Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Daannatu Maxaafaa

Daannatu Maxaafaa 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1He wode Israa7eela biittan kawoi baawa. He wode gakkanaassi Daana zaretussi Israa7eela zaretu giddon laattido biitti baawa. Hegaa gishshau, eti banttau de7iyo biittaa koyiiddi de7oosona.
2Hegaa gishshau, Daana zareti bantta zaretuppe ichchashu mino asata dooridi, biittaa wochchidinne akeekidi simmanaadan, Xor77anne Eshttaa7oola geetettiya katamatuppe eta kiittidosona. Kiittin eti Efireema gezziyaa gakkidi, Miika son aqidosona.
3Eti Miika son de7ido wode, Leewa zare gidida yelagaa a haasayan eridosona. Eti akko shiiqidi, “Nena hagaa ehiidai oonee? Hagaa aissi yaadii?” yaagidi oichchidosona.
4Oichchin i, “Miiki tau hagaa hagaa oottiis; i taayyo damoozaa qanxxin, taani ayyo qeese gidada oottais” yaagidi etau zaariis.
5Zaarin, “Nuuni biyo ogee nuuyyo giiganaa agganaa hayyanaa ane nuuyyo Xoossaa oichcharkkii” yaagidosona.
6Yaagin qeesee etau, “Saro gakkite; intte biyo ogiyan GODAI inttenaara gidana” yaagidi zaariis.
7Hegaappe guyyiyan, ichchashu asati yaappe denddidi, Laayisha giyo katamaa biidosona; biidi yan de7iya asai Sidoona biittaa asaadan saruwan de7iyoogaa be7idosona; asati oonanne sirenna woppa asa; eti aibinne paccennan, ubbabai kumido asa. Ai asaaranne gaittennan Sidoona biittaa asaappe haakkidi, banttarkka dumma de7oosona.
8Ichchashu asati Xor77anne Eshttaa7oola katamatun de7iya bantta ishanttukko simmidosona; simmin eta ishantti, “Ai oduwaa ekkidi yiidetii?” yaagidosona.
9Yaagin eti zaaridi, “Biittai keehippe aradda gidiyoogaa nuuni be7ida. Hegaa gishshau denddidi, Laayisha kataman de7iya asaa oloos! Hagan ooso xayidi coo uttoppite; eesuwan biidi oiqqite.
10Intte yaa biidi, oonanne sirennan saro uttida asaakko gakkana. Biittai aaho; asaassi koshshiya ubbabai he biittan de7ees. Xoossai he biittaa intteyyo immiis” yaagidosona.
11Yaatin, Daana zaretuppe usuppun xeetu asati ola miishshaa oiqqidi, Xor77anne Eshttaa7oola katamatuppe denddidi biidosona.
12Biidi Yihudaa biittan de7iya Qiriyaati-Yi7aariima giyo katamaappe arggo baggaara uttidosona. Hegaa gishshau, he sohoi hachchi gakkanaassi Daana Moottaa geetettidi sunttettiis.
13Hegaappe denddidi, Efireema gezziyan de7iya Miika soo yiidosona.
14Laayisha biittaa wochchanau biida ichchashu asati bantta ishantta, “Ha sohuwan, ha keettatuppe issuwan eefuudee, so giddo eeqaa misiletinne mittaappe masettidi biran sheeshettida misilee de7iyoogaa ereetii? Ane ai oottanau koshshiyaakko qoppite” yaagidosona.
15Yaagin ogiyaappe simmidi, Leewa zare gidida yelaga qeesee de7iyo Miika soo biidi, a sarotidosona.
16He wode usuppun xeetu Daana asati ola miishshaa oiqqidi, geliyo penggiyan eqqidosona.
17Eti he qeesiyaara yan eqqidaashin, biittaa wochchida ichchashu asati Miika soo gelidi, mittappe masettidi biran sheeshettida misiliyaa, eefuudiyaanne so giddo eeqaa misileta ekkidosona.
18He wode qeesee eta, “Waateetii?” yaagiis.

19Yaagin eti a, “Haizza! Issi qaalanne qaattoppa! Nunaara baada nuuyyo aawanne qeese gida. Issi keetta asau qeese gidiyoogaappe Israa7eela gidiya issi zare asaassi qeese gidiyoogee neeyyo kehennee?” yaagidosona.
20Yaagin qeesee ufaittiis; ufaittidi eefuudiyaa, so giddo eeqaa misiletanne mittappe masettida misiliyaa ekkidi, asatuura issippe biis.
21Hegaappe denddidi, bantta naata, bantta mehiyaanne banttassi de7iyaabaa sinttan wottidi biidosona.
22Eti Miika keettaappe haakkidi biidoogaappe guyyiyan, Miiki ba shooron de7iya asata xeesin, olau kiyidosona; kiyidi Daana asata kaallidi gakkidosona.
23Gakkidi waassin, Daana asati guyye simmidi Miika, “Waanadii? Ha asaa ubbaa aissi shiishshadii?” yaagidi oichchidosona.
24Oichchin Miiki zaaridi, “Taani medhdhido ta xoossatanne tau oottiya qeesiyaa ekki yiichchideta. Tau harai aibee attidai? Intte tana aibissi, ‘Waanadii?’ geetii?” yaagiis.
25Daana asati, “Issi qaala qaattada nena era! Ha yiilluwaara de7iya asaa neeni denttettikko, eti ne bolli denddananne ne so asaa ubbaa wurssana” yaagidosona.
26Yaagidi Daana asati bantta ogiyaa biidosona. Miikikka eti baappe keehi wolqqaamiyoogaa be7idi, ba soo simmidi biis.
27Daana asati Miiki medhdhido xoossatanne a qeesiyaa ekkidi, Laayisha kataman oonanne sirennan saro de7iya asatukko biidosona; biidi kataman de7iya ubbaa qara bisuwan woridi, katamaa taman xuuggidosona.
28Laayisha katamai Sidoona katamaappe haakkidi de7iyo gishshaunne asai hara asaara gaitti erenna gishshau, eta ashshanau ooninne danddayibeenna. Laayisha katamai Beeti-Rahooba giyoosaa matan de7iya wombbaa giddon de7ees. Daana asati katamaa wotti yeggi keexxidi, yan de7idosona.
29Katamaa sunttaakka beni bantta maizza aawaa, Yaaqooba na7aa Daana sunttan laammidi, Daana yaagidi sunttidosona; shin koiro he katamai Laayisha geetettees.
30Daana asati banttau he masettida misiliyaa wottidi, Muuse na7aa Gershshoomappe yelettida Yonaataana bantta qeese oottidosona. A zareti asai omooddettidi biido wodee gakkanaashin, yan qeese gididosona.
31Hegaadan hanidi, Xoossaa Dunkkaanee Seelon de7ido laittatun ubban Miiki masissido misileti yan gam77idosona.