Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gadili Asi

Gadili Asi 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isala:ili fi huluane da wadela:i hafoga:i soge Sini amo yolesili, asili, Hina Gode Ea Sia: defele soge eno eno amoga asi. Ilia da Lefidimi sogega fonobahadi fimusa: esalu, be hano manu hame ba:i.
2Ilia da Mousesema egane, amane sia:i, “Ninia moma:ne hano ninima ima.” Mousese da bu adole i, “Dilia da abuliba:le egale sia:ga gegesala:? Dilia abuliba:le Hina Godema ado ba:su hou hamosala:?”
3Be Isala:ili dunu da bagadewane hano hanai galu. Ilia da Mousesema mae fisili sia:ga gegenanu. Ilia da amane sia:i, “Di da abuliba:le nini Idibidi sogega fisili asunasili, guiguda: oule misibala:? Di da nini, ninia mano amola ninia lai gebo fanelegemu hanabela:?”
4Mousese da ha:giwane Godema amane digini sia:ne gadoi, “Isala:ili dunu fi da na igiga medole legemusa: gadenenewane momagele esala. Na da ilima adi hamoma:bela:?”
5Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Di Isala:ili fi ouligisu dunu mogili oule asili, Isala:ili fi ilima bisili masa. Dia dagulu amoga di da Naile Hano fai, amo gaguli masa.
6Di da Na, Sainai Goumi gadenene dia midadi igi da:iya lelebe ba:mu. Di da amo igiga misini, dia daguluga magufu damana fane, hano nawa:li dunu huluane moma:ne defele, magufudi manebe ba:mu.” Mousese da amo hou Isala:ili dunu huluane ba:ma:ne hamoi.
7Amo sogebi amoma ilia dio aduna asuli, amo Ma:sa amola Meliba. (dawa:loma:ne da ‘ado ba:su’ amola ‘sia:ga gegesu’). Bai amoga Isala:ili dunu da sia:ga gegei amola Hina Godema ado ba:su hou hamoi. Ilia da amane adole ba:i, “Hina Gode da ninimagale esalabala?”
8Isala:ili dunu da Lefidimi sogega esaloba, A:malege dunu da ili doagala:i.
9Mousese da Yosiuama amane sia:i, “Dia dunu aya A:malege dunuma gegemusa: ilegema. Na da dagulu amo Gode da na gaguli masa:ne sia:i, amo gaguiwane na da agolo da:iya lelumu.”
10Yosiua da Mousese ea sia:i defele hamoi. E da A:malege dunuma gegemusa: asi. Mousese, Elane amola He da agoloba:le heda:i.
11Amalalu, Mousese da ea lobo gaguia gadoloba, Isala:ili dunu da A:malege dunuma hasali. Be Mousese da ea lobo bu ligia gudusia, A:malege dunu da bu gasa bagade ludubiba:le, Isala:ili dunuma hasalimu ba:i.
12Mousese ea lobo da helebeba:le, Elane amola He da igi bagade amo da:iya Mousese fima:ne, gaguli misi dagoi. Ela da Mousese la:didili amola la:didili dafulili leluwane, Mousese ea lobo mae ligia guduma:ne, ea lobo gaguia gadole gagui. Amo hou hamonana, eso dabeba:le fawane yolesi.
13Amo hou hamobeba:le, Yosiua da A:malege dunu hasali dagoi.
14Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Dilia da A:malege dunu ilima hasali amo mae gogolema:ne di amo hou meloaga dedene legema. Amola Yosiuama adoma. Na da A:malege dunu huluane osobo bagadega mae ba:ma:ne, ili dafawane gugunufinisimu.”
15Mousese da amogai oloda bi hamone, amoma dio asuli amo, “Hina Gode da na eso Gosagisu.”
16E amane sia:i, “Dunu da Gode Ea Fisu amoma gegemusa: dawa:i galu. Amaiba:le, Hina Gode da A:malege dunu ilima mae yolesili eso huluane gegenanumu.”