Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Jueces

Jueces 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aod wañushanpitanaga Israelcuna yapayna Tayta Diosta mana cäsurannachu.
2Chaymi Tayta Diosga Canaán nasyunpa raynin Jabinpa munayninman cachaycuran. Chaura Hazor siudäpitanami llapan Israelcunataga mandaran. Jabinpa mandaj suldärunnami caran Sísara. Sisaraga tiyaran Haroset-goim siudächo.
3Jabinpaga caran isgun pachacmi (900) pillyananpaj fyërru carrëtancunapis. Israelcunataga ishcay chunca (20) watanami fiyupa ñacachiran. Chayrämi paycunaga fiyupa llaquicur Tayta Diosta mañacuran.
4Chay wichan Israelcunapa mandaj jueznenga caycaran profetïsa Débora. Payga caran Lapidotpa warminmi.
5Deboraga imaypis jamaraj palma yörapa chaquincho. (Chaymi llapan rejsiran «Deborapa palma yöran» nir.) Chay yöraga caran Efraín trïbupa chacrancuna caj jircacho, Ramäwan Bet-el tincojcho. Chaura Israelcunaga paymanmi aywaj imapitapis arreglananpaj.
6Chaypita juc junajcho Débora gayachiran Baracta. Payga caran Neftalí trïbu Abinoampa wamran. Tiyaran Cedescho. Chayaptin Baracta niran: «Israelcuna rispitashan Tayta Diosmi nin Tabor jircaman aywaycur chunca waranga (10,000) runacunata Neftalí trïbutawan Zabulón trïbuta shuntanayquipaj.
7Jabinpa mandaj suldärun Sisarata Tayta Diosshi pushamonga Cisoncho caycaj jatun pampaman. Payga gamcunawan pillyaj shamonga llapan suldäruncunawan, carrëtancunawanpis. Tayta Diosga binsinayquipämi camacächenga.»
8Chaura Barac niran: «Gam aywäshimaptiquega aywashämi. Mana aywäshimaptiquega manami aywashächu.»
9Chaura Deborapis niran: «Au, ishcanchïmi aywashun. Ichanga manami gamchu allichöga llojshinquipaj. Juc warmitami Tayta Dios churanga Sisarata wañuchinanpaj.» Chaypita Deboraga Baracwan aywaran Cedes marcaman.
10Baracga shuntaran Zabulontawan Neftalí trïbuta. Nircur acraran paypa munaynincho cananpaj chunca waranga (10,000) runacunata. Chay runacunawan aywaran. Deborapis iwal aywaran.
11Moisespa suyrun Hobab castapa wamran Heber Queni runaga castancunapita shuynimi tiyaycaran Zaanaimcho caycaj «encina» yöra ñaupancho.
12Tabor jircaman aypalla runacunawan Barac wichashanta willaran Sisarata.
13Chaura Sisaraga fyërrupita isgun pachac (900) carrëtancunata, llapan suldäruncunata shuntacurcur aywaran Haroset-goimpita Cisón ragraman.
14Chaura Baracta Débora niran: «Juclla ayway. Canan junajmi Tayta Dios gampa munayniquiman Sisarataga cachayconga. Quiquin Tayta Diosmi aywanga suldäruyquicunapa ñaupantapis.» Baracga Tabor jircapita urämuran chunca waranga (10,000) suldäruncunawan.
15Barac pillyayta gallaycuptin Tayta Dios pirdichiran Sisarapa carrëtancunata. Suldäruncunatapis mancharachiran. Quiquin Sisarapis carrëtanpita urarcur gueshpir aywacuran.
16Baracga gaticacharan carrëtanwan gueshpejcunata, llapan suldärucunata Haroset-goimcama. Chay junäga Sisarapa suldäruncuna manami jucnayllapis cawaycäga quëdaranchu.
17Chay wichan Hazorpa raynin Jabín alli carcaycaran Queni runa Heberpa famillyanwanga. Chaynöpami Sisaraga chaquillapa gueshpir aywacur chayaran Jaelpa witichinalla wasinman. Payga caran Heberpa warmin.
18Sísara chayaptin jamachiran «Shacamuy tayta, ruriman yaycacamuy. Ama manchacuychu» nir. Chaura Sísara yaycuran ruriman. Jaelnami jacuwan chaparcuran.

19Sisaraga yacunarmi yacuta mañacuran. Jaelnami lëchita jorgurcur goran. Nircur yapay chaparcuran Sisarataga.
20Jaelta Sísara niran: «Gamga wasiqui puncullancho cacuycay. Pipis shamur ‹¿pillataj wasiquichöga caycan?› nir tapushuptiquega ‹Manami pipis canchu› ninqui.»
21Sisaraga fiyupa uticasha carmi wañuypa puñucäcuran. Chaycama Jaelga mäsuta aptacurcur upällalla yaycurcur Sisarataga sentïdunpa labityapaycuran istägawan pampaman päsanancama. Istägan caran toldunta ichichinanpaj. Sisarataga chaynöpami wañuycachiran.
22Sisarata ashir Baracga chayaran Jaelpa wasinman. Jaelga niran: «Shamuy. Ricachishayqui ashiycashayquita.» Chaura Barac yaycurir Sisarata tariran wañusha pampacho chutaraycajta. Umanpa istägaga labityaraycaran.
23Chaynömi Tayta Diosga Israelcunapa ñaupancho fiyupa pengayman churaran Canaán nasyunpa raynin Jabinta.
24Israelcunaga chay junajpita-pacha fiyupa chiquicarcäriran ray Jabinta. Chiquiycällarnami illgächiran.