Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Hetman

Hetman 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bikpela i larim sampela lain manmeri i stap long graun Kenan wantaim ol Israel, bilong em i ken traim strong bilong ol dispela lain Israel i no bin i stap long taim ol Israel i bin pait bilong kisim graun Kenan.
2Bikpela i mekim olsem bilong em i ken skulim ol wan wan nupela lain bilong Israel long pasin bilong pait.
3Em hia ol lain manmeri God i larim ol i stap. Ol manmeri i stap long ol 5-pela taun bilong ol Filistia, na long olgeta taun bilong ol Kenan na bilong ol Saidon na bilong ol Hivi i stap long maunten bilong Lebanon na long maunten Balhermon i go inap long maus bilong rot i go long taun Hamat.
4Bikpela i larim ol dispela lain i stap yet bilong traim ol Israel, bai em i ken painimaut ol bai i bihainim lo bilong en, o nogat. Ol dispela lo God i bin givim long ol tumbuna bilong ol, long han bilong Moses.
5Olsem na ol Israel i sindaun namel long ol Kenan na ol Hit na ol Amor na ol Hivi na ol Jebus.
6Na ol Israel i marit nabaut wantaim ol na i lotu long ol giaman god bilong ol.
7Ol manmeri bilong Israel i lusim tingting long God, Bikpela bilong ol. Ol i mekim sin na ol i lotu long ol giaman god Bal wantaim ol god meri Astarte.
8Olsem na Bikpela i kros long ol Israel na em i larim King Kusan Risataim bilong Mesopotemia i winim ol. Ol Israel i stap aninit long strong bilong King Kusan Risataim inap long 8-pela yia.
9Na ol Israel i krai long Bikpela, na Bikpela i makim wanpela man, nem bilong en Otniel, na Otniel i kisim bek ol long han bilong dispela king. Otniel em i pikinini bilong Kenas, liklik brata bilong Kalep.
10Spirit bilong Bikpela i kam i stap long Otniel na Otniel i kamap hetman bilong ol Israel. Na em i go pait long king bilong Mesopotemia, na Bikpela i helpim Otniel na em i winim dispela king.
11Na bihain, ol Israel i no gat pait moa inap long 40 yia. Na Otniel, pikinini bilong Kenas, i dai.
12Ol Israel i mekim sin gen long Bikpela. Olsem na Bikpela i givim bikpela strong long King Eklon bilong Moap na em i daunim ol Israel.
13Eklon i bungim ol Amon wantaim ol Amalek na ol i go pait na winim ol Israel na kisim Taun Bilong Ol Diwai Det.
14Ol Israel i stap aninit long Eklon na ol i mekim wok kalabus bilong en inap 18 yia.
15Orait na ol Israel i krai long Bikpela na em i makim wanpela man, nem bilong en Ehut, bilong kisim bek ol long han bilong ol birua. Ehut em i kaisman na em i pikinini bilong Gera bilong lain Benjamin. Ol Israel i salim sampela presen i go long Eklon, king bilong kantri Moap, na Ehut i bringim ol dispela presen i go.
16Ehut i bin wokim wanpela bainat bilong em yet, na em i bin sapim tupela sait bilong bainat. Longpela bilong dispela bainat em inap 50 sentimita. Na em i pasim dispela bainat long han sut bilong em, aninit long laplap.
17Orait em i kisim ol dispela presen i go long King Eklon. Eklon em i patpela man tru.
18Ehut i givim ol presen pinis long Eklon, na em wantaim ol dispela man i bin karim presen ol i kirap na i go.

19Ol i wokabaut i go kamap long ol ston ol man i bin katim piksa long en, klostu long ples Gilgal. Na long dispela hap Ehut i tanim bek, na i go bek long king bilong Moap. Em i lukim King Eklon na i tokim em olsem, “King, mi gat tok bilong yu wanpela tasol.” Na king i tokim ol wokman bilong en olsem, “Yupela go. Mitupela tasol bai i stap.” Orait olgeta wokman i go ausait,
20na king wanpela i sindaun i stap long kolpela rum bilong en antap long rup bilong haus. Na Ehut i kam long em na i tok, “Mi gat wanpela tok bilong yu i kam long God.” King i sanap,
21na Ehut i pulim dispela bainat em i bin haitim aninit long laplap long han sut bilong en, na em i planim long bel bilong king.
22Ehut i no kamautim dispela bainat long bel bilong king, olsem na sap na han bilong bainat i go insait long bel bilong em olgeta. Na gris bilong bel i karamapim bainat, na sap bilong bainat i kamap long baksait bilong en.
23Ehut i go ausait na em i pasim ol dua na lokim
24na em i wokabaut i go. Ol wokman i kam na ol i lukim ol dua i pas i stap, na ol i ting olsem, “Ating king i go long smolhaus.”
25Ol i wet longpela taim, tasol king i no opim dua. Olsem na ol i kisim ki na opim dua, na ol i lukim bikman bilong ol i dai pinis na i slip i stap long plua.
26Taim ol wokman i wet i stap, Ehut i ranawe pinis. Em i go abrusim ol dispela ston ol i bin katim piksa long en, na i ranawe i go hait long ples Seira.
27Bihain em i kamap long graun bilong ol Israel na em i winim biugel long ples maunten bilong Efraim, bilong singautim ol man bilong Israel i kam pait. Ol i kam bung, na Ehut i tokim ol olsem, “Yupela bihainim mi. Bikpela i givim pinis ol birua bilong yupela, ol Moap, long han bilong yupela. Bai yupela i winim ol.” Orait ol i bihainim Ehut na i go daun lusim ples maunten na ol i go pasim rot bilong ol Moap i no ken brukim wara Jordan na ranawe i go. Na ol i pait long ol Moap na i no gat wanpela i ranawe. Nogat tru.
29Long dispela taim ol Israel i kilim i dai samting olsem 10,000 strongpela soldia bilong Moap. I no gat wanpela i ranawe.
30Ol Israel i winim ol Moap long dispela de. Na bihain, ol Israel i no gat pait moa inap long 80 yia.
31Bihain long Ehut, narapela hetman i kamap, nem bilong en Samgar, pikinini bilong Anat. Em i kilim i dai 600 man bilong ol Filistia long wanpela liklik spia bilong hariapim ol bulmakau long wok. Em tu i bin kisim bek ol Israel long han bilong ol birua.