Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - GUNALAIA TAUDIA

GUNALAIA TAUDIA 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai dinadia dekenai Israela taudia be mai edia king lasi. Unai dinadia dekenai danu Dano taudia ese tano ta idia tahua, unuseni do idia noho totona. Badina Israela taudia edia huana dekenai tano ta idia do davaria lasi.
2Unai dainai Dano taudia ese edia iduhu taudia ibounai dekena amo goada taudia 5 idia siaia, Sora dekena amo bona Esetaoli dekena amo, idia ese hunia dekenai tano idauidau edia kahana ibounai do idia itaia totona. Inai tau 5 be Eparaima ena ororo tano dekenai idia ginidae, vadaeni idia ese Mika ena ruma dekenai idia raka vareai, bona unuseni idia mahuta.
3Unuseni idia noho neganai unai Dano taudia ese Levi uhau tauna ena gadona idia kamonai, vadaeni idia diba ia be Iuda dekena amo. Vadaeni idia ese Levi tauna idia nanadaia, idia gwau, “Oi be dahaka gaukara iniseni oi karaia? Daika ese oi ia hakaua mai iniseni?”
4Levi tauna ese ia haere, ia gwau, “Mika ese egu gaukara dalana iniseni ia karaia, ia ese egu davana ia henia, bona lau be iena hahelagaia tauna.”
5Dano taudia ese Levi tauna idia noia, idia gwau, “Mani emu kara Dirava do oi nanadaia ai ese aiemai laolao, hari ai karaia noho gauna, be ena anina do ia vara, o lasi?”
6Vadaeni Levi tauna ese idia dekenai ia haere, ia gwau, “Mai emui maino danu do umui lao, emui laolao be Lohiabada ese ia itaia, bona ia naria noho.”
7Unai dainai inai tau 5 idia raka lao, Laisi dekenai idia ginidae. Unai hanua dekenai noho taudia idia itaia, mai maino danu idia noho, Sidono taudia edia noho hegeregerena. Idia itaia danu, Laisi taudia edia noho be namo, hekwarahi lasi, bona haida dekenai idia badu lasi. Idia be tuari idia laloa lasi, bona tanobada gaudia ta dekenai idia ogogami lasi. Idia be idau bese taudia danu idia hoihoi lasi, edia varavara Sidono taudia sibona. To Sidono taudia edia tano be daudau.
8Vadaeni Dano taudia 5 be idia giroa lao, bona edia varavara taudia Soro bona Esetaoli dekenai idia ginidae neganai, edia varavara ese idia dekenai idia nanadaia, idia gwau, “Emui laolao ena sivarai be edena bamona?”
9Idia 5 idia gwau, “Umui toreisi haraga! Maoromaoro do ita lao, do ita tuari henia, badina be ai ese unai tano ai itaia vadaeni, uma tano namo herea. Do umui noho kava, a? Do umui naria kava lasi, badina unai tano do umui raka vareai, bona do umui abia, emui tano.
10Unai gabu dekenai umui ginidae neganai, gau ta idia laloa momo lasi taudia do umui davaria. Tano danu be bada, bona ia be aniani ibounai ia havaraia noho. Momokani, Dirava ese unai gabu be iseda imana dekenai ia atoa vadaeni.”
11Vadaeni Dano taudia 600, mai edia tuari gaudia edia imana dekenai, be Sora bona Esetaoli dekena amo idia raka lao.
12Idia lao, Kiriata Iearimi dekenai idia kamepa, Iuda tano dekenai. Unai dainai unai gabu ena ladana idia atoa, Mahane Dano, ia mai bona hari dina. Ia be Kiriata Iearimi ena dina diho kahana dekenai.
13Unai gabu idia rakatania, Eparaima ena ororo tano dekenai idia lao, bona Mika ena ruma dekenai idia ginidae.
14Vadaeni unai tau 5, Laisi tano hunia dekenai idia itaia taudia ese edia varavara taudia idia hamaoroa, idia gwau, “Umui diba, a? Inai ruma lalonai be epodi dabua helagana ta, bona kaivakuku ta, au dekenai idia koroa, bona siliva dekenai idia koua gauna. Bona dirava haida edia laulau gaudia haida danu idia noho. Idia dekenai dahaka do ita karaia?”
15Vadaeni dala idia rakatania, Mika ena ruma dekenai idia raka vareai, bona unai Levi uhau tauna idia itaia, idia nanadaia, idia gwau, “Oi namo?”
16Unai Dano tuari taudia 600, edia tuari gaudia edia imana dekenai, be ruma magu ena iduara dekenai idia gini.
17Unai hasinadoa taudia 5 be maoromaoro ruma dekenai idia raka vareai, kaivakuku, siliva dekenai koua gauna, bona unai dirava haida edia laulaudia, bona epodi dabua helagana idia abia. Levi hahelagaia tauna be unai tuari taudia 600 danu, magu iduara dekenai ia gini noho.
18Unai tau 5 be Mika ena ruma dekenai idia vareai, bona unai helaga gaudia idia abia neganai, Levi hahelagaia tauna ese idia ia nanadaia, ia gwau, “Dahaka umui karaia?”

19Idia hamaoroa, idia gwau, “Oi hereva lasi. Hereva ta do oi gwauraia lasi. Bona oi ese ai danu do ita lao, aiemai hahelagaia tauna, bona aiemai tamana do oi lao. Edena be namo: Oi ese ruma tamona sibona ena hahelagaia tauna do oi noho, o Israela ena iduhu ta ena hahelagaia tauna do oi lao?”
20Inai hereva dekenai hahelagaia tauna ia moale, vadaeni ia ese unai helaga gaudia ibounai ia abia, bona Dano taudia ibounai danu ia lao.
21Vadaeni Dano taudia idia raka lao lou, edia natudia maragidia, bona boromakau, bona kohu, be edia vairana dekenai idia atoa, idia raka.
22Mika ena ruma dekena amo sisina daudau idia raka, vadaeni Mika, mai iena ruma badibadinai rumadia taudia idia haboua, idia be Dano taudia edia murinai idia mai.
23Idia ese Dano taudia dekenai idia boiboi. Dano taudia idia gini, idia ese Mika idia nanadaia, idia gwau, “Oiemu lalohisihisi be dahaka? Inai taudia danu oi mai ena badina be dahaka?”
24Mika ia haere, ia gwau, “Umui ese egu dirava haida edia laulau gaudia, lau karaia gaudia, umui abia, umui abia lao, bona egu hahelagaia tauna danu umui hakaua lao. Lau dekenai ia do noho gauna be dahaka? Momokani umui gwau, ‘Oiemu lalohisihisi be dahaka?’ ”
25Dano taudia ese Mika idia gwau henia, idia gwau, “Namona be oiemu hereva do oi hadokoa, badu haraga taudia haida ese umui do idia alaia mase garina. Oi bona oiemu bese taudia ibounai do idia mase garina.”
26Vadaeni Dano taudia be ma idia raka lao. Mika ia itaia, idia edia goada ese iena goada ia hanaia, vadaeni ia lao, iena ruma dekenai ia giroa lou.
27Dano taudia be Mika ese ia karaia gaudia, bona iena hahelagaia tauna idia abia, idia lao, Laisi hanua dekenai idia ginidae. Unuseni Laisi taudia, gau ta dekenai idia laloa lasi taudia, maino sibona idia laloa taudia, be Dano taudia ese idia tuari henia. Idia ese hanua taudia idia alaia mase, bona Laisi hanua be lahi dekenai idia gabua.
28Laisi taudia hamauria totona tauna ta ia noho lasi, badina be Sidono taudia be daudau herea, bona idia be bese ta danu idia hoihoi lasi. Laisi be Bete Rehoba Koura dekenai. Dano taudia ese Laisi idia haginia lou, bona unuseni idia noho.
29Hanua ena ladana idia atoa, Dano, edia sene tauna Dano, Israela ena natuna ta ena ladana. To guna unai hanua ena ladana be Laisi.
30Dano taudia ese unai kaivakuku dirava, koroa gauna, be idia haginia, edia dirava. Ionatana Geresome, Mose ena tubuna, mai ena bese taudia danu, be Dano taudia edia hahelagaia taudia idia lao, ela bona Dano taudia be idau bese taudia ese idia guidia, bona idau tano dekenai idia abidia lao.
31Bona inai dirava koikoi, Mika ena kaivakuku, be unai gabu dekenai ia noho, Dirava ena Palai Dubu be Silo dekenai ia noho negana ibounai.