Text copied!
CopyCompare
תנ ך עברי מודרני - שְׁמֹות

שְׁמֹות 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1וידבר יהוה אל משה לאמר׃
2דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי׃
3וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת׃
4ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים׃
5וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים׃
6שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים׃
7אבני שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן׃
8ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם׃
9ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו׃
10ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו׃
11וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב׃
12ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית׃
13ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב׃
14והבאת את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן בהם׃
15בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו׃
16ונתת אל הארן את העדת אשר אתן אליך׃
17ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה׃
18ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת׃

19ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשו את הכרבים על שני קצותיו׃
20והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת יהיו פני הכרבים׃
21ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל הארן תתן את העדת אשר אתן אליך׃
22ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על ארן העדת את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל׃
23ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו׃
24וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב׃
25ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר זהב למסגרתו סביב׃
26ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו׃
27לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את השלחן׃
28ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשא בם את השלחן׃
29ועשית קערתיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר יסך בהן זהב טהור תעשה אתם׃
30ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד׃
31ועשית מנרת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו׃
32וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני׃
33שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה׃
34ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה׃
35וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן המנרה׃
36כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור׃

37ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה׃
38ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור׃
39ככר זהב טהור יעשה אתה את כל הכלים האלה׃
40וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר׃