Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - خروج

خروج 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت:
2«به بنی‌اسرائیل بگو که برای من هدایا بیاورند؛ از هر‌که به میل دل بیاورد، هدایای مرا بگیرید.
3و این است هدایا که از ایشان می‌گیرید: طلا و نقره و برنج،
4و لاجورد وارغوان و قرمز و کتان نازک و پشم بز،
5و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز و چوب شطیم،
6وروغن برای چراغها، و ادویه برای روغن مسح، وبرای بخور معطر،
7و سنگهای عقیق و سنگهای مرصعی برای ایفود و سینه بند.
8و مقامی ومقدسی برای من بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم.
9موافق هر‌آنچه به تو نشان دهم از نمونه مسکن و نمونه جمیع اسبابش، همچنین بسازید.
10«و تابوتی از چوب شطیم بسازند که طولش دو ذراع و نیم، و عرضش یک ذراع و نیم وبلندیش یک ذراع و نیم باشد.
11و آن را به طلای خالص بپوشان. آن را از درون و بیرون بپوشان، وبر زبرش به هر طرف تاجی زرین بساز.
12وبرایش چهار حلقه زرین بریز، و آنها را بر چهارقایمه‌اش بگذار، دو حلقه بر یک طرفش و دوحلقه بر طرف دیگر.
13و دو عصا از چوب شطیم بساز، و آنها را به طلا بپوشان.
14و آن عصاها رادر حلقه هایی که بر طرفین تابوت باشد بگذران، تاتابوت را به آنها بردارند.
15و عصاها درحلقه های تابوت بماند و از آنها برداشته نشود.
16و آن شهادتی را که به تو می‌دهم، در تابوت بگذار.
17و تخت رحمت را از طلای خالص بساز. طولش دو ذراع و نیم، و عرضش یک ذراع ونیم.
18و دو کروبی از طلا بساز، آنها را ازچرخکاری از هر دو طرف تخت رحمت بساز.

19و یک کروبی در این سر و کروبی دیگر در آن سر بساز، کروبیان را از تخت رحمت بر هر دوطرفش بساز.
20و کروبیان بالهای خود را بر زبرآن پهن کنند، و تخت رحمت را به بالهای خودبپوشانند. و رویهای ایشان به سوی یکدیگرباشد، و رویهای کروبیان به طرف تخت رحمت باشد.
21و تخت رحمت را بر روی تابوت بگذارو شهادتی را که به تو می‌دهم در تابوت بنه.
22ودر آنجا با تو ملاقات خواهم کرد و از بالای تخت رحمت از میان دو کروبی که بر تابوت شهادت می‌باشند، با تو سخن خواهم گفت، درباره همه اموری که بجهت بنی‌اسرائیل تو را امر خواهم فرمود.
23«و خوانی از چوب شطیم بساز که طولش دو ذراع، و عرضش یک ذراع، و بلندیش یک ذراع و نیم باشد.
24و آن را به طلای خالص بپوشان، و تاجی از طلا به هر طرفش بساز.
25وحاشیه‌ای به قدر چهار انگشت به اطرافش بساز، و برای حاشیه‌اش تاجی زرین از هر طرف بساز.
26و چهار حلقه زرین برایش بساز، و حلقه‌ها را برچهار گوشه چهار قایمه‌اش بگذار.
27و حلقه هادر برابر حاشیه باشد، تا خانه‌ها باشد بجهت عصاها برای برداشتن خوان.
28و عصاها را ازچوب شطیم بساز، و آنها را به طلا بپوشان تاخوان را بدانها بردارند.
29و صحنها و کاسه‌ها وجامها و پیاله هایش را که به آنها هدایای ریختنی می‌ریزند بساز، آنها را از طلای خالص بساز.
30ونان تقدمه را بر خوان، همیشه به حضور من بگذار.
31«و چراغدانی از طلای خالص بساز، و ازچرخکاری چراغدان ساخته شود، قاعده‌اش وپایه‌اش و پیاله هایش و سیبهایش و گلهایش ازهمان باشد.
32و شش شاخه از طرفینش بیرون آید، یعنی سه شاخه چراغدان از یک طرف و سه شاخه چراغدان از طرف دیگر.
33سه پیاله بادامی با سیبی و گلی در یک شاخه و سه پیاله بادامی با سیبی و گلی در شاخه دیگر و هم چنین در شش شاخه‌ای که از چراغدان بیرون می‌آید.
34و درچراغدان چهار پیاله بادامی با سیبها و گلهای آنهاباشد.
35و سیبی زیر دو شاخه آن و سیبی زیر دوشاخه آن و سیبی زیر دو شاخه آن بر شش شاخه‌ای که از چراغدان بیرون می‌آید.
36وسیبها و شاخه هایش از همان باشد، یعنی از یک چرخکاری طلای خالص.

37و هفت چراغ برای آن بساز، و چراغهایش را بر بالای آن بگذار تاپیش روی آن را روشنایی دهند.
38و گل گیرها وسینیهایش از طلای خالص باشد.
39خودش باهمه اسبابش از یک وزنه طلای خالص ساخته شود.
40و آگاه باش که آنها را موافق نمونه آنها که در کوه به تو نشان داده شد بسازی.