Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ

YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Ɛudu gà, Isarailinↄ ɛ̀ara wà yã kɛ̀ Dii gìzi kɛ̀ dↄ.
2Ben Dii ń yá Kanaa kí Yabĩ kɛ̀ vɛ̃ɛna Azoa. À zĩ̀kpɛɛnↄ gbɛ̃nsi tↄ́n Sisera. À bɛɛn Arose Goyimu.
3À sↄ̃goro mↄ̀pↄnↄ vĩ mɛ̀n wàa siigↄ̃ kpɛ́ basↄↄro. À gbãaa mↄ̀ Isarailinↄnɛ pãsĩpãsĩ ai wɛ̃̀ baro, ben Isarailinↄ wii pɛ̀ Diizi.
4Gurↄ beeea nↄgbɛ̃ annabi kɛ̀ wè benɛ Debora, Lapido naↄ̃ↄ dɛ Isarailinↄ yãgↄ̃gↄ̃ri ũ.
5È yã gↄ̃gↄ̃ńnɛ a damina lí gbáru Rama kↄ̃n Bɛtɛlio dagura Ɛflaimunↄ gukpiideen. Isarailinↄ ègↄ̃ gaa à kiia gwe.
6Ben à Abinↄamu nɛ́ Baraki kɛ̀ kú Kɛdɛsi, Nafatalinↄ bùsun sìsi à bènɛ: Dii Isarailinↄ Luda bè ǹ fɛɛ ǹ gá Nafatalinↄ kↄ̃n Zɛbuluninↄ sɛ́ gↄ̃ↄn bↄrↄ kuri ǹ gáńyo Tabo kpiiia.
7Dii é Yabĩ zĩ̀kpɛɛnↄ gbɛ̃nsi Sisera gáɛ à mↄ́o Kisↄ̃ swaazi kↄ̃n à sↄ̃goronↄ kↄ̃n à zĩ̀kpɛɛnↄ paripari, gwen eé à nannɛ n ↄzĩn.
8Ben Baraki bènɛ: Tó nɛ́ gámao dé, mɛ́ gá. Tó nɛ́ gámao sↄ̃ro, mɛ́ gáro.
9Ben Debora bè: Mɛ́ gányo, mↄde zaakɛ ń ò lɛ, èe kɛ n tↄ́ bé eé bↄro. Nↄgbɛ̃n Dii é Sisera nanɛ a ↄzĩ sa. Ben Debora fɛ̀ɛ à gàao Kɛdɛsi.
10Ben Baraki Zɛbuluninↄ kↄ̃n Nafatalinↄ kàkↄ̃a Kɛdɛsi, ben à dà zɛ́n kɛ̀sɛ kↄ̃n gↄ̃ↄn bↄrↄ kuri pìnↄ. Debora kú ń tɛ́.
11Keni bori Eberu bↄ̀ Keninↄ bùsun yã, à mↄ̀ à bùra kàɛ gbíi lí kɛ̀ kú Zananimu gbáru Kɛdɛsi saɛ. Keninↄ nɛ́ Musa anzure Obabu boriinↄ dokemɛ.
12Wà ò Siseranɛ kɛ̀ Abinↄamu nɛ́ Baraki gàa Tabo kpiiia,
13ben à a sↄ̃goro mↄ̀pↄnↄ kàkↄ̃a mɛ̀n wàa siigↄ̃ kↄ̃n basↄↄrooo kↄ̃n zĩ̀kari kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ. À ń sɛ́ Arose Goyimu, aↄ̃ gàa Kisↄ̃ swaazi.
14Ben Debora bè Barakinɛ: Ǹ gá, zaakɛ gbã̀an Dii é Sisera nannɛ n ↄzĩ. À dɛ Dii gĩakɛ à dↄ̀nnɛ aɛ kↄ̀ fá. Ben Baraki pìta Tabo kpiiia kↄ̃n zĩ̀kari gↄ̃ↄn bↄrↄ kuri pìnↄ.
15Dii tò Sisera kↄ̃n à sↄ̃goronↄ kↄ̃n à zĩ̀karinↄ lɛ̀kↄ̃a Baraki fɛ̃ɛdaanɛ, ben Sisera bↄ̀ a sↄ̃goron à bàa lɛ̀.
16Baraki pɛ̀ɛ Sisera zĩ̀karinↄ kↄ̃n ń sↄ̃goronↄzi ai Arose Goyimu. Gwen à ń dɛ́dɛn kↄ̃n fɛ̃ɛdaao ń píngi, baa gbɛ̃ mɛ̀n do èe gↄ̃ro.
17Ben Sisera bàa lɛ̀ kɛ̀sɛ à gàa Keni bori Eberu naↄ̃ Yaɛli kuta kiia, zaakɛ Azo kí Yabĩ kↄ̃n Eberu bɛdeenↄ kↄ̃ yã mà yã.
18Yaɛli bↄ̀ à dààlɛ à bè: Ǹ mↄ́ ǹ gɛ̃ kpɛ́n, Maree. Ǹ gɛ̃! Ǹton tó vĩa n kũro. Kɛ̀ à gɛ̃̀, ben nↄgbɛ̃ pì bisa dààla,

19ben Sisera bènɛ: Ímii e ma dɛɛ. Ǹ ma gba í mà mi. Ben à zwi tùu sɛ̀ à tↄ̀nɛ à mì, ben à ɛ̀ara à bisa kùàla.
20Sisera bènɛ: Ǹ zɛ kpɛɛlɛ. Tó gbɛ̃ke mↄ̀ à n la à be, gbɛ̃kee kú kɛ̀ↄ́, ǹ benɛ, auo.
21Kpasa'ii à sɛ̀, ben Eberu naↄ̃ Yaɛli kuta káro sɛ̀ kↄ̃n ereeo à sↄ̃̀o Siserazi tɛɛɛ, ben à káro pì pɛ̀ à swãgɛɛa à pà ai à gɛ̃̀ à gàa à tↄↄtɛ kũ̀, ben à gà.
22Baraki sↄ̃ↄ e pɛɛɛ Siserazi, ben Yaɛli bↄ̀ à gàa à dààlɛ à bè: Ǹ mↄ́ mà gbɛ̃ kɛ̀ nɛ́ɛ wɛtɛɛ ↄdↄannɛ. Kɛ̀ à gɛ̃̀ kpɛ́n, ben à Sisera è daɛna, à gà kↄ̃n károo pɛna à swãgɛɛa.
23Zĩ beeean Luda Kanaa kí Yabĩ bùsa Isarailinↄnɛ.
24Ben Isarailinↄ pãsĩkɛɛ e kaara ai aↄ̃ gàa wà Kanaa kí Yabĩ dɛ̀o. Ben aↄ̃ bùsu gↄ̃̀ a làakaria ai wɛ̃̀ baplaa.