Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Juece

Juece 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mãwãnacarea trigo jara Sansoʌ̃ba idji quima bai b̶ad̶ara acʌd̶e wãsia. Idjía diai carea chiwatu zaqueda edesia. Jũẽped̶a dji zãwãrẽ bai b̶ad̶aa jarasia: –Mʌ̃ wẽrã cãĩbarimaa acʌd̶e wãya.– Baribʌrʌ dji wẽrã zezaba idu wãbiẽ́ basía.
2Idjia jarasia: –Mʌ̃a crĩchasia bʌa mʌ̃ caura ab̶ed̶a igarasida. Maʌ̃ carea bʌ ume b̶ad̶a ẽberãa idjira diasia. Mʌ̃ cau tẽãbemara biara quirua. Idjidrʌ dji nabema cacuabari edadua.–
3Maʌ̃ carea Sansoʌ̃ba jarasia: –¡Bãrãba mãwã oped̶ad̶a bẽrã mʌ̃a bãrã pilisteorã biẽ́ obʌrʌd̶e bed̶ead̶e b̶aẽ́a!–
4Maʌ̃be Sansoʌ̃ba usa pãda tresciento jidacuasia. Maʌ̃ra umé uméa ãbaa dji drud̶e jʌ̃cuaped̶a cãdorrona ĩbĩrãda ãdji drud̶e jʌ̃cuasia.
5Maʌ̃be ĩbĩrãra coacuaped̶a usa pãra pilisteorã néud̶e buecuasia. Maʌ̃ba ãdji trigora jũma bá wãsia, dji ewaped̶ad̶ada, dji ewad̶aẽ́ panʌ sid̶a. Maʌ̃ awara ãdji uva ẽjũãra, olivo ẽjũã sid̶a jũma bá wãsia.
6Maʌ̃ carea pilisteorãba jũmarãa iwid̶isid̶aa caiba mãwã osi cawaya. Maʌ̃ne cawasid̶aa Sansoʌ̃ba mãwã osida idji zãwãrẽ bai b̶ad̶aba idji caura Sansoʌ̃a diai cãyãbara Sansoʌ̃ ume b̶ad̶a ẽberãa diad̶a bẽrã. Maʌ̃ carea pilisteorãba dji wẽrãra, dji zeza sid̶a bá beasid̶aa.
7Maʌ̃ne Sansoʌ̃ba jarasia: –Bãrãba mãwã oped̶ad̶a bẽrã mʌ̃a wãrãneba jaraya ʌ̃nãũẽ́ bãrãra biẽ́ o b̶aida ab̶a mʌ̃a quĩrĩãbʌrʌ quĩrãca obʌrʌd̶aa.–
8Mãwã jaraped̶a quĩrũbid̶eba pilisteorãra zocãrã quenasia. Maʌ̃be Sansoʌ̃ra Etam eya ʌra jira b̶ad̶aa wãsia. Mama uriad̶e b̶esia.
9Sansoʌ̃ mama b̶ʌd̶e pilisteorãra Juda druad̶aa zed̶aped̶a ẽjũã Lehi abada caita duanesid̶aa.
10Maʌ̃ne Judad̶ebemarãba ãdjirãa nãwã iwid̶isid̶aa: –¿Cãrẽ cãrẽã dairã ume djõne ze panʌ?– Pilisteorãba panusid̶aa: –Sansoʌ̃da jidad̶e ze panʌa dairãra biẽ́ od̶a bẽrã.–
11Maʌ̃ carea Judad̶ebemarãra Etam eya ʌra jira b̶ʌd̶aa tres mil wãsid̶aa. Sansoʌ̃ b̶abari uriama jũẽnaped̶a idjía nãwã jarasid̶aa: –Bʌa ¿cãrẽ cãrẽã dadjirãra nẽbʌrad̶e b̶ʌsi? ¿Adua b̶ʌca dadjirãra pilisteorã jʌwaed̶a panʌda?– Sansoʌ̃ba panusia: –Ãdjirãba mʌ̃da biẽ́ oped̶ad̶a bẽrã mʌ̃a ãdjira ara maʌ̃ quĩrãca osia.–
12Maʌ̃ne Judad̶ebemarãba jarasid̶aa: –Dairãra ze panʌa bʌra pilisteorãa jida diad̶i carea.– Maʌ̃ne Sansoʌ̃ba jarasia: –Naãrã wãrãneba jarad̶adua bãrãba mʌ̃ra bead̶aẽ́da.–
13Judad̶ebemarãba jarasid̶aa: –Bʌra bead̶aẽ́a. Ab̶abe bʌ jʌwara jʌ̃naped̶a pilisteorãa jida diad̶ia.– Ara maʌ̃da jʌ̃cara djiwid̶i uméba Sansoʌ̃ra jʌ̃naped̶a idji b̶abari uriad̶eba jida edesid̶aa.
14Ẽjũã Lehi abadad̶e jũẽbʌdad̶e pilisteorãra b̶ʌsrid̶a b̶ʌga duanʌda idjimaa zesid̶aa. Baribʌrʌ Ãcõrẽ Jaured̶eba Sansoʌ̃ra bio juerza baraped̶a idji jʌwa jʌ̃ b̶ad̶a jʌ̃carada tʌcuasia lino nayãna bá wãna quĩrãca.
15Maʌ̃ne burro beud̶a quid̶atrʌda unuped̶a edasia. Maʌ̃ba pilisteorãda mil quenasia.
16Quenaped̶a nãwã jarasia: Mʌ̃a burro quid̶atrʌba ãdjira boromea bue nũmʌsia. Burro quid̶atrʌba mʌ̃a ẽberãrãda mil quenasia.
17Mãwã jaraped̶a Sansoʌ̃ba quid̶atrʌra b̶atabuesia. Mama trʌ̃ b̶ʌsid̶aa Ramat-Lehi.
18Sansoʌ̃ra bio opichia nũmʌ bẽrã Ãcõrẽa quĩrã djuburiada nãwã iwid̶isia: –Bʌa mʌ̃, bʌ nezocaa ãdjirãra poyabisia. Maʌ̃da ¿mʌ̃ra opichiaba idu beubica? ¿Opichiaba cacua norrab̶ariped̶a mʌ̃ra pilisteorã idu jidabica?–

19Maʌ̃ne Ãcõrẽba uriad̶eba baidoda ʌ̃taa bogadrʌbisia. Sansoʌ̃ba doped̶a cacua ʌb̶ʌasia. Maʌ̃ baido Lehid̶e ʌ̃taa bogadrʌ b̶ʌra trʌ̃ b̶ʌsid̶aa En-hacore. Maʌ̃ra wad̶i Lehid̶e b̶ʌa.
20Israelerã pilisteorã jʌwaed̶a panasid̶ad̶e Sansoʌ̃ra veinte poa ãdji ẽdrʌ b̶ʌbari basía.