Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - GUNALAIA TAUDIA

GUNALAIA TAUDIA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese tano dekena amo idau bese taudia haida ia lulua lao lasi. Unai dala be Lohiabada ese ia havaraia, Israela taudia, Kanana dekenai nega ta do tuari lasi taudia, do ia tohoa totona, bona tuari dalana do ia hadibadia totona.
2Badina be Israela uru matamata uhau taudia haida be tuari dalana idia diba lasi.
3Tano dekenai do noho idau bese taudia be inai: Pilistia taudia edia lohia taudia 5, Kanana taudia ibounai, Sidono taudia, Hivi taudia, Lebanona Ororo dekenai idia noho, Bala Heremona dekena amo ela bona Hamata raka vareai gabuna.
4Lohiabada ese inai bese taudia Israela dekenai ia rakatania, ia ese Israela taudia do ia tohoa, iena Taravatu, Mose dekena amo edia sene taudia ia henia gauna, do idia badinaia o lasi.
5Unai dainai Israela taudia be Kanana taudia, Hiti taudia, Amoro taudia, Perisi taudia, Hivi taudia bona Iebusu taudia edia huanai idia noho.
6Idia ese unai bese taudia edia natudia kekeni idia adavaia, bona edia natudia kekeni be unai bese edia uhau taudia dekenai idia henia, do idia adavaia totona. Ma Israela taudia ese danu unai bese taudia edia dirava edia hesiai gaukara idia karaia.
7Israela taudia ese Lohiabada, edia Dirava idia laloaboio, bona Dirava ena vairana dekenai idia kara dika. Bala bona Asera dirava koikoidia dekenai idia tomadiho.
8Vadaeni, Lohiabada ese Israela taudia ia badu henidia, bona ia durudia lasi dainai, Kusana Risataimi, Mesopotamia ena king, ese idia ia halusia. Vadaeni Israela taudia ese unai tau ena hesiai gaukara lagani 8 lalonai idia karaia.
9To Israela taudia ese Lohiabada dekenai idia tai, vadaeni Lohiabada ese tau ta ia abia hidi, ia ese idia do ia hamauria totona. Unai tau be Otoniele Kena, bona unai Kena be Kaleba ena tadina.
10Lohiabada ena Lauma ese Otoniele ia hasiahua, bona ia ese Israela taudia ia gunalaia. Otoniele ese ia toreisi, Kusana Risataimi, Mesopotamia ena king ia tuari henia, bona Lohiabada ese Otoniele ia durua dainai, ia ese unai king ia halusia.
11Unai dainai, lagani 40 lalonai, tano dekenai be maino ia noho. Unai murinai Otoniele Kena ia mase.
12Vadaeni Israela taudia be ma Lohiabada ena vairanai idia kara dika lou. Unai dainai Lohiabada ese Egalona, Moaba ena king ia hagoadaia, iena goada ese Israela ena goada ia hanaia.
13Inai Egalona ese Amono taudia, bona Amaleka taudia ia haboua, vadaeni idia ese Israela taudia idia halusia, bona Ieriko, pama audia hanua badana idia abia.
14Vadaeni Israela taudia ese Egalona, Moaba ena king, ena hesiai gaukara be lagani 18 lalonai idia karaia.
15To Israela taudia ese Lohiabada dekenai idia tai lou. Vadaeni Lohiabada ese tau ta ia abia hidi, ia ese idia do ia hamauria totona. Unai tau be Ehuda Gera, Beniamina iduhu tauna, ia be imana lauri tauna. Israela taudia ese edia harihari gaudia king Egalona dekenai idia siaia, Ehuda ena imana dekenai.
16Ehuda ese tuari kaia ta, ia sibona ena, ia karaia. Inai tuari kaia ena isena kahana kahana edia matana ia karaia, bona ena lata be 50 sentamita. Ehuda ese iena beleta idiba kahana dekenai tuari kaia ia atoa, bona iena rami dekena amo ia koua.
17Vadaeni ia ese unai harihari gauna be Egalona, Moaba ena king dekenai ia abia lao. Inai Egalona be tauanina bada herea tauna.
18Ehuda ese harihari gauna ia henia murinai, ia ese harihari gauna idia huaia taudia ia siaia lao.

19To Ehuda be nadi idia utua gabuna, Gilegala kahirakahira dekena amo ia giroa lou, king Egalona dekenai ia hereva, ia gwau, “King badana e, lau ese hunia hereva ta oi sibona totona lau mailaia inai.” Vadaeni king ese iena hesiai taudia ia oda henia, ia gwau, “Umui lao, ai ruaosi sibona do ai noho!” Unai neganai king ena hesiai taudia ibounai be ia dekena amo idia raka lao murimuri dekenai.
20Vadaeni Ehuda be king dekenai ia raka vareai, king be daiutu keruma ta dekenai sibona ia helai. Ehuda ia gwau, “Hereva ta Dirava dekena amo lau mailaia vadaeni, oi totona.” Vadaeni king be ia toreisi.
21Unai neganai Ehuda ese, iena imana laurina dekenai, iena kaia, hunia gauna, idiba kahana dekena amo ia veria, Egalona ena bogana ia gwadaia.
22Tuari kaia ena auauna danu be bogana lalonai ia vareai. Kaia ena matana be king ena doruna kahanai ia hedinarai. King ena bogana ese kaia ia koua, vadaeni Ehuda ia veria lou lasi.
23Ehuda be ruma ena murimurina dekenai ia lao, bona unai daiutu ena iduara ia loka namonamo.
24Ia raka lao murinai, hesiai taudia idia mai, idia itaia daiutu ena iduara ia loka, vadaeni idia gwau, “Sedira king be mei totona ia lao.”
25Idia be nega daudau idia naria, to king ese iduara ia kehoa lasi. Vadaeni ki idia abia, iduara idia kehoa, edia biaguna idia itaia, reirei dekenai ia hekure, ia mase vadaeni.
26To hesiai taudia ese king totona idia naria noho neganai, Ehuda be ia heau mauri, ia ese nadi idia utua gabuna ia hanaia, Seira dekenai ia ginidae.
27Unuseni Ehuda ese kibi ia hiriria Eparaima Ororo dekenai. Vadaeni Israela taudia be ia danu ororo dekena amo idia diho lao, bona Ehuda ese idia ia gunalaia.
28Ia ese idia ia oda henia, ia gwau, “Lauegu murinai do umui raka, badina be Lohiabada ese umui idia dagedage henia taudia, Moaba taudia, be emui siahu henunai ia atodia vadaeni.” Unai dainai idia ese Ehuda ena murinai idia raka, idia diho lao, bona Ioridane Sinavai ena raka hanaia gabudia idia dogoatao, tau ta ese sinavai do ia hanaia diba lasi. Unai raka hanaia gabudia be Moaba dekenai lao gaudia.
29Unai neganai Israela taudia ese Moaba taudia 10,000 bamona idia alaia mase, idia ibounai be Moaba tuari diba momo taudia, bona mai edia goada danu. Idia ta ia heau mauri lasi.
30Unai dina dekenai Israela taudia ese Moaba taudia idia halusia momokani. Vadaeni tano dekenai, lagani 80 lalonai, maino ia noho.
31Ehuda ena murinai, be Samiga Anata ia toreisi. Ia ese Pilistia taudia ibounai 600 be io maragina ta dekena amo ia alaia. Unai io, be boromakau do ia gaukara namonamo totona matakani henia gauna. Samiga ese danu Israela ia hamauria.