Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Jueces

Jueces 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tayta Diosga achca nasyun runacunata manana gargurannachu, Israel runacuna Canaanman pillyaj yaycuptin manaraj yurej runacunata musyapänanpaj.
2Imaypis mana pillyacho caj Israelcuna pillyayta yachacunanpämi Tayta Diosga cachaycuran.
3Quëdaran Filistea nasyunpa pichga mandajnincuna, llapan Cananeo runacunapis, Sidoncuna, Hev runacunapis Líbano jircacho tiyajcuna. Chay runacunaga tiyaran Baal-hermón jircapita-pacha Hamatcho gasha caycajcama.
4Chay runacunawanmi Tayta Diosga musyapayta munaran Israelcunata unay caj famillyancunata Moisés yachachishancunata cumlishanta mana cumlishantapis ricananpaj.
5Chaynöpami Israelcunaga tiyaran Het, Amorreo, Ferez, Hev, Jebús nasyun runacunawan iwal.
6Chaura Israelcunapa wamrancunaga ollgupis warmipis majachacaran jäpa runacunapa wamrancunawanna. Paycunapa diosnincunatana aduraran.
7Israelcunaga fiyupa mana allita ruraran. Tayta Diosta gongaycärir aduraran Baal dios-niraj ïdulucunata Asera diosa-niraj ïdulucunata.
8Chayno ruraptinmi Tayta Diosga fiyupa rabyashpan Mesopotamia nasyunpa raynin Cusan-risataimpa munayninman cachaycuran. Chaura Israelcunaga pusaj wata sirbiran ray Cusan-risataimta.
9Ñacar sirbir-rämi Tayta Diosta yarpärir mañacuran. Chaura Tayta Diosnami camacächiran juc runa mandaj ricacur ñacaycho carcaycajta salbananpaj. Chay salbäga caran Calebpa subrinun Otonielmi. Otonielpa papänin Cenazga caran Calebpa shullcanmi.
10Tayta Diospa Espiritunmi Otonieltaga yanaparan. Chaymi Israelcunapa mandaj jueznin pay caran. Mandaj jueznin car runacunata pushacurcur Otonielga pillyananpaj aywaran. Tayta Dios yanapaptinmi paycunaga binsiran ray Cusan-risataimta.
11Chaypitaga chuscu chunca (40) watacama Israelcuna jauca goyäcuran. Otoniel wañushanpitana
12Israelcunaga yapay fiyupa mana allitana ruraran. Chaymi Tayta Dios yanaparan Moab nasyunpa raynin Eglontana Israelcunapita mas munayniyoj cananpaj.
13Chaura ray Eglonga parlacuran Amón runacunawan, Amalec runacunawanpis. Israelcunata binsiycur yaycacaycäriran Jericó siudächo tiyananpaj.
14Chaura Israelcunaga chunca pusaj (18) watami ray Eglonta sirbiran.
15Ñacar sirbishpanrämi paycunaga Tayta Diosta yarpärir mañacuran. Tayta Diosnami camacächiran juc runa salbananpaj. Chay runaga caran Benjamín famillya, Gera jutiyoj runapa wamran. Jutin caran Aod. Payga ichoj caj maquillanwanmi imatapis ruraj. Juc cuti Israelcunaga impuesto pägashanta Aodwan apachiran ray Eglonman.
16Manaraj apar Aodga sablita ruracuran ishcan-läpa fïnuyojta. Sablipa tamäñun caran pullan metruno. Sablitaga derëchu caj-lädun chegllanman jaticurcuran röpan rurinpa.
17Nircur impuestuta apacurcur aywaran. Ray Eglonnami caran fiyupa wera runa.
18Impuesto apashanta ray Eglonta goycushpan Aodga cuticuran aywäshejcunawan iwal.

19Gilgalman chayaycashanchöna chayaran achca ïdulucuna caycashanman. Chaypita Aodga cutiran ray Eglonman. Chayaycur niran: «Tayta mandaj pacayllapa willashayqui.» Chaura rayga sirbejnincunata niran ñaupanpita upälla jawaman llojshicunanpaj.
20Chaura wayrapänan cuartunchöga ray Eglón jamarashpan Aodwan ishcallanna caycaran. Ray Eglonpa ñaupanman witiycur Aodga niran: «Tayta mandaj gamtaga willashayqui Dios nishantami.» Niptin ray Eglonga sillunninpita jataricurcuran.
21Chaura Aodga juclla ichoj caj maquinwan derëchu caj-lädunpita sablinta jorguriycur jinan öra Eglonta pachapa tucsipaycuran.
22Llapan callpanwan tucsipaycuptin sabliga ushajpaj yaycucuycuran maquin charicunantinraj. Ray Eglón wera captin sabliga mana ricacaranchu. Aodga mananami chutarannapischu.
23Nircur Aodga puncucunatapis sumajmi wichgarcuran. Rancarcuran. Quiquenga bentänapana llojshicuriran.
24Aod aywacushanpitaraj aywaran raypa sirbejnincunaga. Puncucuna wichgaraycajta ricar paycunaga yarparan «wayrapänan cuartucho rayga ishpacuycan-imanchari» nir.
25May öra shuyarpaycashancho ray mana llojshimuptinna paycunaga yarpachacuran. Chaymi puncucunata lläbiwanna quichariycäriran. Raynintaga tariran pampacho wañusha jitaraycajtana.
26Raypa sirbejnincuna ima ruraytapis mana camäpacushancama Aodga carutana gueshpir aywacuran. Gilgalcho ïdulucuna caycajta päsarerga Seirat-läpana pacacuran.
27Chaypa aywacushpannami chayaran Israelcuna tiyananman. Efraín casta tiyaycashan jircaman chayaycur tucaran trompëtanta llapan Israelcuna chayman shuntacänanpaj. Shuntacarcuptin llapanna jircapita uraran. Aodnami ñaupa-puntata aywashpan
28niran: «Gamcunawanga iwalmi aywashun. Cananmi chiquimajninchi Moab runacunata binsinanchïpaj Tayta Diosninchi yanapämäshun.» Chaymi paycuna aywaran Aodwan iwal, Moabman chimpana Jordán mayu bäduman. Chaycho shuyacaycärir manana pitapis päsachirannachu.
29Chay öra Moab runacunataga wañuycärachiran chunca warangata (10,000). Wañojcunaga caran callpayoj jinyu suldärucunallami. Chaypitaga manami jucnayllapis gueshpiranchu.
30Chaynömi Israelcunaga binsiran Moab runacunata. Chay junajpita-pacha pusaj chunca (80) watacama Israelcunapaj jauca goyayllana caran.
31Aodpa guepantarämi caran juc mandaj juez Anatpa wamran Samgar. Paymi sojta pachac (600) Filistea runacunata wañuycachiran yuntata aruchicuna picallanwan. Samgarpis Israelcunataga jucpa munaynincho caycajtami salbaran.