Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Kiitisae

Kiitisae 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayilakae man naxa fe ɲaaxi raba naxan mu rafan Alatala ma. Exudu nu bara faxa na tɛmui.
2Alatala fan naxa e sa Yabini sagoe, Kanaan mangɛ nde, naxan nu na Xasori. Sisera, a xa sɔɔrie xunyi, nu sabatixi Xaroseti Goyimi.
3Isirayilakae naxa Alatala xili e xui itexi ra, barima sɔɔri ragise wure daaxi kɛmɛ solomanaani nan nu na Yabini yi ra. A naxa Isirayilakae tɔɔrɔ a ɲaaxi ra ɲɛ mɔxɔɲɛn bun ma.
4Na waxati kui, Debora namiɲɔnmɛ ginɛ, Lapidoti xa ginɛ, nan nu kiitisa ra Isirayila bɔxi ma.
5A nu kiiti sama tugi bunyi nɛ, naxan xili «Debora xa tugi,» Raama nun Beteli tagi, Efirami geyae ma. Isirayilakae nu sigama a yire, a xa e xa kiiti sa.
6Debora naxa Kedesika Abinowami xa di Baraki xili, naxan nu na Nafatali bɔnsɔɛ xa bɔxi ma, a fa a fala a bɛ, «Isirayila Marigi Alatala yi yaamari nan soxi i yi ra. I xa Nafatalikae nun Sabulonkae xɛmɛ wulu fu xanin Taboro geya fari.
7N fama Sisera, Yabini xa sɔɔri mangɛ, bɛndunde i ma Kison xure mabiri. N a xa sɔɔri birin nun e ragisee sama nɛ i sago.»
8Baraki naxa a fala a bɛ, «Xa won birin nan a ra, n sigama, kɔnɔ xa won birin mu a ra, n mu sigama feo.»
9Debora naxa a yaabi, «Na kui, won birin nan sigama, kɔnɔ i mu fama matɔxɔɛ yo sɔtɔde na kui, barima Alatala fama Sisera sade ginɛ nde nan sagoe.» Na tɛmui, Debora nun Baraki naxa siga Kedesi.
10Baraki naxa Nafatalikae nun Sabulonkae maxili Kedesi. Xɛmɛ mixi wulu fu naxa bira a fɔxɔ ra. Debora fan nu na e ya ma.
11Heberi Kenika nu bara gbilen a bɔnsɔɛ fɔxɔ ra, naxan findi Xobabo xa die ra, Annabi Munsa bitanyi xɛmɛma. Heberi nu bara a xa kiri banxi ti Saananimi, wuri belebele nde bun, Kedesi fɛ ma.
12Mixi nde to a fala Sisera bɛ, a Abinowami xa di Baraki bara te Taboro geya fari,
13a naxa a xa sɔɔri birin nun a xa sɔɔri ragise kɛmɛ solomanaani xun lan Kison xure, kelife Xaroseti Goyimi.
14Na tɛmui Debora naxa a fala Baraki bɛ, «Keli, to Alatala fama Sisera sade i sagoe. Alatala nan tima i ya ra.» Baraki naxa goro Taboro geya fari, xɛmɛ mixi wulu fu biraxi a fɔxɔ ra.
15Alatala naxa Sisera nun a xa sɔɔri birin nagi Baraki xa santidɛgɛma xɛɲɛnxi ya ra. Sisera naxa goro a xa sɔɔri ragise kui, a a gi a sanyi ra.
16Baraki naxa Sisera xa geresoe keri han Xaroseti Goyimi, e xa sɔɔri ragisee kui. Baraki xa sɔɔrie naxa e birin faxa santidɛgɛma ra, mixi keren mu lu.
17Sisera naxa a gi a sanyi ra, a sa a nɔxun Yayeli xa kiri banxi kui, Heberi Kenika xa ginɛ. A na rabaxi nɛ barima lanyi nu na Xasori mangɛ Yabini nun Heberi Kenika xabilɛ tagi.
18Yayeli naxa mini Sisera ya ra, a fa a fala a bɛ, «N marigi, fa be, i nɔxun n xɔnyi, hali i mu gaaxu.» A naxa sa a nɔxun Yayeli xa kiri banxi kui sade dugi bun ma.

19Sisera naxa a fala Yayeli bɛ, «N bara i maxandi, n ki ye ra, n xa a min. Ye xɔli na n ma.» Yayeli naxa xiɲɛ sase dɛ rabi, a a so a yi. Sisera to a min, Yayeli naxa gbilen a makoto ra.
20A man naxa a fala Yayeli bɛ, «Ti kiri banxi sode dɛ ra. Xa mixi nde fa sa i maxɔrin a falafe ra, ‹Mixi nde mu soxi be?›, i xa na kanyi yaabi, ‹Ade.›»
21Heberi xa ginɛ Yayeli naxa kiri banxi mabanban wuri nde tongo, dɛrɛma suxuxi a yi. Xi xɔli nu bara gɛ Sisera nɔde taganyi saabui ra. A naxa a makɔrɛ Sisera ra dɔyin, a fa na wuri banban a gbɛgbɛ xɔnyi ma han a sɔti bɔxi. Sisera naxa faxa keren na.
22Yayeli naxa mini Baraki ya ra, naxan nu na birafe Sisera fɔxɔ ra. A naxa a fala a bɛ, «Fa be, i xɛmɛ naxan fenfe, n xa a masen i bɛ.» Baraki naxa so Yayeli xɔnyi, a fa Sisera faxaxi to, wuri banbanxi a gbɛgbɛ xɔnyi.
23Na lɔxɔɛ Alatala naxa Kanaan bɔxi mangɛ Yabini rayaagi Isirayilakae ya xɔri.
24Isirayilakae bɛlɛxɛ sa Kanaan mangɛ Yabini ma na ki nɛ a xuri xuri ra, han e naxa a faxa.