Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gadili Asi

Gadili Asi 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amo esoga, Lifai fi dunu afae da Lifai fi a:fini lai.
2Amo uda da ema dunu mano lalelegei. E da ea mano da noga:i mano ba:beba:le, e da oubi udiana amoga mano wamolegei.
3Be bu wamolegemu hamedei ba:loba, e da daba saga: amoga amuni lale, hano da amoga mae ha:ina sa:ima:ne edele amoga legei. E da ea mano amo ganodini sanasili, Naile hano bega: saga: sedade amo ganodini ligisi.
4Mano dudubu ea dalusi da fonobahadi sedagawane fa:no misunu hou ba:musa: lelu.
5Felou idiwi da hano ulimusa: misi. Ea hawa: hamosu a:fini ilia da hano bega: lalu. E da daba amo saga: ganodini dialebe ba:i. E da ea udigili hawa: hamosu a:fini afae amo lama:ne asunasi.
6Felou idiwi da daba ea figisu doagadole, dunu mano dudubu ganodini dialebe ba:i. E da dinanu amola Felou idiwi da e asigili ba:i. E amane sia:i, “Amo da Hibulu mano esala.”
7Amalalu, amo mano dudubu ea dalusi da Felou idiwi ema amane adole ba:i, “Na da Hibulu uda amo di fidima:ne, amo manoma dodo ima:ne misa:ne sia:mu da defeala:?
8Felou idiwi da bu adole i, “Defea! Amo misa:ne sia:ma.” Amalalu, mano ea dalusi da asili, mano dudubu hi amedafa ema oule misi.
9Felou idiwi da amo udama amane sia:i, “Di amo mano dudubu lale, nama bu imunusa: ouligima. Na da dima bidi imunu.” Amalalu, e da mano dudubu lale, dodo ianu.
10Fa:no, mano da fonobahadi asigilaloba, ea ame da e Felou idiwima bu oule asi. Amalalu, e da amo mano fofoi dagoi. E da hima adole i, “Na da amo mano hano ganodini dialu lai. Amaiba:le, na da ema Mousese dio asula.” (Mousese dawa:loma:ne Idibidi sia:ga da ‘lalelegei’ amola Hibulu sia:ga da ‘ganodini dialu lai.’)
11Mousese da asigi laloba, e da ea fi dunu (Hibulu dunu) amo ba:musa: sofe asi. E da Idibidi dunu da ilima gasa fili, hawa: hamosu gasa bagade ilima i, amo ba:i dagoi. Amola Idibidi dunu afae e da Mousese ea fi Hibulu dunu amo fanelegei dagoi, amo Mousese da ba:i dagoi.
12Mousese da la:idi ba:lega, la:idi ba:lega hogolalu, dunu eno hame ba:beba:le, e da amo Idibidi dunu fanelegele, ea da:i hodo wamolegemusa:, sa:i boso amoga uli dogone sali.
13Aya esoga, e da bu asili, Hibulu dunu aduna gegenanebe ba:i. E da giadofale hamoi dunuma amane sia:i, “Dia da abuliba:le dia Hibulu na:iyado fananala:?”
14Amo dunu da bu adole i, “Di da ninia fofada:su dunu amola ouligisu dunu, nowa da hamobela:? Di da aya Idibidi dunu medole legei amo defele na amola medole legema:bela:?” Amalalu, Mousese da beda:i ba:i. E da ea dogo ganodini amane sia:i “Dunu huluane da na hamoi dawa: dagoi.”
15Felou da amo hou nababeba:le, e da Mousese fanelegema:ne sia:i, be Mousese da hobeale asili, Midia:ne sogega wamoaligimusa: asi. Eso afaega, Mousese da hano nasu uli dogoi gadenene esalu. Yedelou (Midia:ne gobele salasu dunu) amo ea uda mano fesuale gala da ilia ada ea sibi amola goudi, hano nasu ofodoga nabama:ne, hano dimusa: misi.
17Be sibi ouligisu dunu eno da Yedelou ea uda manolali sefasi. Amalalu, Mousese da ili gaga:musa: misini, ilia lai gebo amoma ima:ne hano dili i.
18Ilia da ilia adama bu misini, e fofogadigili ilima amane, adole ba:i, “Dilia da habodane hedolo bu misibala:?”
19Ilia da bu adole i, “Sibi ouligisu dunu da nini sefasisia, Idibidi dunu afae da nini gaga:i dagoi. Amola e da ninia lai gebo moma:ne, hano dili i.”

20Yedelou da ea idiwi amoma amane adole ba:i, “E da habila:? Dilia da abuliba:le e gadili leloma:ne yolesila:? Masa! E da nini gilisili ha:i manusa: misa:ne sia:ma.”
21Amaiba:le, Mousese da Midia:ne soge ganodini esalumusa: dawa:i galu. Amalalu, Yedelou da idiwi Siboula e lama:ne Mousesema i dagoi.
22Siboula da ema dunu mano lalelegei. Mousese da ea dogo ganodini amane sia:i, “Na da amo soge ganodini ga fi esala. Amaiba:le, amo manoma na da Gesiome (ga fi dunu) dio asula.”
23Ode eno ilia da gidigili, Idibidi hina bagade (Felou) da bogoi. Be gasa bagade udigili hawa: hamosu hamobeba:le, Isala:ili dunu da gogonomane, Gode fidima:ne dinanawane wesu.
24Gode da ilia dinanawane wesu nabi dagoi. E da Ea gousa:su, amo E da A:ibalaha:me, Aisage amola Ya:igobe ilima hamoi bu dawa:i.
25E da Isala:ili dunu amo ilia se nabawane udigili hawa: hamosu ba:i dagoi. Amola E da ilima bagade asigisu.