagoi. Amola hahabe oubi baiya agoane ilia esalebe sogega sa:i dagoi ba:i.
14Oubi baiya da esoga hafoga:loba, liligi amo da sua: agi fonobahadi amo osoboga dialebe ba:i. Amo liligi da asaboi mugene o gagoma fage agoane ba:i.
15Isala:ili dunu da amo ba:loba, amo ea hou hame dawa:beba:le, amane gilisili sia: dasu, “Goe adila:?” (‘ma:na’ dawa:loma:ne da “Goe adila:?”) Mousese da ilima bu adole i, “Amo da ha:i manu Hina Gode da dilima i dagoi.
16Hina Gode da agoane sia:sa. Dili da dili manu defele amo liligi lidima. Dunu amola uda amola mano afae afae ofodo fonobahadi (‘lida’ aduna defei agoane) amo defele lama:mu.”
17Isala:ili dunu da Mousese ea sia: defele hamoi. Oda da bagade lidi, oda da fonobahadi lidi.
18Be lidi liligi ea defei ba:loba, dunu da bagade lidi da baligili lai dagoi hame ba:i amola nowa da fonobahadi lidi amo ea lai da defele ba:i dagoi. Dunu huluane da e sadima:ne lai dagoi ba:i.
19Mousese da ilima amane sia:i, “Amo ha:i manu aya manusa: mae ligisima.”
20Be oda da Mousese ea sia: mae nabawane, ha:i manu mogili aya manusa: ligisi. Be aya hahabe amo da dasaiba:le gaha bagade nabi amola ifidi amoga nabai ba:i. Amo ba:beba:le, Mousese da ilima ougi galu.
21Hahabe huluane, dunu huluane da e sadima:ne, ‘ma:na’ lidi dagoi. Amola eso da gia:noba, hame lidi liligi osoboga dialu da daeane ebelei ba:i.
22Eso gafe amoga ilia da eso aduna moma:ne defele dunu afae afae da ofodo fonobahadi aduna lidi (‘lida’ biyadu agoane). Isala:ili asigilai ouligisu ilia da Mousesema amo hou adola misi.
23Amola e da ilima amane sia:i, “Hina Gode da amane sia:sa, ‘Aya eso fesu eso da Ema dawa:ma:ne helefisu eso ganumu.’ Wali eso dilia hanaiga ha:i manu gobema amola gia:ma. Ha:i manu hame mai diala amo aya manusa: ligisima.”
24Ilia da Mousese ea sia: defele hamoi. Ha:i manu hame mai dialu ilia da aya manusa: ligisi. Amo da hame dasai amola ifidi da amoga hame sa:i.
25Mousese da amane sia:i, “Amo ha:i manu wali wega moma. Bai wali da Sa:bade eso, amo helefisu eso Hina Godema dawa:ma:ne hamoi. Dilia diasu gadili ha:i manu hame ba:mu.
26Dilia da eso gafeyale gala amoga ha:i manu lidima. Be eso fesu amoga, amo da helefisu eso, amola dilia da ha:i manu hame ba:mu.”
27Be eso fesu amoga, dunu mogili da gadili ha:i manu hogola asi. Be amo ilia hame ba:i.
28Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Isala:ili fi da habogala gasa fi hou fisili Na sia: noga:le nabima:bela:?
29Mae gogolema! Na, Hina Gode, da dilima helefisu eso i dagoi. Amaiba:le, Na da eso gafeyale amoga mae fisili dilima ha:i manu eso adunaga moma:ne defele dilima imunu. Dunu huluanedafa da eso fesu amoga hi diasu mae fisili, helefima:ne esaloma:mu.
30Amaiba:le, Isala:ili dunu da eso fesu amoga hawa: hame hamosu.
31Isala:ili dunu da amo ha:i manu ‘ma:na’ dio asuli. E da fage ahea:ya:i fonobahadi agoane ba:i. Ea gamini nasu da agi gobei amola agime hano gilisi agoane ba:i.
32Mousese da amane sia:i, “Hina Gode da ninima amane sia:i, ‘Ma:na’ mogili diligaga fi ba:ma:ne la:didili ligisima. Ilia ha:i manu amo Hina Gode da dilia Idibidi sogega gadili oule asili, wadela:i soge amoga dilia moma:ne i, amo ilia ba:mu da defea.”
33Amalalu, Mousese da Elanema amane sia:i, “Di ofodo agoai osoboga hamoi ‘lida’ aduna defei agoane amo lale, ‘ma:na’ amo ganodini salima. Amalalu, Hina Gode ba:ma:ne noga:le ligisima. Amasea, fa:no ninigaga fi da amo liligi ba:mu.”
34Hina Gode da Mousesema sia:i amo defele, Elane da amo lale, dialoma:ne Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ea ba:le gaidiga ligisi.
35Isala:ili dunu da ode 40 eno amoga ‘ma:na’ nasu. Amogainini ilia Ga:ina:ne sogega doaga:le esalu.
36(Amo esoga, hafoga:i sema defei ilegei da 20 ‘lida’ agoane ba:i.)