Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ

YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ à kɛ̀ gↄrↄ pla, burapↄnↄ kɛkɛgↄrↄ kà, akũ Samusi blènɛ bↄ̀rↄↄ kũ̀ à gɛ̀ɛ a nↄ pì gwao. À pì: Má ye mà gɛ̃ ma nanↄi kpɛ́n. Akũ a nↄ pì de dí a gba zɛ́ro
2à pì: Matɛn da n yeimɛro, akũ ma a kpà n gbɛ̃nnaa. A dakũna mana deala. Ǹ a sɛ́ a gɛ̃nɛ ũ.
3Samusi pìńnɛ: Tó ma yã vãni kɛ̀ á Filisitininↄnɛ sà, manigↄ̃ taari vĩ doro.
4Samusi gɛ̀ɛ à gbɛ̃gbonnↄ kũ̀kũ wàa do kũ basↄↄroo, akũ à sɛ̃̀ɛ yĩ̀yĩ térereterere. À gbɛ̃gbon pìnↄ vlã yĩ̀yĩkↄ̃a plapla, akũ à sɛ̃̀ɛ pìi yĩ̀yĩ ń vlã pìnↄa.
5À tɛ́ nà sɛ̃̀ɛ pìnↄa, akũ à gbɛ̃gbon pìnↄ gbàrɛ Filisitininↄ bura. Ń pↄ́wɛnↄ tɛ́ kũ̀ pínki kũ ń pↄ́wɛ gbànↄ kũ ń geepi búnↄ kũ ń kùkpɛnↄ pínki.
6Akũ Filisitininↄ pì: Dí mɛ́ à yã dí taka kɛ̀wɛrɛɛ? Akũ ò pì: Samusimɛ, Timina gbɛ̃ anzuree. A anzuree pì a nↄ sìamɛ, akũ à kpà a gbɛ̃nnaa. Akũ Filisitininↄ gɛ̀ɛ ò tɛ́ sↄ̃̀ nↄ pìia kũ a deo.
7Samusi pìńnɛ: Zaakũ a kɛ̀ lɛ, mani kámma boro ari ma gɛ fĩna booáwa.
8À sì ń tɛ́ à ń kɛ́ dúgudugu, ń dɛdɛnaa pì gɛ̃̀ onala, akũ à gɛ̀ɛ à vùtɛ Etamu gbɛ̀wɛɛn.
9Filisitininↄ gɛ̀ɛ ò bùraa kàtɛ Yudanↄ bùsun, ò dàgula ari Gɛrɛwa sarɛ.
10Akũ Yudanↄ ń lá ò pì: Bↄ́yãi a suwái kũ zĩ̀ioo? Akũ ò pì: O su ò Samusi kũmɛ, de ò kɛnɛ lákũ à kɛ̀wɛrɛ nà.
11Akũ Yudanↄ gbɛ̃nↄn dúbu aakↄ̃nↄ gɛ̀ɛ Etamu gbɛ̀wɛɛ kĩnaa ò pì Samusinɛ: Ń dↄ̃ kũ Filisitininↄ mɛ́ òtɛn kí blewároo? Bↄ́ yãn n kɛ̀wɛrɛ gwee? À wèḿma à pì: Pↄ́ kũ ò kɛ̀mɛnɛn ma kɛ̀ńnɛ.
12Akũ ò pì: O su ò n yĩ ò n kpáḿma. Akũ Samusi pì: À la damɛnɛ kũ áni ma dɛ á zĩdaro.
13Akũ ò pìnɛ: Oi! Óni n dɛro. Óni n yĩ kũ bàaomɛ ò n nańnɛ ń ↄĩ. Akũ ò a yĩ̀ kũ bà dufuo mɛ̀n pla ò bò kãao gbɛ̀wɛɛɛ pìi gũn.
14Kũ ò kà kãao Gɛrɛwa, akũ Filisitininↄ sù ò daalɛ, òtɛn wiki lɛ́a. Dikiri Nini sù Samusia, akũ bà kũ ò a yĩ̀o a ↄnↄa mùna kũ̀, akũ bàa pìnↄ zↄ̃̀zↄ̃kↄ̃rɛ a ↄa.
15À zaaki gɛ̀ dufu gɛrɛwa è, akũ à nàtɛ à sɛ̀ à gbɛ̃nↄn wàa sↄↄronↄ dɛ̀dɛo.
16Samusi pì: Zaaki gɛrɛwan ma gbɛ̃nↄn wàa sↄↄronↄ dɛ̀dɛo, zaaki gɛrɛwan ma ń tↄ̃tↄ̃kↄ̃ao.
17Kũ à yã pìi ò à làka, akũ à gɛrɛwa pìi zùkũna. Akũ ò tↄ́ kpà gu pìinɛ Gɛrɛwa Sĩ̀sĩi.
18Ími a kũ̀ gbãna, akũ à ↄ́ↄ dↄ̀ Dikirinɛ à pì: N tò makũ n zↄ̀bleri ma zĩ̀i blè manamana, akũ ń ye mà ga kũ ímio mà lɛ́tɛ Filisitini gyↄfↄrↄdenↄ ↄĩ yá?

19Luda Gɛrɛwa guwɛɛ lòkotoo pàra, akũ í bòn. Samusi mì, akũ a wɛ̃̀ndii sù à gbãna lè. Abire yãin òdi gu pì sísi Ɛnakore. À kú Gɛrɛwa ari kũ a gbãrao.
20Samusi yã gↄ̃̀gↄ̃ Isarailanↄnɛ ari wɛ̃̀ baro Filisitininↄ kíblemmanagↄrↄ.