Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - ʻEkisotosi

ʻEkisotosi 25

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē,
2“Ke ke lea ki he fānau ʻa ʻIsileli, ke nau ʻomi kiate au ʻae meʻaʻofa; pea ʻilonga ʻae tangata kotoa pē ʻoku foaki loto lelei pe, te mou maʻu mei ai ʻeku meʻaʻofa.
3Pea ko e meʻaʻofa ʻeni te mou maʻu ʻiate kinautolu; ko e koula, mo e siliva, mo e palasa.
4Mo e lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e silika, mo e fulufuluʻi kosi,
5Mo e kili ʻoe sipitangata kuo tuku kula, mo e kili ʻoe pasa, mo e ʻakau ko e sitimi,
6Mo e lolo ke maama ʻaki, mo e ʻakau nanamu ki he lolo tākai, pea ki he meʻa namu kakala.
7Ko e maka ko e oniki, mo e maka ke ʻai ki he ʻefoti, pea ki he sifa fatafata.
8Pea tuku ke nau ngaohi kiate au ʻae Potu Toputapu; koeʻuhi ke u nofo ʻiate kinautolu.
9Te mou ngaohi ia ʻo fakatatau ki he ngaahi meʻa kotoa pē te u fakahā kiate koe, ki he fakatātā ʻoe fale fehikitaki, mo e fakatātā ʻo hono ngaahi nāunau kotoa pē.

10“Pea te nau ngaohi ha puha ʻoe ʻakau ko e sitimi: ko e hanga ʻe nima mo e toe ʻa hono lōloa ʻo ia, pea ko e hanga ʻe tolu ʻa hono māukupu, mo e hanga ʻe tolu ʻa hono māʻolunga.
11Pea ke ʻaofi ʻaki ia ʻae koula haohaoa, ke ke ʻaofi ia ʻi loto mo tuʻa, pea ke ngaohi ʻi ai ʻae tatā koula ke takatakai.
12Pea te ke ngaohi hono kavei koula ʻe fā, ʻo ʻai ia ki hono tuliki ʻe fā; ʻe ai ʻae kavei ʻe ua ʻi hono faʻahi ʻe taha, mo e kavei ʻe ua ʻi hono faʻahi ʻe taha.
13Pea ke ngaohi ʻae ongo haʻamo mei he ʻakau ko e sitimi, ʻo ʻaofi ia ʻaki ʻae koula.
14Pea ke velo ʻae haʻamo ki he kavei ʻi he potu ʻe ua ʻoe puha, koeʻuhi ke haʻamo ʻaki ʻae puha.
15‌ʻE tuku maʻuaipē ʻae ongo haʻamo ʻi he kavei ʻoe puha: ʻe ʻikai toʻo ʻo ʻave ia mei ai.
16Pea te ke ai ki he loto puha ʻae tohi ʻoe fuakava, ʻaia te u ʻatu kiate koe.
17“Pea te ke ngaohi ʻae nofoʻanga ʻaloʻofa ʻaki ʻae koula haohaoa: ko e hanga ʻe nima ʻa hono lōloa ʻo ia, mo e hanga ʻe tolu ʻa hono māukupu.
18Pea te ke ngaohi ʻae selupimi koula ʻe ua, ke ke ngaohi ia ʻaki ʻae koula tuki, ʻi hono tā ʻe ua ʻoe nofoʻanga ʻaloʻofa.

19Pea te ke ngaohi ʻae selupi ʻe tahake tuʻu ʻi he tā ʻe taha, mo e selupi ʻe taha ke tuʻu ʻi he tā ʻe taha; ʻe ʻi he nofoʻanga ʻaloʻofa ʻae ongo selupimi ʻi hono tā ʻe ua ʻo ia.
20Pea ʻe mafola atu hona kapakau ʻi ʻolunga ʻe he ongo selupimi, ke maluʻi ʻae nofoʻanga ʻaloʻofa ʻaki hona kapakau, pea ʻe fehangaʻaki hona mata, ʻo na femamataʻaki; pea ʻe hanga ki he nofoʻanga ʻaloʻofa ʻae mata ʻoe ongo selupimi.
21Pea te ke hilifaki ʻae nofoʻanga ʻaloʻofa ki ʻolunga ki he funga puha; pea te ke ʻai ki loto ʻi he puha ʻae tohi ʻoe fuakava ʻaia te u ʻatu kiate koe.
22Pea te u fakafetaulaki ʻi ai kiate koe, pea te tā lea ai mo koe mei ʻolunga ʻi he nofoʻanga ʻaloʻofa, mei he vahaʻa ʻoe ongo selupimi, ʻaia ʻoku ʻi he funga ʻoe puha ʻoe fuakava, ki he ngaahi meʻa kotoa pē ʻaia te u fekau atu ai kiate koe, ki he fānau ʻa ʻIsileli.

23“Pea te ke ngaohi foki ʻae palepale mei he ʻakau ko e sitimi: ko e hanga ʻe fā ʻa hono lōloa, mo e hanga ʻe ua ʻa hono māukupu ʻo ia, mo e hanga ʻe tolu ʻa hono māʻolunga.
24Pea te ke ʻaofi ia ʻaki ʻae koula haohaoa, mo ke ngaohi ʻi ai ʻae tatā koula ke takatakai.
25Pea te ke ngaohi ki ai hono tapa takatakai ko e ʻaofinima ʻe taha hono lau lahi; pea ke ngaohi ha tatā takatakai.
26Pea te ke ngaohi hono kavei koula ʻe fā, pea ʻai ʻae kavei ki hono tuliki ʻe fā, ʻaia ʻoku ʻi hono vaʻe ʻe fā.
27‌ʻE tuʻu hanga tonu atu ʻae ngaahi kavei mo hono tapa ke velo ai ʻae ʻakau ke haʻamo ʻaki ʻae palepale.
28Pea te ke ngaohi ʻae haʻamo ʻaki ʻae ʻakau ko e sitimi, ʻo ʻaofi ʻaki ia ʻae koula, ke haʻamo ʻaki ʻae palepale.
29Pea te ke ngaohi ʻa hono ngaahi ipu, mo hono ngaahi meʻa ohu, mo hono ngaahi tāpuni, mo hono ngaahi ipu luoluo, ke lingi ki ai: ke ke ngaohi ia kotoa pē ʻaki ʻae koula haohaoa.
30Pea te ke hili maʻuaipē ʻae mā ʻoe ʻao ki he palepale ʻi hoku ʻao.

31“Pea te ke ngaohi ʻae tuʻunga maama koula haohaoa: ʻe ngaohi ʻae tuʻunga maama ʻaki ʻae ngāue tuki: ko hono kau, mo hono ngaahi pasanga mo hono ngaahi ipu siʻi, mo hono ngaahi teunga potopoto, mo hono ngaahi fisiʻiʻakau, ʻe ʻi he meʻa pe ko ia.
32Pea ʻe tuʻu ʻae pasanga ʻe ono mei hono potu ʻe ua: ko e pasanga ʻe tolu mei he potu ʻe taha ʻoe tuʻunga maama, mo e pasanga ʻe tolu mei he potu kehe ʻoe tuʻunga maama:
33Ko e ipu ʻaiʻanga lolo ʻe tolu kuo ngaohi ʻo hangē ko e fuaʻi telie, ko e teunga potopoto mo hono fisiʻiʻakau ʻi he pasanga ʻe taha; mo e ipu ʻaiʻanga lolo ʻe tolu kuo ngaohi ʻo hangē ko e fuaʻi telie ʻi he pasanga ʻe taha, mo hono teunga potopoto mo hono fisiʻiʻakau: pea ʻe pehē pe ʻi he pasanga ʻe ono ʻoku tuʻu ʻi he tuʻunga maama.
34Pea ʻe ʻai ʻae ipu ʻaiʻanga lolo ʻe fā ʻi he tuʻunga maama kuo ngaohi ʻo hangē ko e fuaʻi telie mo honau ngaahi teunga potopoto mo hono ngaahi fisiʻiʻakau.
35Pea ʻe ʻai ʻae teunga potopoto ʻe taha ʻi lalo ʻi he pasanga ʻe ua, mo e teunga potopoto ʻe taha ʻi lalo ʻi he pasanga ʻe ua, mo e teunga potopoto ʻe taha ʻi lalo ʻi he pasanga ʻe ua, ʻo fakatatau ki he pasanga ʻe ono ʻoku tuʻu ʻi he tuʻunga maama.
36Ko honau ngaahi teunga potopoto mo e ngaahi pasanga, ʻe ngaohi ia kotoa pē ʻi he koula haohaoa kuo tuki.

37Pea te ke ngaohi hono foʻi maama ʻe fitu ʻo ia: pea te nau tutu ʻae maama ʻi ai, koeʻuhi ke nau fakamaama ʻae potu ko ia.
38Pea ko hono helekosi, mo hono ʻaiʻanga efu; ʻe ngaohi ʻaki ia ʻae koula haohaoa.
39Te ne ngaohi ia mo e ngaahi ipu ni kotoa pē, ʻaki ʻae taleniti koula haohaoa pe taha.
40Pea vakai ʻe koe, ke ngaohi ʻae meʻa kotoa pē, ʻo fakatatau ki hono fakatātā, ʻaia naʻe fakahā kiate koe ʻi he moʻunga.