Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Hetman

Hetman 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Long taim bilong katim wit, Samson i go bilong lukim meri bilong en. Em i kisim wanpela yangpela meme i go bilong givim meri. Em i kamap pinis long Timna, orait em i tokim papa bilong meri olsem, “Mi laik i go insait long rum bilong meri bilong mi.” Tasol papa bilong meri i no laik.
2Em i tokim Samson olsem, “Tru tumas, mi ting yu no laikim em moa, na mi givim em pinis long dispela man i bin poromanim yu long taim bilong marit. Tasol liklik susa bilong en i naispela tumas. I orait, yu ken maritim em.”
3Tasol Samson i kros na i tok olsem, “Mi bai mekim nogut long ol Filistia nau. Na bai mi no gat asua. Asua bilong ol tasol.”
4Orait Samson i go holimpasim 300 weldok. Em i pasim tel bilong tupela tupela na bihain em i pasim wan wan bombom long tupela tupela tel.
5Na em i laitim ol bombom na lusim ol weldok na ol i ran i go insait long ol gaden wit bilong ol Filistia na olgeta wit i paia. Na paia i kukim ol wit ol i katim pinis wantaim wit ol i no bin katim yet. Na ol diwai wain na diwai oliv tu i paia.
6Ol Filistia i lukim na ol i askim nabaut olsem, “Husat i mekim dispela samting?” Na ol man i tok olsem, “Samson i bin mekim, long wanem, tambu papa bilong en, dispela man bilong Timna, em i kisim meri bilong Samson na givim long man i bin poromanim Samson long taim bilong marit.” Orait na ol Filistia i go kukim dispela meri wantaim papa na haus bilong en tu.
7Na Samson i tokim ol olsem, “Yupela i mekim kain pasin olsem, a? Orait mi promis olsem, mi no ken malolo kwik. Pastaim mi mas bekim dispela pasin yupela i bin mekim, na bihain bai mi malolo.”
8Na Samson i paitim ol nogut tru, na i kilim planti man i dai. Bihain em i go i stap long wanpela hul bilong traipela maunten ston long Etam.
9Bihain ol Filistia i kam na wokim kem long graun bilong lain Juda na ol i pait long ol man long taun Lehi.
10Orait ol Juda i askim ol, “Bilong wanem yupela i kam pait long mipela?” Na ol Filistia i bekim tok olsem, “Mipela i kam bilong kisim Samson na kalabusim em, bai mipela i bekim wankain pasin long em olsem em i bin mekim long mipela.”
11Orait 3,000 man bilong Juda i go long dispela hul bilong ston long Etam na tokim Samson olsem, “Ating yu no save olsem ol Filistia i bosim yumi nau? Bilong wanem yu mekim dispela bikpela hevi i kamap long mipela?” Na Samson i tokim ol olsem, “Mi bin bekim tasol ol samting ol i bin mekim long mi.”
12Na ol i tokim Samson olsem, “Mipela i kam bilong pasim yu na givim yu long han bilong ol Filistia.” Na Samson i tokim ol, “Yupela i mas promis long mi olsem, bai yupela yet i no kilim mi.”
13Na ol i tok, “Mipela i no inap kilim yu. Mipela i kam bilong pasim yu tasol na bringim yu i go long han bilong ol.” Olsem na ol Juda i pasim em long tupela nupela baklain na ol i kisim Samson na lusim dispela hul bilong ston na ol i go bek.
14Taim ol i kamap long Lehi, ol Filistia i singaut na ran i kam long bungim ol. Na spirit bilong God i givim Samson bikpela strong na ol dispela nupela baklain i pasim em, em Samson i brukim olsem tret nating.
15Na em i lukim wanpela bun bilong wasket bilong wanpela donki, na em i kisim. I no longpela taim na dispela donki i bin i dai, na bun i stap strong yet. Na Samson i holim na paitim ol Filistia long en, na em i kilim i dai 1,000 man bilong ol.
16Na Samson i singim wanpela song olsem, “Long wasket bilong donki mi kilim i dai 1,000 man. Yes, long wasket bilong donki mi pinisim planti man moa yet.”
17Em i tok pinis na em i tromoi dispela wasket. Olsem na ol i kolim dispela ples maunten Wasket.
18Orait nek bilong Samson i drai nogut tru, na em i singaut long Bikpela olsem, “Yu bin helpim mi, wokman bilong yu, na mi winim dispela pait. Tasol olsem wanem, bai yu lusim mi nau? Mi no gat wara na nogut bai mi dai na ol dispela haiden man i kisim mi.”

19Na God i brukim wanpela hul long Lehi na wara i kamap. Orait Samson i dringim dispela wara na em i kisim strong gen. Olsem na ol i kolim dispela hul wara Hul Wara Bilong Man I Singaut. Dispela hul wara i stap yet long Lehi.
20Taim ol Filistia i bosim graun bilong ol Israel, Samson i stap hetman bilong ol Israel inap long 20 yia.