Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Bisisu

Bisisu 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amo esoha, hina bagade dunu Isala:ili soge ganodini esalebe hame ba:i. Isala:ili fi dunu da ilia soge ilegei amo lai dagoi. Be Da:ne fi da soge hame lai. Amaiba:le, ilia da soge gesowale fima:ne hogoi helesu.
2Da:ne dunu da ilia sosogo fi amoga bagade dawa:su dunu biyale gala amo soge hogomusa: ilegei. Ilia da amo dunu, Soula moilai bai bagade amola Esadoule soge, amoga asunasi. Ilia da Ifala:ime agolo sogega doaga:loba, Maiga ea diasuga golai.
3Amoga esalea, ilia da gobele salasu ayeligi ea sia: hisu nababeba:le, e da Lifai dunu ilia dawa:i galu. Ilia da ema asili, amane adole ba:i, “Di da guiguda: adi hamosala:? Nowa da di guiguda: oule misibala:?”
4E bu adole i, “Na da Maiga ea hawa: hamonana. Na da ea gobele salasu hawa: hamonanebeba:le, e da nama bidi iaha.”
5Ilia da ema bu adole i, amane, “Di Godema adole ba:ma. Ninia da logoga ahoasea, hahawane ba:ma:bela:?”
6Gobele salasu dunu da ilima bu adole i, “Mae dawa:ma! Dilia da se hame nabimu. Dilia ahoasea, Hina Gode da dili noga:le ouligilalumu.”
7Amaiba:le, amo dunu biyale gala da fisili, asili, La:isi moilaiga doaga:i. Ilia da La:isi dunu ilia hou ba:i. Ilia da Saidounia dunu defele, hahawane, olofoiwane esalu. Ilia hanai huluane, ilia da gagui dagoi. Ilia da eno dunuma hame gegenai. Ilia da Saidounia dunu gadenene hame esalu. Ilia da eno dunu fi ilima hame gilisisu.
8Dunu biyale gala da ilia moilaidafa amo Soula amola Esedoule amoga bu doaga:loba, ilia fi dunu da ilia ba:i liligi ilima adoma:ne sia:i.
9Ilia da bu adole i, “Misa! Ninia La:isi moilai fi doagala:mu da defea. Ninia da ilia soge ba:i dagoi. Soge da noga:idafa. Dilia! Udigili mae esaloma! Hedolo! Amoga asili, amo soge gesowale fima.
10Amoga asili dilia da ba:mu. Dunu eno da ilima doagala:mu ilia hame dawa:. Soge da bagadedafa. Amo ganodini da dilia hanai huluane ba:mu. Gode da amo soge dilima i dagoi.”
11Amaiba:le, Da:ne fi dunu 600 da gegema:ne momagele, Soula amola Esedoule fisili asi.
12Ilia da sogebi amo Gilia:de Yialimi moilai bai bagade Yuda soge ganodini amo ea eso dabe la:ididili amoga abula diasu gaguli esalu. Amaiba:le, amo sogebi ea dio wali da Da:ne Abula Fisisu.
13Amo sogebi fisili asili, ilia da Maiga ea diasu Ifala:ime agolo soge ganodini gala, amoga doaga:i.
14Amalalu, dunu biyale gala musa: da La:isi soge hogola asi, ilia dogolegei dunuma amane sia:i, “Diasu afae guiguda: da ifaga hamoi ‘gode’ agoaila amo silifaga dedeboi, amo dilia dawa:bela:? ‘gode’ agoaila eno amola gala amola ‘ifode’ gala. Ninia da adi hamoma:bela:?”
15Amaiba:le, ilia da Lifai ayeligi ea esalebe Maiga diasu ganodini asili, Lifai ea hou ema adole ba:i.
16Amoha, Da:ne dadi gagui 600, gegemusa: momagei dagoi, da diasu gagoi ga:suga lelebe ba:i.
17Desega ahoasu dunu biyale gala da diasu ganodini golili sa:ili, ilia da ifa ‘gode’ agoaila silifaga dedeboi, amola ‘gode’ agoaila eno huluane amola “ifode” lai dagoi. Lifai gobele salasu dunu amola dadi gagui dunu 600 agoane da logo holei gadenene lelu.
18Dunu da Maiga diasuga, sema liligi wamolamusa: ahoanoba, gobele salasu dunu da ilima amane adole ba:i, “Dilia da adi hamosala:?”

19Ilia bu adole i, “Ouiya:ma! Maedafa sia:ma! Di amola nini sigi masa! Di da ninia gobele salasu dunu hamomu da defea. Di da dunu afae ea sosogo fi fonobahadi ilima gobele salasu hawa: hamomu da defea hame. Be di da Isala:ili fidafa bagade huluane ilima gobele salasu hawa: hamomu da defea.”
20Amo hou, gobele salasu dunu da hahawane ba:i. Amaiba:le, e da sema liligi huluane gaguli, ili sigi asi.
21Ilia sinidigili, logoga asi. Ilia mano, bulamagau amola liligi da ili bisili asi.
22Ilia da fonobahadi sedade asili, Maiga da ea gadenene fi dunu huluane amo dunuma gegemusa: fa:no bobogei. Ilia da Da:ne dunuma doaga:le,
23ilima wele sia:i dagoi. Da:ne dunu da sinidigili, Maiga ema amane adole ba:i, “Adi hou? Dunu bagade da abuli misibala:?”
24Maiga da bu adole i, “Giadofai dilia dawa:. Dilia da na gobele salasu dunu amola ‘gode’ liligi na hamoi amo huluane lale, asi dagoi. Na da liligi eno hame galebe.”
25Da:ne dunu da ema bu adole i, “Di da ouiya:mu da defea. Bai agoane hame hamosea, ninia dunu da di doagala:mu. Amasea, di amola dia sosogo fi huluane da bogogia:mu.”
26Amalalu, Da:ne dunu da bu logoga ahoanu. Maiga da ba:i dagoi, ilia gasa da ea gasa baligi dagoi. Amaiba:le, e da sinidigili, hi diasuga buhagi.
27-
28Da:ne dunu da gobele salasu dunu amola Maiga ea hamoi liligi huluane lalu, asili, La:isi moilai doagala:i. La:isi dunu da olofoiwane, asaboiwane noga:i dunu esalu. Ilia da fago amo ganodini esalu. Amo fago ganodini moilai eno galu amo Bedelihobe. Da:ne dunu da La:isi dunu, uda amola mano huluane medole legei. Ilia diasu huluane ilia da laluga ulagisi. La:isi dunu da gaga:su dunu hame ba:i. Bai ilia da Saidone sogega sedagawane esalu amola ilia eno dunu fi ilima hame gilisisu. Da:ne dunu da La:isi moilai bu gaguli, amo ganodini fi.
29Amo moilai dio La:isi ilia da fisili bu Da:ne dio asuli. Ilia siba eda Da:ne amo Ya:igobe ea mano, amo dawa:le ilia amo dio asuli.
30Da:ne dunu da moilai ganodini ogogosu ‘gode’ ilia lai amoma nodone sia:ne gadomusa: bugisi. Yonada:ne (Gesiome egefe amola Mousese ea aowa) da Da:ne fi amo ganodini gobele salasu hawa: hamosu. Egaga fi amola da e bagia amo hawa: hamonanu. Yuda dunu huluane da mugululi asi dagoiba:le fawane fisi.
31Isala:ili dunu da Abula Diasu Siailou sogebiga gagui amoga Godema nodone sia:ne gadosu. Be amo Abula Diasu da dialea, Maiga ea ogogosu ‘gode’ da Da:ne moilai ganodini dialebe ba:i.