Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gadili Asi

Gadili Asi 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gode da amane sia:i,
2“Na da dilia Hina Gode. Dilia da Idibidi soge ganodini udigili hawa: hamosu dunu esalu. Be Na da dili gadili oule asi.
3(1) Dilia eno ‘gode’ agoane liligi ilima mae nodone sia:ne gadoma.
4(2) Dilia Godema dawa:ma:ne, osobo bagade liligi agoaila o mu amoga agoaila maedafa hamoma.
5Loboga hamoi ‘gode’ liligi ilima mae beguduma amola mae nodone sia:ne gadoma. Bai Na da dilia Hina Gode amola Na da nowa da Na defele hi dawa:sa, amo dunu higasa. Nowa da Na higasea, ema Na da se nabasu imunu amola egaga fi amo asili fi osodayale amola biyaduyale egaga fi ilima se nabasu imunu.
6Be nowa da Nama asigi galea amola Na hamoma:ne sia:i nabawane hamosea, Na da ema amola egaga fi osea:idafa ilima asigi hou olelemu.
7(3) Na Dio amo mae giadofale sia:ma amola udigili mae sia:ma. Na, Hina Gode da nowa Na Dio udigili sia:sea, ilima se nabasu imunu.
8(4) Sa:bade eso da hadigi eso. Amaiba:le, Sa:bade eso ea hou mae giadofama!
9Eso gafeyale gala amoga hawa: hamoma.
10Be eso fesu da Nama dawa:ma:ne helefisu eso gala. Amo esoga, dunu huluanedafa da hawa: hamosu hame hamoma:mu. Amo di, dia mano, dia udigili hawa: hamosu dunu, dia ohe fi amola ga fi dunu dia soge ganodini esala huluanedafa, mae hawa: hamoma:mu.
11Na, Hina Gode da eso gafeyale gala amoga osobo bagade, mu, wayabo bagade amola amo ganodini liligi huluane hamoi dagoi. Be eso fesu amoga Na da helefi dagoi. Amaiba:le, Na da Sa:bade eso hahawane dogolegei amola sema hadigi ilegei dagoi.
12(5) Dia ada amola ame elama nodone asigima. Bai di agoane hamosea, di da soge amo Na da dilima imunu, amo ganodini ode bagohame esalumu.
13(6) Eno dunu mae medole legema.
14(7) Inia uda mae adole lama.
15(8) Wamolasu hou mae hamoma.
16(9) Eno dunu amo mae ogogole diwaneya udidima.
17(10) Dia dogo ganodini inia liligi lamusa:ne mae dawa:ma. Eno dunu ea diasu o ea uda o ea udigili hawa: hamosu dunu o ea dougi o liligi huluanedafa amo mae hananelamusa: dawa:ma.
18Dunu huluane da gugelebe amola dalabede fulabosu nabaloba, amola ha:ha:na amola goumia lalu mobi ba:loba, ilia da beda:iba:le yagugui amola sedagawane lelu.

19Ilia da Mousesema amane sia:i, “Di da ninima sia:sea, ninia da nabimu. Be ninia da bogosa:besa:le, Gode da ninima sia:mu ninia higa:i.”
20Mousese da bu adole i, “Mae beda:ma! Gode da dilima ado ba:musa: misi dagoi. E da dilia hou amo dilia da Ea sia: noga:le nabima:bela:? amola wadela:i hou hame hamoma:bela:? E da amo ado ba:musa: misi.”
21Be dunu huluane da gadenene hame misi, sedagawane lelu. Mousese hi fawane da bunumai mumobi mogomogoi Gode esalebe sogebi amo gadenene asi.
22Hina Gode da Mousese amo Isala:ili dunuma amane sia:musa: sia:i, “Na, Hina Gode da Hebene amoga dilima sia:i. Amo dilia da ba:i dagoi.
23Dilia gouli o silifa ‘gode’ agoane liligi ilima nodone sia:ne gadomusa: maedafa hamoma.
24Dilia osobo ganumugini, oloda bi hamoma. Amo da:iya, dilia sibi amola bulamagau gobele salasu hamoma:ne amola dilia gilisili na:iyado hahawane hamoma:ne, gogo gobele salima. Adi sogebi dilia Nama nodone sia:ne gadomusa: Na da ilegesea, Na da dilima hahawane fidimusa: misunu.
25Dilia da Nama oloda igiga hamosea, amo igi mae debema o hedofama. Di da igi gobihei o eno liligi amoga hedofasea, Nama imunu da hamedei.
26Oloda hamosea, amo da:iya heda:ma:ne fa:gu mae hamoma. Di da amo heda:sea dia gogosiasu ba:sa:besa:le, fa:gu mae gaguma.”