Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Bisisu

Bisisu 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amaiba:le, Isala:ili dunu amo da Ga:ina:ne soge ganodini gegesu hame ba:i, amo dunu adoba:ma:ne, Hina Gode da Ga:ina:ne fi mogili gadili hame sefasi.
2E da Isala:ili fi gaheabolo amo da gegesu hame ba:i ilima gegesu hou olelema:ne, amo fi gadili hame sefasi.
3Ga:ina:ne soge fi da soge amoga esalebe ba:i, da haguduga dedei diala. Filisidini moilai bai bagade biyale gala, Ga:ina:ne dunu huluane, Saidonia dunu amola Haifaide dunu (ilia soge alalo da Ba:ile Hemone Goumi asili Ha:ima:de Goumi ahoasu doaga:i. Amo soge da Lebanone Goumi soge)
4Hina Gode da amo dunu fi ilia Isala:ili dunu ilima adoba:ma:ne, Isala:ili soge ganodini yolesi. Isala:ili dunu ilia da sema amo Hina Gode da Mousesema i, amola e da ilia aowalali ilima alofele olelei, amo ilia fa:no bobogema:beyale adoba:musa: yolesi.
5Amaiba:le, Isala:ili dunu da dunu fi eno amo Ga:ina:ne, Hidaide, A:moulaide, Belesaide, Haifaide amola Yebiusaide amo gilisili fi galu.
6Ilia da gilisili uda lasu hou hamosu amola amo dunu ilia ‘gode’ liligi ilima nodone sia:ne gadosu.
7Isala:ili dunu da ilia Hina Gode gogolei. Ilia da wadela:le hamosu amola ilia ogogosu ‘gode’ loboga hamoi liligi amo Ba:ile amola Asila, amoma nodone sia:ne gadosu.
8Amaiba:le, Hina Gode da Isala:ili fi ilia hou ba:beba:le, ougi bagade ba:i. E da Gusia:ne Lisada:ime (Mesoubouda:imia hina bagade) ili hasalasima:ne, amo ea logo doasi dagoi. E da Isala:ili dunuma ode godoane (8) amoga hina bagade esalu.
9Amalalu, Isala:ili dunu da Hina Godema dinanuwane wele sia:beba:le, E da gaga:su dunu ilima asunasi. Amo da Odeniele, Ga:ilebe eya Ginase egefe.
10Hina Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da ea dogo ganodini aligila sa:ili, e da Isala:ili bisisu dunu hamoi. Odeniele da gegemusa: asili, amola Hina Gode da fidibiba:le, e da Mesoubouda:imia hina bagade amo hasalasili, sefasi.
11Isala:ili soge da ode40amoga, olofosu ba:i dagoi. Amalalu, Odeniele da bogoi.
12Isala:ili dunu da bu eno Hina Godema wadela:le hamoi. Amaiba:le, Hina Gode da Moua:be hina bagade ea dio amo Egelone amo fidibiba:le, ea gasa da Isala:ili fi ilia gasa baligi dagoi.
13Egelone da A:mounaide dunu amola A:malege dunu gilisili, Isala:ili fi hasalasi. Ilia da Yeligou moilai bai bagade (amo ganodini gumudi sala agoai bagohame ba:i) amo suguli lai dagoi.
14Egelone da Isala:ili dunu ilima ode 18amoga ouligisu esalu.
15Amalalu, Isala:ili dunu da dinanuwane, Hina Godema wele sia:beba:le, E da gaga:su dunu eno ilima asunasi. Ea dio amo da Ihade. E da ea lobo fofadi amoga hawa: hamosu. E da Bediamini fi dunu Gila amo egefe. Isala:ili dunu da Ihade, amo Moua:be hina bagade Egelone ema udigili su iasu ima:ne asunasi.
16Ihade da gegesu gobihei bagade (ea sedade defei da 50sedamida) fe la:idi amola la:idi mei amo hamone, ea lobodafa afoga ea abula haguduga wamo la:gi dagoi.
17Amalalu, e da su iasu liligi amo Egelonema gaguli asi. Egelone da dunu basului bagade.
18Ihade da iasu liligi Egelonema ia dagoiba:le, e da dunu amo da su liligi gaguli misi, ilima ilia da ilia moilaiga bu masa:ne sia:i.

19Be Ihade hisu da hedofai igi Giliga:le moilai gadenene amoga doaga:le, Egelonema buhagili, ema amane sia:i, “Hina bagade! Na da dima wamolegei sia: sia:mu galebe.” Amaiba:le, hina bagade da ea hawa: hamosu dunuma amane sia:i, “Masa! Ania fawane esalumu.” Amola ilia da huluane gadili asi.
20Amalalu, hina bagade hisu da anegagi sesei ea diasu gadodili diala amo ganodini fibi ba:i. Ihade da ema asili, amane sia:i, “Na da Gode Ea sia: dima adomu.” Hina bagade da wa:legadoi.
21Ihade da ea lobo fofadini amoga gobihei bagade amo duga:le gadole, Egelone ea hagomo damana sone,
22badofale, gadili asi. Amaiba:le, Egelone ea sefe da bosonagala:le gobihei geda amo dedeboi ba:i. Be gobihei da mae duga:gala:le, medene gasaga gagulaligi dialebe ba:i.
23Amalalu, Ihade da gadili asili, diasu logo noga:le ga:sili, fisili asi.
24Egelone hawa: hamosu dunu da misini, logo ga:i dagoi ba:beba:le, hina bagade da fonobahadi diasuga asi dagoi, dawa:i galu.
25Ilia da ouesalu, be hina bagade da logo hedolo hame doasiba:le, ilia da gi lale, logo doasi. Amalalu, ilia hina bagade amo hada:i fa:i amoga diasa:ili, bogoi dialebe ba:i.
26Ilia da ouesaloba, Ihade da hobea:i dagoi. E da Giliga:le hedofai igi amo baligili, Sia:ila sogebiga doaga:i.
27E da amogawi Ifala:ime agolo sogega doaga:loba, e da Isala:ili dunu gegemusa: gilisima:ne, dalabede dusu. Amalalu, e da Isala:ili dunu bisili oule asili, ilia da agolo soge fisili, umiga sa:i.
28E amane sia:i, “Nama fa:no bobogema. Hina Gode da dilia ha lai dunu amo Moua:be dunu, ili hasalasima:ne hamoi dagoi.” Amaiba:le, ilia da Ihade amoma fa:no bobogele, ilia da hano degesu sogebi (amoga Moua:be dunu da Yodane degemusa: dawa:i) amo lai dagoi. Amalalu, ilia da Moua:be dunu huluane fane legei dagoi. Moua:be dunu afadafa da Yodane Hano hame degei.
29Amo esoha, ilia da Moua:be dadi gagui dunu noga:i amo 10,000 agoane medole legei dagoi. Afae da hame hobea:i.
30Amo esoha, Isala:ili dunu da Moua:be fi ili hasali dagoi. Amalalu, ilia soge ganodini, ilia da ode 80 olofosu fawane ba:i.
31Fa:no, bisisu dunu eno Sia:maga (A:ina:de egefe) da Isala:ili dunu ouligisu. E amola da Isala:ili dunu gaga:i. E da Filisidini dunu 600 agoane amo bulamagau masa:ne sesu ifa, amoga fane legei.