Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Exodas

Exodas 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8Yawe God ivisisiya Mosis biidi iwona bo, “Wawaya Kiregoru Kabikabikuwayina sinabera kiiraviguve da Tagu nama kamodiye anamake.
9Kiregoru Kabikabikuwayina da kana sawara tupadi nuwagiuridi na naboni mayimayiyina aniyevevemna kobera.”
10“Wawaya kuwonedi da kii kana waghawagha akeisiyama dedewaga sinabera. Kanakabirubata na yana guri 110 sentimita, yana naba na 66 sentimita bi yana gae na 66 sentimita.
11Kamona da kubuna gould wotama kopasi bi nawanawanagha gouldma kikiru konatorewiikenavivireni.
12Kwaki yadi ruwamaruwa gouldma kobera bi dedewagina kayena yadi ruwamaruwa na tadigegha kovikaba, kwaki bata nawana tane bi bata bada nawane.
13Akeisiya kiinama paghodi kobera bi gouldma kopasi.
14Paghodi dedewaga nawanawadiye kwakidiye konitupatete bi toudima konakawari.
15Paghodi kwakiye kokuyowana; gegha konakabitavetavedina.
16Raghanina dedewagina inakovi na Wiiwaghasina Maragasidi girumidi akima benabenadiye anaverem, na kunuwana kamone.
17Wasina bi taratawana gouldma konabera tamumu koghatavenina gawarina, yana guri 110 sentimita, bi yana naba na 66 sentimita.
18Bi gould kokasigudaguda da Serubim bata koberadi
19bi taratawana debane konikarapasidi na toudi da taratawana na tanagha, taratawanina pusiridiye na Serubim tadigegha kotoura.
20Bi mabedi na sinarorona sinakanibu da taratawana sinarogutawani. Sinimiiri karokaroneyana bi sinakayogenara taratawanine.
21Bi Wiiwaghasina Maragasina girumina akima benabenadiye dedewaga kamone kwuwana bi mmko taratawanina kabi da dedewaga debane kutore.
22Wasina bi taraboga Serubim bata basudiye da Wiiwaghasina Maragasina Dedewagina debane, na noko gawarina kamone tam yawata tani banana da yagu gwara anaverem Isrel damdi kiiravidiye.”