Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Dↄaanaↄ

Dↄaanaↄ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gↄↄ bee Isailiↄ kía vĩo, mɛ́ Dã buiↄ lɛ́ bùsu wɛɛlɛ wà zↄ̃lɛu, asa e tia kpaalɛ pↄ́ aa sɛ̀ Isaili bui kĩniↄ guu i gↄ̃ ń pↄ́ ũo.
2Ɔ̃ aa ń nɛgↄ̃naↄ zĩ̀ gbɛ̃ↄn sↄo, aa ònɛ́: À gɛ bùsu kɛɛlɛ. Ɔ̃ aa bↄ̀ Zↄla ń Ɛsɛtaoo, aa gɛ̀ bùsu kɛɛlɛi, aalɛ a asiigwa. Ɔ̃ aa mↄ̀ Ɛflaiũ bùsu sĩ̀sĩdeu e Mika bɛ wɛ̃́lɛu, aa ì we.
3Gↄↄ pↄ́ aa ku kãi ń aà bɛo, aa Levii bui ɛ̀waasopi lↄↄ dↄ̃̀, ↄ̃ aa lìlɛ we, aa aà là aa mɛ̀: Démɛ mↄ̀nnↄ lai? Bↄ́ ńlɛ kɛ guɛ beeui? Àkɛa ń kú lai?
4Ɔ̃ à yã́ pↄ́ Mika kɛ̀ɛ ònɛ́ à mɛ̀: Àlɛ fĩabomɛɛ. Aà sa'onan ma ũ.
5Ɔ̃ aa òɛ̀: Gbɛawɛ̃ɛ Luawa wà dↄ̃ tó wá tá a kɛ na.
6Ɔ̃ sa'onapi wèmá à mɛ̀: À gɛ́ aafia. Dii dↄaaaɛ́ á tápi guu.
7Gbɛ̃ↄn sↄopiↄ dàzɛu, ↄ̃ aa kà Laisi. Aa è gbɛ̃́ pↄ́ kú a guuↄ dↄdↄa lá Sidↄ̃deↄ ìↄ kuwa. Aa ku dↄdↄa we yãkelesai. Pↄe lɛ́ kɛ̃́sãmáo, an bùsu pↄ́pii vĩɛ. Aa kãi ń Sidↄ̃deↄo, mɛ́ an baa kú ń gbɛ̃eoo.
8Kɛ́ aa ɛ̀a sù ń gbɛ̃́ↄ kĩ́i Zↄla ń Ɛsɛtaoo, an gbɛ̃́ↄ ń lá aa mɛ̀: Bↄ́ á è wei?
9Aa wèmá aa mɛ̀: À fɛlɛ wà gɛ lɛ́lɛmá. Asa wa bùsupi è, a maa kɛ̀ zài, mɛ́ álɛ pↄe wo lao. Ásu zígbiakɛo. Wà gɛ bùsupi símá!
10Tó wa ka we, wá gbɛ̃́ↄ le dↄdↄaɛ. Bùsu pↄ́ Lua kpàwápi zↄ̃ↄ, mɛ́ pↄe lɛ́ kɛ̃́sãwào.
11Ɔ̃ Dã bui pↄ́ kú Zↄla ń Ɛsɛtaooↄ dàzɛu gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃, aa ń gↄ̃kɛbↄↄ kṹkũa.
12Kɛ́ aalɛ gɛ́, aa bòokpà Kiliayaaliũ saɛ Yuda buiↄ bùsuu. Ayãmɛto wì mɛ gupiɛ Dãbuiↄboo e ń a gbão. A ku Kiliayaaliũ bɛ'aɛ oiɛ.
13Bↄa we aa gɛ̀ Ɛflaiũ buiↄ bùsu sĩ̀sĩdeu e Mika bɛ wɛ̃́lɛu.
14Ɔ̃ gbɛ̃ↄn sↄo pↄ́ aa gɛ̀ Laisi bùsu asiigwàↄ ò ń gbɛ̃́ↄnɛ: Á dↄ̃ kɛ́ sa'o'ula ń ua tã́aↄ ń tã́a pↄ́ wa pìo ń tã́a pↄ́ wa kàsao ku kpɛ́ɛ beeↄ do guua? Áↄ dↄ̃ sa lá á kɛ.
15Aa lìlɛ we, aa gɛ̀ Levii bui ɛ̀waasopi lè Mika bɛ, ↄ̃ aa aà aafia gbɛ̀a.
16Dã bui gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ pↄ́ aa ń gↄ̃kɛbↄↄ kṹkũapiↄ zɛa ua lɛ́u,
17ↄ̃ gbɛ̃ↄn sↄopiↄ gɛ̃̀ kpɛ́u, aa sa'o'ulapi ń ua tã́apiↄ ń tã́a pↄ́ wa pìpio ń tã́a pↄ́ wa kàsapio sɛ̀lɛ. Sa'onapi zɛa ua lɛ́u ń gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ pↄ́ aa ń gↄ̃kɛbↄↄ kṹkũapiↄ.
18Kɛ́ gbɛ̃́piↄ gɛ̃̀ Mika bɛ aa pↄ́piↄ sɛ̀lɛ, ↄ̃ sa'onapi ń lá à mɛ̀: Bↄ́ álɛ kɛ wei?

19Ɔ̃ aa wèwà aa mɛ̀: Nílɛ! Ǹ n lɛ́ kpaaũ! Mↄ gɛ́wanↄ, ní gↄ̃ wá mae ũ, wá sa'ona ũ. Dɛa gbɛ̃́ mɛ̀ndo bɛ sa'ona ũ ge Isaili bui lɛɛ do sa'ona ũ, a kpele mɛ́ maanɛi?
20Sa'onapi pↄ kɛ̀na. À sa'o'ulapi sɛ̀ ń tã́apiↄ, à nà gbɛ̃́piↄwa.
21Aa dàzɛu, an nɛ́ↄ mɛ́ dↄaaa ń ń pↄtuoↄ ń ń àizɛɛↄ píi.
22Kɛ́ aa kà zã̀ ń Mika bɛo, ↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ an bɛ kãi ń Mika bɛoↄ kↄ̃ kã̀aa, aa pɛ̀lɛ Dã buipiↄzi.
23Aalɛ zↄadↄmá, ↄ̃ Dã buiↄ lìaa aɛdↄ̀má, aa ò Mikaɛ: Kpelewa ń kɛ̀ n gbɛ̃́ↄ kã̀aai?
24A wèmá à mɛ̀: A tã́a pↄ́ má pìↄ sɛ̀lɛ, ↄ̃ a ta ń ma sa'onao. Bↄ́mɛ gↄ̃̀mɛɛ lↄi? Bↄ́yãi álɛ ma la yã́ pↄ́ ma leii?
25Ɔ̃ Dã buiↄ wèwà aa mɛ̀: Ńsu lɛkpaakɛwanↄo, kɛ́ pↄkũmadeↄ su kusima ń n bɛdeↄ aa á dɛdɛo yã́i.
26Ɔ̃ Dã buipiↄ dàzɛu. Kɛ́ Mika è gbɛ̃́piↄ gbãa dɛalaɛ, ↄ̃ à ɛ̀a tà bɛ.
27Dã buipiↄ sↄ̃ aa gɛ̀ Laisi ń tã́a pↄ́ Mika pìpiↄ ń aà sa'onao. Aa gɛ̀ lɛ̀lɛ gbɛ̃́ pↄ́ kú dↄdↄa yãkelesaipiↄwa. Aa ń dɛdɛ ń fɛ̃ndao, ↄ̃ aa tɛsↄ̃̀ ń wɛ̃́lɛwa.
28Gbɛ̃e i e ń suabào, asa aa kãi ń Sidↄ̃oo, mɛ́ an baa kú ń gbɛ̃eoo. Wɛ̃́lɛpi ku gusalalau kãi ń Bɛleobɛoɛ. Ɔ̃ aa wɛ̃́lɛpi kɛ̀kɛ kàlɛ aa zↄ̃̀lɛu.
29Aa ń dezi Dã, Isaili nɛ́ tↄkpàɛ̀, ãma wɛ̃́lɛpi tↄ́n Laisi káau.
30Dã buipiↄ tã́apiↄ pɛ̀lɛ we, ↄ̃ aa Mↄizi nɛ́ Geesoũ bui Yonatãapi ń aà nɛ́ↄ dìlɛ ń sa'onaↄ ũ e gↄↄ pↄ́ wà bùsupi sìmá.
31Gↄↄ pↄ́ Lua kpɛ́ kú Silo, gↄↄ bee ↄ̃ tã́a pↄ́ Mika pìpiↄ pɛ́lɛa Laisi.