Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gadili Asi

Gadili Asi 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mousese da Isala:ili dunu fi huluane gilisima:ne sia:i. Amalalu, e da ilima amane sia:i, “Hina Gode da dilima amane sia:sa,
2‘Dilia da hialigi amoga eso gafeyale gala amoga dilia da hawa: hamomu da defea. Be eso fesu amo da Na hadigi eso Nama modale ligiagai dagoi. Amo esoga dilia helefima. Nowa da Sa:bade esoga hawa: hamosea, amo fanelegema.
3Hawa: hamosu maedafa hamoma. Sa:bade esoga, dilia diasu ganodini, lalu mae didima.’”
4Mousese da Isala:ili dunu huluane ilima amane sia:i, “Hina Gode da dilima amane sia:sa,
5‘Hina Godema hahawane udigili iasu gaguli misa. Nowa dunu da hanai galea, e da hahawane udigili iasu amo gouli o silifa o balase amo gaguli misa.
6Eno da abula noga:iwane o sibi hinabo mola:ya:i o oga:iyei o yoi. Eno da abula goudi hinabo amoga hamoi.
7Sibi gawali gadofo ulasi, bulamagau gadofo, aga:isia ifa,
8gamali susuligi, hedama:ne fodole nasu amo ilegesu susuligi amola gabusiga: manoma amoga gilisimusa:.
9Eno da ‘ganilia:ne’ amola eno igi noga:idafa amo gobele salasu Ouligisu dunu ea ‘ifode’ amola Bidegi Gaga:su ganodini salimusa:.’”
10Mousese da Gode Ea sia: eno Isala:ili dunuma amane adole i, “Hawa: hamosu dunu ida:iwane dilia gilisisu ganodini esalebe, ilia da misini amola Gode Ea hamoma:ne sia:i liligi huluane hamomu da defea.
11Amo da Gode Ea Abula Diasu, ea dedebosu liligi huluane, ea ma:go, abula:ime, bulufalegei dududawalo, golasu ifa, amo ea bai huluane,
12Gode Ea Gousa:su Sema Gagili, ea gaguli ahoasu ifa, ea ga:lu amola abula amo da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili wamolegesu,
13fafai, ea ifa amola ea liligi huluane, agi ga:gi Godema iasu,
14gamali bai amola ea liligi, gamali, gamali susuligi,
15gabusiga: manoma amo gobesisu oloda amola ea gaguli ahoasu ifa, ilegesu susuligi, gabusiga: manoma, Gode Ea Abula Diasu logo holei abula ga:su,
16gobele salasu oloda, ea balasega hamoi gigiadomai, ea ifa amola liligi huluane, dodofesu ofodo amola ea bai,
17gagoi gaga:su abula amola ea golasu ifa amola ilia bai huluane, gagoi ea logo holei ga:su abula,
18Abula Diasu amola Gagoi ilia udidisu ifa sagasu amola efe udidisu,

19abula ida:iwane gobele salasu dunu da Hadigi Malei Sesei ganodini hawa: hamosea salasu amola hadigi abula Elane amola egefelali sala.” Mousese da amo huluane hamoma:ne sia:i.
20Isala:ili dunu da yolesili asili,
21amola huluane da hanai galea, hahawane udigili iasu amo Hina Gode Ea Abula Diasu hahamoma:ne Ema gaguli misi. Ilia da liligi huluane, amo da Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: amola gobele salasu dunu ilia abula hamomusa:, amo gaguli misi.
22Nowa da hanai galea, dunu amola uda da nina: hamosu liligi amo gouli gedusu, abula bagedigi, igi noga:i, gouli gisa:gini amola gouli nina: hamosu liligi huluane Hina Godema ima:ne gaguli misi.
23Nowa da abula noga:iwane o sibi hinabo mola:ya:i o oga:iyei o yoi o goudi hinaboga hamoi abula o sibi gawali gadofo ulasi o bulamagau gadofo amo liligi gagui dialebe, amo gaguli misi.
24Amola nowa da silifa o balase gagui galea, ilia da ilia hahawane udigili iasu Hina Godema gaguli misi. Amola nowa da aga:isia ifa Hina Gode Ea liligi hahamoma:ne defele gala da amo gaguli misi.
25Bagade dawa:su hawa: hamosu uda da abula nodomesu efe ahea:ya:i noga:iwane amola nodomesu efe amo mola:ya:i, oga:iyei amola yoi sibi hinabo amo gobiaha:i agoane hamoi amo gaguli misi.
26Ilia da goudi hinabo amoga efe hamosu.
27Isala:ili fi asigilai ouligisu dunu da ‘ganilia:ne’ amola igi ida:iwane eno, amo ‘ifode’ amola Bidegi Gaga:su amo ganodini salimusa: gaguli misi.
28Amola ilia da hedama:ne fodole nasu, gamali susuligi, ligiagasu susuligi amola gabusiga: manoma susuligi gaguli misi dagoi.
29Nowa Isala:ili dunu da hanai galea da Hina Gode da Mousesema sia:i defele, Ea Abula Diasu hawa: hamomusa:gini, hahawane udigili iasu Hina Godema gaguli misi dagoi.
30Mousese da Isala:ili dunuma amane sia:i, “Hina Gode da Bisa:liele (Uli egefe amola He ea aowa - Yuda fi dunu) amo ilegei dagoi.
31E da Ea A:silibu ea gasa Ema i dagoi. E da Gode Ea A:silibu Hadigidafa amo Ea gasa lai dagoiba:le, hawa: hamosu bagade dawa:, amola liligi huluane noga:idafa hamoma:ne e da gasa gala.
32E da gouli, silifa amola balase amoga liligi ida:iwane hamomu dawa:, amola amoga osa:le dedesu hou noga:idafa dawa:.
33E da igi ida:iwane gala amo hedofasu hou amola amoga osa:le dedesu hou noga:le dawa:. E da ifa oso gasa:su hou noga:le dawa: amola liligi huluane hahamomusa:, e da dawa:lai amola gasa gala.
34Hina Gode da ema amola Ouhoulia:be (Ahisama:ge ea mano - Da:ne fi dunu) elama bagade dawa:su hou i dagoi. Ela da Hina Gode Ea A:silibu Hadigidafaga gasa lai dagoiba:le, ela da eno dunuma amo hou olelemu defele esala.
35Ela da hawa: hamosu huluane hamomusa: gasa bagade gala. Amo da osa:le dedesu hou, hawa: hamomusa: meloa ilegele dedesu, abula amunisu amola sibi hinabo efe mola:ya:i, oga:iyei amola yoi amunasu hou amola abula hou eno. Ilia da hawa: hamosu huluane dawa:, amola liligi hamoma:ne ilegesu dedesu bagade dawa:.”