Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gadili Asi

Gadili Asi 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da eno amane sia:i “Aga:isia ifa lale, oloda hamoma. Amo da ofodo agoane ea la:di fe defei da 2.2 mida amola la:di fe da 2.2 mida. Ea gadodili heda:su da 1.3 mida ba:mu.
2Oloda ea sisigagala:su (corner) biyaduyale gadili amoga da bulamagau ea ‘hono’ (bese) agoane heda:musa: hamoma. Ilia da oloda amoga noga:le madelagi dagoi ba:mu. Amo huluane balasega dedeboma.
3Sefe amola nasubu gilisi amo fadegama:ne, ofodo hamoma. Amola safala amola ofodo amola ma:go amola bianoi ofodo amo lalu gaguli masa:ne amo huluane balasega hamoma.
4-
5Nasubu da gudu sa:ima:ne, balase liligi amo ganodini gelabo bagohame hamoma. Amo liligi oloda ea gadodili legesu hagudu amo oloda ea bada sagai amoga lala:gilisima. Oloda ea hegomai biyaduyale gala amoga gasisalasu oloda gaguli masa:ne lala:gilisima.
6Amo oloda gaguli masa:ne, aga:isia ifa aduna hamoma. Amo ifa aduna balasega dedeboma.
7Amo ifa gasisalasu oloda la:di la:di hamoi, amo ganodini salima.
8Dilia oloda amo aga:isia ifa da:fe amoga ofodo agoane hamoma. Bai gudu mae fema, be gelabo bagohame ba:mu da defea. Na da goumi da:iya dima hamoma:ne sia:i amo defele noga:le hamoma.
9Na Da:bena:gele Abula Diasu amo gagomusa: abula gagoi hamoma. Ga (south) la:di guga amoga abula ea sedade defei 44 mida amo hamone gosagisima.
10Amo abula golasu ifa balasega hamoi 20 amo bai balasega hamoi 20 amo ganodini bugi amoga gosagisima. Golasu ifa amoga ma:go amola bulufalegei dagulu agoane da silifa amoga hamoi ba:mu.
11Amo defele ga (north) la:di guga amoga hamoma.
12Guma:dini, abula ea defei da 22 mida amo golasu ifa nabuane gala amola bai nabuane gala, amoga gosagisima.
13Gusudili amo da logo holei ea sogebi gagoi da guma:dini defele 22 mida defei ba:mu.
14Logo holei da dogoa ba:mu. Ea la:diga da gagoi abula 6.6 mida defei ba:mu. Eno la:diga da amo defele ba:mu. Abula da la:di golasu ifa udiana amola bai udiana amoga gosagisi ba:mu. La:di da amo defele ba:mu.
16Logo holeidafa da abula 9 mida defei amoga hamoma. Amo abula amoga sibi hinabo mola:ya:i, oga:iyei amola yoi amoga amunima. Golasu ifa biyaduyale gala amola bai biyaduyale gala amoga gosagisima.
17Gagoi golasu ifa huluane da silifa dagulu bulufalegei agoane gilisili disi dagoi ba:mu. Ilia ma:go da silifa amoga hamoma amola ilia golasu ifa sagasu bai amo balasega hamoma.
18Gagoi ea defei da agoane. Sedade defei da 44 mida. Dunumuni defei da 22 mida. Amola ea gado heda:su defei da 2.2 mida agoane ba:mu. Abula gosagisu da abula noga:i ahea:ya:i amoga hamoma. Amola golasu ifa sagasu bai amo balasega hamoma.
19Liligi huluane Da:bena:gele Abula Diasu amoga sali, ea golasu ifa amola gagoi ea golasu ifa huluane, balasega hamoma.

20Isala:ili dunu noga:le olelema. Ilia da olife susuligi noga:idafa amo gamali daeya huluane ulagisimusa: gaguli misa:ne sia:ma. Bai ilia da daeya huluane amo gamali ulagimu.
21Elane amola egefelali da amo gamali Da:bena:gele Abula Diasu ganodini ligisima:ne sia:ma. Ea sogebi da Hadigidafa Momei Sesei abula gadili amola Hadigi Malei Sesei ganodini dialebe ba:mu. Ilia da daeya amo gamali ulagisia gamali da ulagilalu hadigimu Na esalebe sogebi amo ganodini. Amo hamoma:ne sia:i ilegei da Isala:ili dunu amola iligaga fi huluanema mae yolesili, eso huluane hamoma:ne dialumu.”