Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Exodo

Exodo 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maʌ̃ne Ãcõrẽba Moisea jarasia:
2–Israelerãa jaradua jũma mʌ̃ itea ne dia quĩrĩã b̶eaba bʌmaa enenida panʌda ara ãdji sod̶eba dia quĩrĩã panʌ quĩrãca.
3Ãdjirãba diad̶ida panʌra naʌ̃gʌa: oroda, paratada, bronceda,
4oveja cara nayãna pãwãrã od̶ada, pursupursua od̶ada, purea od̶a sid̶a. Maʌ̃ awara diad̶ida panʌa wua dji biara b̶ʌ lino od̶ada, wua chiwatu cara od̶ada,
5oveja e purea od̶ada, animarã e biada, acacia bacuruda,
6olivo dragada ĩbĩrã coad̶i carea. Idjab̶a querada diad̶ida panʌa olivo dragad̶aa puerad̶i carea. Maʌ̃ba ne jũma Ãcõrẽ iteabemada soad̶ida panʌa. Maʌ̃ awara diad̶ida panʌa quera bad̶i careabemada,
7ónice mõgarada, dewara mõgara bia qued̶ea sid̶a sacerdote dji droma djiod̶e carad̶i carea.
8Jũma maʌ̃gʌra ped̶aped̶a bãrãba mʌ̃ itea wua deda od̶ida panʌa mʌ̃ bãrã tãẽna b̶ai carea.
9Maʌ̃ wua dera, dji ed̶a b̶ea sid̶a jũma mʌ̃a obi b̶ʌ quĩrãca daucha od̶ida panʌa.
10Baurude acacia bacurud̶eda od̶adua. Maʌ̃ baurude drasoara bicaca umé ʌ̃rʌ̃ ẽsadra b̶aida b̶ʌa. Dji joub̶ʌara bicaca ab̶a ʌ̃rʌ̃ ẽsadra b̶aida b̶ʌa. Dji ʌ̃tʌara bicaca ab̶a ʌ̃rʌ̃ ẽsadra b̶aida b̶ʌa.
11Dji jãra, dajadaare bid̶a oro idji awa quiruba bʌrad̶adua. Iquid̶aza jũma pʌrrʌga oroba tuca b̶ʌd̶adua.
12Idjab̶a pĩrũ orod̶eda quĩmãrẽ omoa od̶adua. Maʌ̃ pĩrũra baurude jĩrũza cara b̶ʌd̶adua. Mãwã orroza pĩrũra umé panania.
13Idjab̶a acacia bacuruda umé biya erad̶aped̶a oroba bʌrad̶adua.
14Maʌ̃ bacurura pĩrũne ed̶a berajud̶adua baurude jira eded̶i carea.
15Bacurura pĩrũne ed̶a berajusid̶ara waa ẽũtarãnadua.
16Maʌ̃ bauruded̶e mʌ̃a ĩjã obi b̶ʌ bed̶ea mõgarad̶e b̶ʌ́ diaira waga b̶ʌd̶adua.
17Maʌ̃be oro idji awa quiruda pewed̶ea bad̶aa arid̶e od̶adua baurude ʌ̃rʌ̃ cob̶ʌd̶i carea. Dji drasoara bicaca umé ʌ̃rʌ̃ ẽsadra b̶aida b̶ʌa. Dji joub̶ʌara bicaca ab̶a ʌ̃rʌ̃ ẽsadra b̶aida b̶ʌa.
18Idjab̶a oroda edad̶aped̶a mʌ̃ nezoca bajãnebema i bara b̶ʌ za quĩrãca umé toa chĩ od̶adua. Maʌ̃ra bio cara b̶ʌd̶adua dji baurude ʌ̃rʌ̃ cob̶ʌd̶i carea oped̶ad̶a ʌ̃rʌ̃. Quĩrãza iquid̶a ab̶a b̶ʌd̶ad̶ua. Mãwã jũma maʌ̃gʌra ab̶a b̶ʌ od̶a quĩrãca b̶eya.

20Mʌ̃ nezoca bajãnebema i bara b̶ʌ za quĩrãca panʌra quĩrã djica ed̶aa b̶arru b̶ʌd̶adua. Ãdji iba dji baurude ʌ̃rʌ̃ cob̶ʌd̶i carea oped̶ad̶ara jũãtrʌ eropanania.
21Mãwã od̶aped̶a dji baurude ʌ̃rʌ̃ cob̶ʌd̶adua. Maʌ̃ bauruded̶e mʌ̃a ĩjã obi b̶ʌ bed̶ea mõgarad̶e b̶ʌ́ diaira waga b̶ʌd̶adua.
22Mama mʌ̃ra zeya bʌ ume bed̶eai carea. Mʌ̃ baurude ʌ̃rʌ̃ bajãnebema nezoca i bara panʌ ẽsi mʌ̃a israelerãa obi b̶ʌra cawabiya.
23Mesa acacia bacurud̶eda od̶adua. Dji drasoara bicaca umé b̶aida b̶ʌa. Dji joub̶ʌara bicaca ab̶a b̶aida b̶ʌa. Idjab̶a dji ʌ̃tʌara bicaca ab̶a ʌ̃rʌ̃ ẽsadra b̶aida b̶ʌa.
24Maʌ̃ mesara oro idji awa quiruba jũma bʌrad̶adua. Dji icawa orroza pʌrrʌga oroba tuca b̶ʌd̶adua.
25Mesa ʌ̃rʌ̃ icawa bacuruda cara b̶ʌd̶adua jũgurua b̶emãrẽã. Maʌ̃ bacuru ʌ̃tʌara jʌwa jĩwĩnĩ quĩmãrẽ b̶aida b̶ʌa. Maʌ̃ sid̶a icawa pʌrrʌga oroba tuca b̶ʌd̶adua.
26Maʌ̃be pĩrũ orod̶eda quĩmãrẽ omoa od̶adua. Maʌ̃ra mesa jĩrũza cara b̶ʌd̶adua dji jũgurua od̶a edrecarebe. Maʌ̃gʌd̶e ed̶a bacuruda berajud̶adua jira eded̶i carea. Maʌ̃ra acacia bacuru od̶a baida b̶ʌa. Biya eraped̶a oroba bʌrad̶adua.
29Idjab̶a oro idji awa quiruda edad̶aped̶a eped̶eco b̶eada, eped̶eco jũgurua b̶eada, taza b̶eada, zoco b̶ea sid̶a mesad̶e b̶ʌd̶i carea od̶adua. Taza b̶eara, zoco b̶ea sid̶a mesad̶e b̶ʌd̶adua uva b̶a mʌ̃́a wea diad̶i carea.
30Idjab̶a paʌ̃ mʌ̃ quĩrãpita b̶aida b̶ʌra maʌ̃ mesad̶e ewariza eropananadua.
31Idjab̶a oro idji awa quiruda edad̶aped̶a ĩbĩrã b̶ʌbadada toa chĩ od̶adua. Dji jĩrũda, dji cacuada, dji gʌ̃rʌ̃gʌ̃rʌ̃ã nepõnõ zaca b̶eara, dji ĩbĩrã b̶ʌd̶i careabema sid̶a ab̶ari oro idji awa quirud̶ebemada b̶aida b̶ʌa.
32Maʌ̃ ĩbĩrã b̶ʌbada cacuara sei jʌwate erob̶aya. Orro ab̶aare ũbea b̶aya. Dewarabema orroare bid̶a ũbea b̶aya.
33Jʌwateza gʌ̃rʌ̃gʌ̃rʌ̃ã nepõnõ zaca b̶eada ũbea od̶ida panʌa.
34Dji cacuad̶e bid̶a gʌ̃rʌ̃gʌ̃rʌ̃ã nepõnõ zaca b̶eada quĩmãrẽ od̶ida panʌa.
35Dji jʌwate cara b̶eaza ab̶a od̶ida panʌa.
36Dji gʌ̃rʌ̃gʌ̃rʌ̃ã nepõnõ zaca b̶eara, dji jʌwate b̶eara, dji cacua sid̶a ab̶ari oro idji awa quirud̶ebemada toa chĩ od̶adua.
37Idjab̶a ĩbĩrãda siete od̶adua. Maʌ̃gʌrã ĩbĩrãra dji ĩbĩrã b̶ʌbada jʌwate quẽbʌza b̶ʌd̶adua mʌ̃ dejãra ʌ̃na erob̶amãrẽã.
38Idjab̶a oro idji awa quiruda edad̶aped̶a ĩbĩrã quĩrã tʌbadara, ĩbĩrã quĩrã tʌd̶a ãyã edebada eped̶eco zaque sid̶a od̶adua.
39Oro idji awa quiru ĩbĩrã b̶ʌbadara idjab̶a ne jũma idjid̶ebema sid̶a zabʌdad̶e dji zʌgʌara 75 libra b̶aida b̶ʌa.

40Jũma daucha od̶adua mʌ̃a naʌ̃ eyad̶e unubid̶a quĩrãca.