Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kitisane

Kitisane 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala siyani itoe nan lu dɔxi yamanani alogo Ala xa Isirayila bɔnsɔnne muxune kɛɲaan fɛsɛfɛsɛ naxanye mi yi na Isirayila kaane Kanan kaane yɛngɛ waxatin naxan yi.
2Ala yi waxi nɛn, mayixɛtɛ nɛnɛn naxanye munma yi yɛngɛn so singen, ne xa e maxaran yɛngɛ sodeni.
3Siyani itoe nan lu yamanani: Kuntigi suulunna naxanye yi Filisitine xun na nun Kanan kaane nun Sidɔn kaane nun Xiwin naxanye yi dɔxi Liban geya yireni, keli Baali-Xerimon geya yiren ma siga han Lebo-Xamata taana.
4Alatala Isirayila bɔnsɔnne muxune fɛsɛfɛsɛ ne nan xɔn, alogo a xa a kolon xa e Alatalaa yamarine suxɛ, a naxanye yamari e benbane ma fata Musa ra.
5Isirayila bɔnsɔnne muxune yi lu dɔxi Kanan kaane nun Xiti kaane nun Amorine nun Perisine nun Xiwine nun Yebusu kaane tagi.
6E yi e dii tɛmɛne tongo e ɲaxanle ra, e yi e dii tɛmɛne fi e ma, e yi e alane batu.
7Naxan ɲaxu Alatala yɛɛ ra yi, Isirayila kaane yi na liga, e yi ɲinan Alatala xɔn, e Ala, e yi Baali nun Asera batu.
8Alatala yi xɔlɔ Isirayila kaane ma, a yi e lu Mesopotamiya kaane mangan Kusan-Risatayin sagoni. E yi lu Kusan-Risatayin bun ma ɲɛɛ solomasɛxɛ.
9Isirayila kaane yi e xuiin namini Alatala ma, Alatala yi marakisi tiina nde fi Isirayila kaane ma naxan e rakisi, Kenasi a dii xɛmɛna Otiniyɛli, Kalebi xunyɛna.
10Alatalaa Nii Sariɲanxin yi godo a ma. A yi findi Isirayila kitisaan na. A yi siga yɛngɛni. Alatala yi Mesopotamiya mangan Kusan-Risatayin sa Otiniyɛli sagoni, a yi Kusan-Risatayin nɔ.
11Ɲɛɛ tonge naanin, bɔɲɛ xunbenla yi lu yamanani han Kenasi a dii xɛmɛna Otiniyɛli yi faxa.
12Isirayila kaane mɔn yi fe ɲaxin liga Alatala yɛɛ ra yi. Nanara, Alatala yi Moyaba mangana Egilon sɛnbɛ so Isirayila kaane xili ma.
13Egilon nun Amonine nun Amalɛkine yi e malan siga Isirayila kaane yɛngɛdeni, e sa Tugu Taan suxu.
14Ɲɛɛ fu nun solomasɛxɛ, Isirayila kaane dɔxi Moyaba mangana Egilon ma nɔɔn bun.
15Isirayila kaane mɔn yi e xui ramini Alatala ma, Alatala yi marakisi tiina nde so e yii, Geraa dii xɛmɛna Ehudu, Bunyamin bɔnsɔnni. Kɔmɛnmaan nan yi a ra. Isirayila kaane yi finma sena ndee so a yii alogo a xa sa a so Moyaba mangana Egilon yii.
16Ehudu yi silanfanna dɛ firin kanna nde rafala a yɛtɛ xa, a kuyana nɔngɔnna yɛ keden, a yi a xidi a yiifari ma danban ma wantanna bun ma.
17A sa na finma seene so Moyaba mangana Egilon yii. Egilon yi findixi muxu fati bɛndɛ gbeen nan na.
18Na finma seene yi muxun naxanye xun ma, Ehudu to yelin na soɛ mangan yii, a yi ne raxɛtɛ.

19Koni, e to suxurene yiren li Giligali yi, a tan yi xɛtɛ, a naxa, “Mangana! Wundo xɛrayana nde n yii i xa.” Mangan yi a fala a muxune xa, a naxa, “Ɛ dundu!” Muxun naxanye birin yi a fɛma, ne birin yi mini.
20Nayi, Ehudu yi a maso mangan na, a dɔxi kore banxin kui, foye faɲin yi dɛnaxan yi a kedenna xili yi. Ehudu yi a fala, a naxa, “Alaa falana n xɔn lan i ma.” Egilon yi keli a dɔxɔdeni.
21Nayi, Ehudu yi silanfanna botin a kɔmɛnna ra a yiifari ma danban ma, a yi Egilon kuiin sɔxɔn.
22Silanfanna fɛɛn yɛtɛɛn yi so, Egilon fatin turen yi so silanfanna ma, bayo a mi silanfanna botin a kuini.
23Nayi, Ehudu yi dɛɛn sɔxɔn a xun ma, a yi mini xanbi binni.
24A siga xanbini, mangana walikɛne yi fa Egilon matodeni, e yi a to a kore banxin dɛɛne yi sɔxɔnxi. E yengi yi a ma a mangan yi a yɛtɛ nan suturama banxini.
25E yi bu han, bayo mangan mi yi dɛɛn nabima, e yi dɛɲinna tongo, e na rabi. E yi e mangan faxaxin li saxi bɔxɔni.
26E yi tixi waxatin naxan yi, Ehudu tan yi yanfanma tun, a dangu suxurene yiren na, a siga a giyɛ Seyira taani.
27A to so mɛnni, a xɔtaan fe Efirami geyane yi. Isirayila kaane yi e malan a fɛma geyane ma, a yi findi e xunna ra.
28A yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ bira n fɔxɔ ra, bayo Alatala bata Moyaba kaane sa ɛ sagoni, ɛ yaxune.” Na ma, e yi bira a fɔxɔ ra, e yi Yurudɛn baan kirane suxu siga Moyaba binni, e mi fa tin muxu yo xa dangu.
29Na lɔxɔni, e yi Moyaba sɛnbɛmaan muxu wuli fu faxa. Muxu yo mi a yimini.
30Moyaba kaane lu fɔlɔ Isirayila kaane nɔɔn bun ma na lɔxɔn nin. Na xanbi ra, yamanan yi lu bɔɲɛ xunbenli ɲɛɛ tonge solomasɛxɛ.
31Ehudu danguxina, Anataa dii xɛmɛn Samagara nan fa. A yi Filisitine muxu kɛmɛ sennin faxa ɲinge gbɛngbɛn wuren na. Na fan yi Isirayila rakisi.