Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kitisane

Kitisane 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ehudu faxa xanbini, Isirayila kaane mɔn yi fe ɲaxin liga Alatala yɛɛ ra yi.
2Alatala yi e sa Kanan mangan Yabin sagoni, naxan yi mangayani Xasori taani. A sofa kuntigin yi xili nɛn Sisera. A yi dɔxi Xaroseti-Hagoyin taan nin.
3Isirayila kaane yi e xui ramini Alatala ma, amasɔtɔ yɛngɛ so wontoron wure daxin kɛmɛ solomanaanin nan yi Yabin yii. Xabu ɲɛɛ mɔxɔɲɛ, a Isirayila kaane ɲaxankatama.
4Na waxatini, Lapidoto a ɲaxanla Debora, nabi ɲaxanla nan yi kitin sama Isirayila yamanani.
5A yi dɔxi tugu binla nde nan bun Rama taan nun Betɛli taan tagi Efirami geya yireni. E yi na yiren xili sa a Deboraa Tuguna. Isirayila kaane yi sigama nɛn a fɛma kitisadeni.
6Lɔxɔna nde, a yi Abinowan ma dii xɛmɛn Baraka xili, naxan yi kelixi Kedesi taani Nafatali yamanani. A yi a fala a xa, a naxa, “Alatala yamarini ito nan fixi i ma, Isirayilaa Ala, a naxa, ‘Siga Taboro geya yireni, ɛ nun muxu wuli fu Nafatali bɔnsɔnni e nun Sabulon bɔnsɔnni.
7N Yabin ma sofa kuntigin Sisera radinma nɛn i ma Kison baan dɛ e nun a wontorone nun a ganla, n yi e sa i sagoni.’ ”
8Baraka yi a fala Debora xa, a naxa, “Xa en birin na a ra, n sigɛ. Koni, xa en birin mi a ra, n mi sigama.”
9A yi a yabi, a naxa, “En birin sigɛ, koni i mi binye sɔtɔma na yɛngɛni, amasɔtɔ Alatala fama Sisera sadeni ɲaxanla nan sago yi.” Debora yi keli, e nun Baraka yi siga Kedesi taani.
10Baraka yi Sabulon bɔnsɔnna muxune nun Nafatali bɔnsɔnna muxune maxili Kedesi yi, muxu wuli fu yi bira a fɔxɔ ra. Debora fan yɛtɛɛn yi siga a fɔxɔ ra.
11Nba, Keni kaan Xeberi bata yi keli Keni kaan bonne fɛma, Musa bitanna Xobabi bɔnsɔnna, a bata yi sa a bubun ti wudi gbeen bun Saananimi yi Kedesi taan fɛma.
12Abinowan ma dii xɛmɛn Sisera yi a mɛ a Baraka bata fa Taboro geyaan ma.
13Sisera yi yɛngɛ so wontoron wure daxin kɛmɛ solomanaanin nun a sofane birin malan Xaroseti-Hagoyin yi, e yi siga Kison baan dɛ.
14Nayi, Debora yi a fala Baraka xa, a naxa, “Keli, bayo Alatala Sisera sama nɛn i sagoni to. Alatala tixi i yɛɛ ra.” Baraka yi godo Taboro geyaan ma, muxu wuli fu biraxi a fɔxɔ ra.
15A yi sa Sisera yɛngɛ, Alatala yi Sisera ragi Baraka yɛɛ ra, a yi a wontorone nun a ganla birin halagi silanfanna ra. Sisera yi godo a wontoron kui, a yi a gi a sanni.
16Baraka yi wontorone nun ganla kedi han Xaroseti-Hagoyin yi. Siseraa ganla birin yi faxa silanfanna ra, hali muxu kedenna a mi lu.
17Koni, Sisera yi a gi a sanni, a siga Keni kaan Xeberi a ɲaxanla Yayeli a bubuni, bayo bɔɲɛ xunbenla yi Xasori mangan Yabin nun Keni kaan Xeberi a denbayaan tagi.
18Yayeli yi mini Sisera yɛɛ ra, a yi a fala a xa, a naxa, “N kanna, so be, so n konni, hali i mi gaxu.” A yi so a bubuni, Yayeli yi a luxun bitinganna bun.

19A yi a fala ɲaxanla xa, a naxa, “Yandi, n ki igeni, min xɔnla n na.” A yi nɔnɔ kundin nabi, a yi a ki nɔnɔni, a mɔn yi a xunna so.
20Sisera mɔn yi a fala ɲaxanla xa, a naxa, “Siga i ya bubun dɛ ra. Xa muxuna nde fa i maxɔdin, a naxa, ‘Muxuna nde be ba?’ I xa na kanna yabi, i naxa, ‘Ɛn-ɛn.’ ”
21Koni, Xeberi a ɲaxanla Yayeli yi bubun wudi ralemunxina nde tongo e nun dɛɛramana, a yi a maso a ra, a yi wudin gbangban a xunni, a sa mini bɔxɔni. Sisera xadanxin yi saxi, a xima, a yi a faxa.
22Bayo Baraka yi Sisera sagatanma, Yayeli yi mini a ralandeni, a yi a fala a xa, a naxa, “Fa be, i xɛmɛn naxan fenma, n xa fa a yita i ra.” A yi so a konni, a sa Sisera faxaxin li saxi na, wudin sɔtixi a xunni.
23Na lɔxɔni, Ala yi Kanan mangan Yabin nayarabi Isirayila kaane yɛɛ ra.
24Isirayila kaane yi sɛnbɛn sɔtɔ Kanan mangan Yabin fari han e yi a raxɔri.