Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Bisisu

Bisisu 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Fa:no agoane widi faimu esoga, Sa:masane da ea uda ba:la asi. E da goudi mano ema imunusa: gaguli asi. E da amo uda ea ada ema amane sia:i, “Na da na uda ea diasuga golili sa:imu.” Be eda da mae masa:ne sia:i.
2E da Sa:masane ema amane sia:i, “Na da dia nadiwi dafawane higa:i amo dawa:iou. Amaiba:le, na da e amo dia dogolegei ema i dagoi. Be di da ea eya a:fini noga:idafa lamu da defea.”
3Be Sa:masane da ougili amane sia:i, “Defea! Na da wali Filisidini dunuma mae dawa:le gasa bagade hamomu.”
4Amaiba:le, e da asili, fogisi 300 agoane gagadole lai. E da fogisi aduna aduna la:goga gilisili la:gili, ilia la:gisu bagele amoga hanu bagesi.
5Amalalu, e da hanu ulagisili, fogisi da Filisidini ilia gagoma ifabi amoga masa:ne asunasisiagai. E da amo hou hamobeba:le, Filisidini dunu ilia gagoma hame fai dialu, amola olife ifa huluane laluga nene dagoi ba:i.
6Filisidini dunu ilia da amo hou nowa da hamobela: adole ba:loba, ilia da Sa:masane da hamoi sia:i nabi. Bai Dimina dunu amo esoa: da ea udalai amo samogene, ea dogolegei ema i dagoiba:le. Amalalu, Filisidini dunu da amo uda lale, medole laluga gobesi. Amola ilia da ea ada diasu laluga ulagili sali.
7Sa:masane da ilima amane sia:i, “Dilia da hou agoane hamonanebeba:le, na da Gode ba:ma:ne dafawane sia:sa. Na da mae fisidigili, dilima dabe imunu.”
8E da ilima doagala:le, bagohame medole legei. Amalalu, e da asili, magufu gelabo Ida:me gafulu ganodini galu, amo ganodini esalu.
9Filisidini dunu da misini, ilia hawa:i fisu Yuda soge ganodini gaguli esalu. Amalalu, ilia da Lihi sogega doagala:i.
10Yuda dunu da ilima amane adole ba:i, “Dilia da abuliba:le ninima doagala:sala:?” Ilia da bu adole i, “Ninia da Sa:masane amo afugili lale, ea hou ninima hamoi amo defele, ema agoane hamomusa: misi dagoi.”
11Amaiba:le, Yuda dunu 3,000 da Ida:me gafulu ganodini magufu gelabo amoga asili, Sa:masane ema amane sia:i, “Filisidini dunu da ninia ouligisu dunu. Amo di da hame dawa:bela:? Di da abuliba:le amo hou ninima hamobela:?” Sa:masane da bu adole i, “Na da ilia hamoi amo dabe fawane bu dabe ga:i.”
12Ilia da amane sia:i, “Ninia da di afugili la:gili ilima ima:ne misi dagoi.” Sa:masane da ilima amane sia:i, “Dilisu da na hame medole legemu, amo nama dafawane sia:ma.”
13Ilia da bu adole i, “Defea! Ninia da di la:gili ilima imunu amo fawane. Be ninia da di hame medole legemu.” Amaiba:le, ilia da Sa:masane efe gaheabolo aduna amoga la:gili, magufu gelabo fisili, Lihi moilaiga oule asi.
14E da Lihi sogega doaga:musa:, logoba:le ahoanu, Filisidini da e gagumusa: bululusa doagala:i. E da hedolowane, Hina Gode Ea gasa bagade lai dagoi. Gasa bagade efe ea lobo la:gisu amo e da dadamunisi. La:gisu da gobia ha:i amo laluga nei dagoi agoane ba:i.
15Amalalu, e da dougi ayawane bogoi, ea magado gasa ba:i. E da amo gaguia gadole, amoga dunu 1,000 medole legei.
16Amaiba:le, Sa:masane da amane gesami hea:i, “Na da dougi ea magado gasa amoga dunu 1,000 medole legei. Dougi ea magado gasa amoga na da dunu bagohame medole, ili bogoi da:i hodo amoga gagadole bi baheda:i bagohame hamosu.”
17Amalalu, e da dougi magado gasa ha:digi dagoi. Ilia da amo hou doaga:i sogebi amoma Lamade Lihi dio asuli.
18Amalalu, Sa:masane da hano bagade hanai ba:i. E da Hina Godema amane wele sia:su, “Di da fidibiba:le, na da baligiliwane hasalasi. Be wali na da hano hanaiba:le bogomu galebe, amola hame lalegagui Filisidini dunu ilia da na gagulaligimu amo da defeala:?”

19Amalalu, Gode da Lihi sogega hano osobo hagudu dialu amo doasili, hano da heda:lebe ba:i. Sa:masane da amo hano nanu, bu uhibi ba:i. Amaiba:le, ilia da amo hano amoma Hagole (bai da ‘wele sia:su’) dio asuli. Amo hano da wali Lihi sogega diala.
20Filisidini dunu da Isala:ili soge ouligisu. Be ode 20 amoga, Isala:ili dunu da Sa:masane ema fa:no bobogei.