Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Kiitisae

Kiitisae 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na waxati mangɛ yo mu nu na Isirayila. Dana bɔnsɔɛ fan nu na bɔxi fenfe e luma dɛnnaxɛ, barima e mu nu kɛ sɔtɔxi Isirayila bɔnsɔɛe ya ma sinden.
2Danakae naxa xɛmɛ gbangbalanyi mixi suuli mayegeti e bɔnsɔɛ ya ma, naxee nu na Soraha nun Esetayoli. E naxa e xɛɛ, e xa Isirayila bɔxi rabɛn. E naxa a fala xɛɛrae bɛ, «Wo siga na bɔxi rabɛnde.» E naxa Mike xa banxi li Efirami geyae ma. E naxa xi naa.
3E nu na mɛnni tɛmui naxɛ, e naxa na fonike Lewika xui rakɔrɔsi. E naxa a maxɔrin, «Nde faxi i ra be? I munse rabafe yi yire? I na be munfe ra?»
4A naxa e yaabi, «Mike bara fe fanyi raba n bɛ, a wali sare fima n ma, n xa findi a xa sɛrɛxɛdubɛ ra.»
5E naxa a fala a bɛ, «Ala maxɔrin muxu bɛ alako muxu xa nɔ a kolonde xa muxu xa biyaasi sɔɔnɛyama nɛ.»
6Na sɛrɛxɛdubɛ naxa e yaabi, «Wo siga bɔɲɛsa kui, barima wo nun Alatala birin nan a ra.»
7Yi xɛmɛ suulie naxa siga, e so Layisa. E naxa a to, mɛnnikae sabatixi bɔɲɛsa kui, alɔ Sidɔnkae darixi a ra ki naxɛ. Si gbɛtɛ yo mu nu na naxan e tɔɔrɔma, xa na mu a ra e yamarima. E nu bara makuya Sidɔnkae ra, e mu lanyi yo xiri e nun bɔnsɔɛ gbɛtɛ tagi.
8Yi xɛmɛ mixi suuli to gbilen Soraha nun Esetayoli, e ngaxakerenyie naxa e maxɔrin, «Wo munse toxi naa?»
9E naxa e yaabi, «Wo keli, won xɛɛ. Won xa sa mɛnnikae gere, barima bɔxi fanyi na e yi ra. Won xa won xulun. Won xa siga naa keren na, won xa na bɔxi sɔtɔ!
10Wo na so naa, wo a toma nɛ mɛnnikae bɔɲɛ saxi lɛpu. Bɔxi belebele na e yi ra, Ala bara na sa wo bɛlɛxɛ. Yire nan a ra, sese mu na yi duniɲa bɛndɛ fuɲi fari naxan mu na na.»
11Dana bɔnsɔɛ sɔɔri mixi kɛmɛ senni naxa keli Soraha nun Esetayoli, geresose na e yi ra.
12E naxa te, e sa kuru Kiriyati Yeyarimi Yudaya bɔxi ma. Na nan a toxi, han to yire naxan na Kiriyati Yeyarimi xanbi ra, na xili falama Maxane Dana.
13E naxa keli mɛnni, e siga Efirami geyae yire, han Mike xa banxi nu na dɛnnaxɛ.
14Na tɛmui yi xɛmɛ mixi suuli naxee siga Layisa bɔxi rabɛnde, nee naxa a fala e ngaxakerenyie bɛ, «Wo a kolon yi banxie kui sɛrɛxɛdubɛ kuntigi donma na na, a nun kuye masolixi, nun kuye naxan nafalaxi yɔxui ra. Wo xa na birin mato.»
15E naxa so na fonike Lewika xɔnyi, naxan nu na Mike xa banxi kui. E naxa a xɛɛbu.
16Dana bɔnsɔɛ sɔɔri mixi kɛmɛ senni nu tixi naadɛ ra, geresose na e yi ra.
17Yi xɛmɛ suuli naxee siga bɔxi rabɛnde, nee naxa so banxi kui, e naxa kuye masolixi tongo, a nun sɛrɛxɛdubɛ kuntigi xa donma, kuyee, nun na kuye naxan nu raxunuxi. Sɛrɛxɛdubɛ nu tixi banxi sode dɛ ra, a nun yi sɔɔri mixi kɛmɛ senni, e xa geresose suxuxi e yi.
18E to gɛ kuye masolixi tongode Mike xa banxi kui, a nun sɛrɛxɛdubɛ kuntigi xa donma, kuyee, nun kuye naxan nu raxunuxi, sɛrɛxɛdubɛ naxa a fala e bɛ, «Wo na munse rabafe?»

19E naxa a yaabi, «Dundu, i naxa sese fala. I xa bira muxu fɔxɔ ra tun. I xa findi muxu xa sɛrɛxɛdubɛ ra, muxu xaxili tima naxan na. A lanma i xa findi sɛrɛxɛdubɛ ra mixi keren ma denbaya bɛ, ka Isirayila bɔnsɔɛ nde bɛ?»
20Sɛrɛxɛdubɛ naxa sɛɛwa na wɔyɛnyi ra. A naxa sɛrɛxɛdubɛ kuntigi xa donma, kuyee, nun na kuye masolixi tongo, a naxa bira e fɔxɔ ra.
21E naxa ti kira xɔn ma, dimɛe, xurusee, nun kote na e ya ra.
22E to makuya Mike xa banxi ra, Mike dɔxɔbooree naxa e malan, e fa bira Dana xa die fɔxɔ ra.
23E naxa sɔnxɔɛ rate Dana xa die ma. Danakae naxa a fala Mike bɛ, «Munse niyaxi? I wama gere sofe munfe ra?»
24A naxa e yaabi, «Wo bara n ma kuyee nun n ma sɛrɛxɛdubɛ xanin. Munse fa luma n yi? N wo gerema na nan ma.»
25Dana xa die naxa a fala a bɛ, «I naxa sɔnxɔ muxu ra, xa na mu xɛmɛ ndee fama wo bɔnbɔde xɔnɛ ra. Na kui i fama nɛ gande i tan nun i xa denbaya ra.»
26E to na fala, e naxa siga. Mike naxa a kolon e sɛnbɛ gbo a bɛ, na na a niya, a naxa gbilen a xɔnyi.
27E naxa Mike xa see nun a xa sɛrɛxɛdubɛ xanin Layisa. E naxa mɛnnikae faxa santidɛgɛma ra, e na taa birin gan. Layisakae mu nu sese kolon barima e bɔɲɛ nu saxi, yaxui yo mu nu na e yi ra.
28Mixi yo mu nɔ e ratangade, barima e nu makuya Sidɔn na, dari mu nu na e nun si gbɛtɛe tagi. E nu na geya bunyi Beti Rexobo biri. Dana xa die naxa gbilen Layisa taa ti ra a firin nde, e sabati naa.
29E naxa e baba Isirayilaka Dana xili sa na taa xun, naxan singe nu xili Layisa.
30Dana xa die naxa Mike xa kuye ti naa. Gerisomi xa di Yonatan, Munsa xa mamadi, naxa findi Dana bɔnsɔɛ xa sɛrɛxɛdubɛ ra, han e yaxuie e xanin ɲamanɛ ma tɛmui naxɛ.
31E nu Mike xa kuye nan batuma, Ala xa banxi nu na Silo waxati naxan ma.