Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ

YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dikiri buri pìnↄ tò gwe de à Isaraila kũ odi Kanaanↄ bùsu zĩ̀ ká ń wáraronↄ yↄ̃ à gwao
2de dↄ à zĩ̀kana dada gbɛ̃ kũ ò zĩ̀kana dↄ̃ yãro pìnↄnɛ. Buri pìnↄn dí:
3Filisitini kína gbɛ̃nↄn sↄↄronↄ kũ Kanaanↄ pínki kũ Sidↄ̃denↄ kũ Ivi kũ ò kú Lɛbana gukpidennↄ zaa Baali Ɛmↄ kpia ari à gɛ̀ɛ pɛ́ Lebo Amata.
4À ń tó de à Isarailanↄ yↄ̃ à gwao, tó onigↄ̃ yã kũ à dìtɛ ń dizinↄnɛ Musa gãinↄ kũna.
5Abire yãin Isarailanↄ vùtɛ Kanaanↄ tɛ́ kũ Itinↄ kũ Amↄrinↄ kũ Pɛrizinↄ kũ Ivinↄ kũ Yebusinↄo.
6Ò ń nɛ́nↄgbɛ̃nↄ sɛ̀ nↄ ũ akũsↄ̃ ò ń nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kpã̀zã buri pìnↄ nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄa, akũ ò dò ń tãnanↄi.
7Isarailanↄ yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀. Dikiri ń Luda yã sã̀ńgu, akũ ò dò Baalii kũ Asatorɛo.
8Akũ Dikiri pↄ fɛ̃̀ńyĩ à ń yía Mɛsↄpↄtamia bùsu kína Kusãrisataimua, akũ ò zↄ̀ↄ blènɛ ari wɛ̃̀ sↄraakↄ̃.
9Kũ ò ↄ́ↄ dↄ̀ Dikirinɛ, akũ à surabarii bòńnɛ, àkũmɛ Kalɛbu dakũna Kenazi nɛ́ Ɔtↄniɛli ũ. Àkũ mɛ́ à ń bó.
10Dikiri Nini sùa, akũ à yã gↄ̃̀gↄ̃ Isarailanↄnɛ à dòńnɛ arɛ zĩ̀i gũn. Dikiri Mɛsↄpↄtamia bùsu kína Kusãrisataimu nànɛ a ↄĩ, akũ à gbãna mↄ̀nɛ.
11Akũ ń bùsuu gↄ̃̀ katɛna aafia wɛ̃̀ bupla ari Kenazi nɛ́ Ɔtↄniɛli gɛ̀ɛ à gào.
12Isarailanↄ ɛ̀ra ò yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ dↄ, akũ Dikiri tò Mↄabu kína Ɛgɛlↄni gbãna mↄ̀ńnɛ yã vãni kũ ò kɛ̀ɛ pì yãi.
13Ɛgɛlↄni Amↄninↄ kũ Amalɛkinↄ nàawa, akũ ò sù ò lɛ̀tɛ Isarailanↄa ò wɛ̃tɛ dominalide sì.
14Isarailanↄ zↄ̀ↄ blè Mↄabu kína Ɛgɛlↄninɛ ari wɛ̃̀ baro plansari.
15Akũ ò ↄ́ↄ dↄ̀ Dikirinɛ, akũ à surabarii bòńnɛ, àkũmɛ Gera nɛ́ Ɛudu, Biliaminu buri ũ. Ɔzɛdemɛ. Isarailanↄ a zĩ̀ táfe bo Mↄabu kína Ɛgɛlↄninɛ.
16Ɛudu fɛ̃nɛ lɛ́kpaplade pì a gbã̀na kà gã̀sãkuru do. À nà a gbáda ↄplaa a uta zĩtɛ,
17akũ à gɛ̀ɛ à táfe bò Ɛgɛlↄninɛ. Ɛgɛlↄni sↄ̃ bi gbɛ̃ mɛ̀demɛ manamana.
18Kũ Ɛudu kũ gbɛ̃ kũ ò táfe sɛ̀ ò gɛ̀ɛonↄ táfe bònɛ ò làka, akũ Ɛudu a gbɛ̃ pìnↄ gbàrɛ zɛ́n.

19Akũ à ɛ̀ra tãna kũ à kú Giligala sarɛ à sù kína pì kĩnaa dↄ à pì: Má asiriyã vĩ mà onnɛ. Akũ kína pìi pì: À tó mà yã ma, akũ a ìba kũ ò kú kãaonↄ bↄ̀tɛ.
20Ɛgɛlↄni vutɛna ado kpɛ́ musu ĩampakia, akũ Ɛudu nài à pì: Má yã kũ à bò Luda kĩnaa vĩ mà onnɛ. Kũ kína pìi fùtɛ a gbàaa,
21akũ Ɛudu a fɛ̃nɛ gà à wòto a ↄpla gbádaa kũ ↄzɛo, akũ à a zↄ̃̀o a gbɛrɛa.
22Akũ fɛ̃nɛ pìi gɛ̃̀ a gbɛrɛn kũ a páo pínki ari à bò a kpɛ. Ɛudu dí fɛ̃nɛ pì wotoro ari a gbɛrɛ nísi dàala.
23Ɛudu bò kpɛ́lɛlɛa à kpɛ́ ĩampaki pì zɛ́ tàta à mↄ̀da kã̀.
24A bona gbɛra Ɛgɛlↄni zĩ̀rinↄ sù ò è ĩampaki pì zɛ́ tatana ò kã̀, akũ ò pì: Ke àtɛn bĩnikpɛ kɛ kpɛ́ ĩampakian yá?
25Òtɛni a dã ari ò bídi kɛ̀. Kũ ò è adi zɛ́ wɛ̃ńnɛro, akũ ò mↄ̀nɛ sɛ̀ ò wɛ̃̀ ò gɛ̃̀ ò ń dikiri è wutɛna zĩtɛ gɛ̀ ũ.
26Gↄrↄ kũ òtɛn kína dã lɛ, Ɛudu bàa lɛ̀ à dò tãna pìnↄi à tà Seira.
27Kũ à kà gwe, à tò ò kuru pɛ̀ Ɛflaimu gukpiden, akũ Isarailanↄ kìpa kãao kpinↄa, Ɛudu dòńnɛ arɛ.
28À pìńnɛ: À tɛ́mai, zaakũ Dikiri á ibɛrɛ Mↄabunↄ nàárɛ á ↄĩ. Ò tɛ̀i, akũ ò Yoda bikũki kũ àdi gɛ́ Mↄabunↄ bùsun sì, odi we gbɛ̃ke bikũ doro.
29Zĩ birea ò Mↄabu gↄ̃ gbãnanↄ dɛ̀dɛ dúbu kuri taka bà, ń gbɛ̃ke dí boro.
30Zĩ kũ̀a Isarailanↄ gbãna mↄ̀ Mↄabunↄnɛ, akũ ń bùsuu gↄ̃̀ katɛna aafia ari wɛ̃̀ basiikↄ̃.
31Ɛudu gbɛra Anata nɛ́ Samaga Filisitininↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃nↄn wàa aakↄ̃ kũ zùdãgooo. À Isarailanↄ sura bà se.