Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Kulawa

Kulawa 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
2“Uwalonjele Waisilaeli walavye nhambiko. Kobochela kulawa kwa munhu yoneche yolavya kwa yoneche yalingugana kulavya.
3Kobochela vinhu kota zahabu na sendi na shaba
4na sufu ya buluu na ya zambalau na ndung'hu na kitani inojile itawigwe kwa milaika ja mhene
5na migozi ja ing'holo ilume jiwichigwe lanji ndung'hu na migozi ja migongolo jinji jilingikala mbahali na mbao za msonobali
6na mafuta kwa chiwalo cha chenje na ndugwa kwa chiwalo cha mafuta ga kubakala na kwa chiwalo cha ubani uwele na unhunyhililo unojile ng'hatu,
7na maganga galingupulika ga salidoniki na maganga ganji galingupulika kwa chiwalo cha kunoliga, chizibao cha mmhambaga na chihako cha mmhambaga.
8Wanhu wanzenjele ihema lya Nguluwi leka ndiwe ndichikala hamwe na hewo.
9Mogomanjiza ihema alyo lya Nguluwi na vinhu vya mumo vyeng'ha kota vila ng'hatu vyondiwalajilani.
10“Waisilaeli wagongomanjize isanduku lya mbao za msonobali na liwele na ulefu wa sentimita miya imwe na kumi na ugazi wa sentimita makumi sita na sita na fudi ya sentimita makumi sita na sita.
11Kolibakaliza isanduku alyo zahabu inojile mgati na kunze na kuliditila mfungo mwake zahabu zingo zeng'ha.
12Hamba koligongomanyila pete zine za zahabu na uwiche kuli chila mgulu. Hamba uwiche pete mbili kuli chila ubanzi.
13Kogongomanjiza mipichilo kwa msonobali na kubakaliza zahabu.
14Mipichilo ajo jokola kuli pete azo ziwele banzi mbili za alyo isanduku kwa chiwalo cha kulipika.
15Mipichilo ajo ja isanduku jopona kuli pete, ileche kulavigwa mhela weng'ha ula.
16Mgati mwa isanduku alyo kowika vibao vya maganga vya ulolezi.
17“Hamba kogongomanya chigubiko cha uhanyisi cha zahabu inojile, ulefu yowa sentimita miya imwe na kumi na ugazi sentimita makumi sita na sita.
18Kogongomanyizila kwa kuponda vilumbigwe vifandile kota wahilisi vili kwa zahabu, uviwiche mchanya, mwiso mwa nzingo mbili za acho chigubiko.

19Chilumbigwe chifandile kota mhilisi chimwe chila mwiso wa chigubiko. Uviwiche vilumbigwe avyo kuli mwisho mwa chigubiko acho, ila viwe chinhu chimwe na acho chigubiko.
20Chilumbigwe acho chifandile kota mhilisi chochilola chila chiyage na mbawa zawo zigoloche zigubiche chigubiko acho, kumeho kwa avyo vilumbigwe kowa kulola chigubiko acho.
21Mgati mwa isanduku kowika vibao vili vya maganga na kuchiwika chigubiko acho mchanya mwake.
22Ndoting'hana na hegwe ako, na kulawa mchanya mwa chigubiko acho, hagati ha vilumbigwe avyo vifandile kota wahilisi viwele mchanya mwa isanduku lya ilagano, ndolongasa na hegwe na kukugalila mizilo jeng'ha kwa chiwalo cha Waisilaeli.
23“Kogongomanya chisaga cha mbao za msonobali uwele na ulefu wa sentimita makumi nane na nane, ugazi wa sentimita makumi gane na zine na fudi ya sentimita makumi sita na sita.
24Chisaga acho kochibakaliza zahabu inojile na kuchizungulusila isali lya zahabu.
25Hamba kochizungulusila chibao chiwele na ugazi wa sentimita nane na kuzungulusila isali lya zahabu.
26Koigongomanyila pete zine za zahabu na kuziwika mli zingo za magulu gake.
27Pete azo zowa behi na isali na zowa kwa chiwalo cha kubatilila mipichilo. Mipichilo ajo jowa kwa chiwalo cha kupichila acho chisaga.
28Kogongomanyiza mipichilo ja msonobali na kuibakaliza zahabu, mipichilo jowa kwa chiwalo cha kupichila acho chisaga.
29Kogongomanya nyhelo na vizombe vya kuwichila ubani mchisaga na kahi vibuyu na visaye vya kujidila nhambiko za kunwa. Uvidite vinhu avyo vyeng'ha kwa zahabu inojile.
30Mazuwa gose kowika mibumunda jelile hali chisaga kumwando kwa heni chila mhela.
31“Kogongomanya chinhu cha kuwichila chenje kwa zahabu inojile. Igongomanywe kwa kuponda, chikalilo chake na mitumba jake na vizombe vyake na uluwa wake vyowa chinhu chimwe.
32Nhagala sita zolawilila kuli chinhu cha kuwichila chenje, nhagala zidatu ubanzi umwe na nhagala zidatu ubanzi uyage.
33Kuli nhagala hana vizombe vidatu viwhanile na mitumba na uluwa ulinguchemigwa alimondi. Kuli nhagala ilinguya kahi hana vizombe vidatu viwhanile na mitumba na uluwa ulinguchemigwa alimondi. Nhagala zeng'ha sita ziwhana vivila kuli chinhu cha kuwichila chenje.
34Na kuli ufito kowa na vizombe vine viwhanile na uluwa ulinguchemigwa alimondi hamwe na itumba lyake na uluwa wake.
35Honhu halingulawilizila chila jozi ya nhagala zila sita, hasi hake kowa na itumba limwe limwe.
36Mitumba ajo na nhagala zake jowa chinhu chimwe na chinhu acho cha kuwichila chenje acho, na cheng'ha chopondigwa kwa chihande chimwe cha zahabu inojile.

37Kogongomanya kahi vyenje saba kwa chiwalo chinhu acho cha kuwichila chenje na kuchiwika mchanya mwake leka chiwe chimwemwesela kumwando.
38Ugongomanye kahi vinhu vya kuzimila vyenje na nyhelo zake kwa zahabu inojile.
39Kogongomanya chinhu acho cha kuwichila chenje na vinhu vinji viyage kwa kilogilamu makumi gadatu na zihano za zahabu inojile.
40Ulole goya kota nakuvigongomanya kota vila navyoulajilwe kula kuchidunda.