Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Mga Maghuhukom

Mga Maghuhukom 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Niadtong mga adlawa walay hari sa Israel. Ang tribo sa kaliwatan ni Dan nangita ug dapit nga ilang kapuy-an, tungod kay hangtod niadtong adlawa wala sila makadawat ug bisan unsang panulondon gikan sa mga tribo sa Israel.
2Ang katawhan sa Dan nagpadalag lima ka mga lalaki gikan sa kinatibuk-ang ihap sa ilang tribo, mga lalaki nga nakasinati na ug gubat gikan sa Zorah ug sa Eshtaol, aron sa pag-adto sa maong yuta pinaagi sa pagbaklay lamang, ug panid-an kini. Miingon sila kanila, “Lakaw ug susiha ang yuta.” Miabot sila sa bungtod nga bahin sa Efraim, ngadto sa balay ni Micah, ug didto sila nangatulog.
3Sa dihang duol na sila sa balay ni Micah, nailhan nila ang pag-istorya sa usa ka batan-ong Levita. Busa mihunong sila ug nangutana kaniya, “Kinsa man ang nagdala kanimo nganhi? Unsa ang imong ginabuhat niining dapita? Nganong ania ka man dinhi?
4Mitubag siya kanila, “Mao kini ang gibuhat ni Micah kanako: Gikuha niya ako aron mahimong iyang pari.”
5Miingon sila kaniya, “Palihog pangayo ug tambag sa Dios, aron nga masayran namo kung magmalampuson ba kining among panaw karon.”
6Ang pari miingon kanila, “Lakaw kamo nga malinawon. Tungod kay giyahan kamo ni Yahweh sa dalan nga inyong pagalaktan.”
7Unya ang lima ka mga lalaki mibiya ug miabot sa Laish, ug nakita nila ang mga tawo nga luwas nga nagpuyo didto -ug sa samang paagi ang mga taga-Sidon nagpuyo nga wala nadisturbo ug luwas. Walay nag-ilog kanila sa ilang yuta, o nagsamok kanila sa bisan unsang paagi. Nagpuyo sila nga layo kaayo gikan sa mga tawo sa Sidon, ug wala sila nakig-abin kang bisan kinsa.
8Mibalik sila ngadto sa ilang tribo sa Zorah ug Eshtaol. Ang ilang mga kaparyentihan nangutana kanila, “Unsa man ang inyong ibalita?”
9Miingon sila, “Dali! Ato silang sulungon! Among nakita ang yuta ug maayo kaayo kini. Wala ba kamoy gihimo? Ayaw kamo paglangan sa pagsulong kanila ug ilogon ang yuta.
10Sa dihang moadto kamo, moadto kamo sa mga tawo nga naghunahuna nga sila luwas, ug ang yuta lapad! Gihatag kini sa Dios kaninyo -ang dapit nga walay makulang bisan unsang butang niining kalibotana.”
11600 ka mga lalaki sa tribo ni Dan, ang gipang armasan alang sa gubat, ang milakaw gikan sa Zorah ug Eshtaol.
12Misubida sila ug nagkampo sa Kiriath Jearim, sa Judah. Maong karong panahona ang mga tawo niadtong lugara nagtawag niini nga Mahaneh Dan; anaa kini sa kasadpang bahin sa Kiriath Jearim.
13Mipalayo sila gikan didto ngadto sa bungtod nga bahin sa lungsod sa Efraim ug miabot sa balay ni Micah.
14Unya ang lima ka mga lalaki nga naniid sa lungsod sa Laish miingon sa ilang mga paryinte. “Nasayod ba kamo nga niining mga balaya adunay ephod, mga diosdios, mga kinulit nga larawan, ug hulmahan sa bakal? Disisyoni karon kung unsa ang inyong buhaton.”
15Busa miliko sila didto ug miabot sa balay sa batan-ong Levita, sa balay ni Micah, ug gitagad nila siya.
16Karon ang 600 ka mga taga-Dan, nga sangkap sa hinagiban alang sa pakiggubat, nagbarog sa pultahan sa ganghaan.
17Ang lima ka mga lalaki nga nangispiya sa yuta miadto didto aron sa pagkuha sa kinulit nga mga larawan, ang ephod, ang mga diosdios sa panimalay, ang hulmahan sa puthaw, samtang ang mga pari nagbarog sa atubangan sa ganghaan uban sa 600 ka mga lalaki nga sangkap sa hinagiban alang sa gubat.
18Sa dihang miadto sila sa balay ni Micah ug mikuha sa kinulit nga mga larawan, ang ephod, ang mga diosdios, ug ang hulmahan sa bakal, ang pari miingon kanila, “Unsa ang inyong ginabuhat?”

19Miingon sila kaniya, “Paghilom! Ibutang ang imong kamot sa imong baba ug uban kanamo, ug dapig kanamo ingon nga among amahan ug pari. Mas maayo alang kanimo nga mahimong pari sa balay sa usa lamang ka tawo, o mahimong pari alang sa usa ka tribo ug usa ka banay sa Israel?”
20Ang kasingkasing sa pari nalipay. Gikuha niya ang ephod, ang mga diosdios sa balay, ang kinulit nga larawan, ug miuban sa mga tawo.
21Busa mitalikod sila ug mibiya. Gibutang nila sa ilang atubangan ang gagmayng mga bata, ingon man ang mga baka ug ang ilang mga gipanag-iyahan.
22Sa dihang anaa na sila sa maayong kalay-on gikang sa balay ni Micah, ang mga lalaki nga anaa sa mga balay nga duol sa balay ni Micah gipatawag, ug gigukod nila ang mga taga-Dan.
23Misingit sila ngadto sa mga taga Dan, ug milingi sila ug miingon kang Micah, “Nganong imo mang gitawag silang tanan?”
24Miingon siya, “Inyong gikawat ang mga diosdios nga akong gihimo, gikuha ninyo ang akong pari, ug mobiya na kamo. Unsa pa bay nahibilin kanako? Paunsa kamo naka ingon kanako nga, “Unsay nakahasol kanimo?”
25Ang katawhan sa Dan miiingon kaniya, “Wala unta nimo kami gipadungog sa bisan unsang imong gipangsulti, kay tingali ang ubang mga tawo nga suko kaayo moataki kanimo, ikaw ug ang imong pamilya pagapatyon.”
26Ug ang mga katawhan sa Dan mipadayon sa ilang dalan. Sa dihang nakita ni Micah nga lig-on kaayo sila alang kaniya, mitalikod siya ug miuli sa iyang balay.
27Ang katawhan sa Dan midala sa mga nabuhat ni Micah, ingon man ang iyang pari, ug miabot sila sa Laish, ngadto sa mga tawo nga wala nadisturbo ug luwas ug gipamatay sila pinaagi sa espada ug gipangsunog ang ilang mga siyudad.
28Walay bisan usa nga makatabang kanila tungod kay layo kaayo kini gikan sa Sidon, ug wala silay pakig-abin kang bisan kinsa. Kadto nga walog duol sa Beth Rehob. Ang mga taga-Dan nagtukod pag-usab sa maong siyudad ug nagpuyo didto.
29Gipanganlan nila ang siyudad ug Dan, gikan sa pangalan ni Dan nga ilang katigulangan, nga usa sa mga anak ni Israel. Apan ang maong siyudad naandan sa ngalan nga Laish.
30Ang katawhan sa Dan nagpahiluna ug kinulit nga larawan alang sa ilang mga kaugalingon, Ug si Jonathan, anak ni Gershom, nga anak ni Moises, siya ug ang iyang mga anak mao ang mga pari alang sa tribo ni Dan hangtod sa adlaw nga nailog ang yuta.
31Busa ilang gisimba ang larawan nga kinulit ni Micah samtang ang balay sa Dios atua sa Shiloh.