Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Daannatu Maxaafaa

Daannatu Maxaafaa 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Guuttaa takkishin, gisttiyaa cakkiyo wode, Samssooni ba machchiyo be7anau issi anqqara deeshshaa ekkidi biis; biidi i aawaa, “Taani ta machchiyaa de7iyo kifiliyaa gelanau koyais” yaagiis. SHin i gelennaadan, i aawai diggiis.
2I aawai Samssoona, “Neeni o ubba ixxidabaa milatin, ne miiziyaayyo immaas. SHin i kaalo michchiyaa ippekka aadhdha lo77o; i gishshaa o ekka” yaagiis.
3Yaagin Samssooni etau, “Ha77i simmi Pilisxxeema biittaa asaa bolli taani iitabaa oottikko, mooranchcha gidikke” yaagiis.
4Yaagidi biidi, heezzu xeetu worakanata oiqqiis; oiqqidi naa77aa naa77aa goinaa issippe gattidi, goinatuppe gidduwan yiicettida xomppiyaa wottidi qachchiis.
5Hegaappe guyyiyan, yiicettida xomppiyan tamaa oittidi, biron cakettibeenna Pilisxxeema asaa kattaa giddo worakanata yeddiis; yeddidi cakettida kattaa, equwan de7iya kattaa, woiniyaa turatanne wogaraa xuuggiis.
6Pilisxxeemati, “Hagaa oottidai oonee?” yaagidi oichchidosona. Oichchin asai, “Samssooni oottiis; aissi giikko, Timina asa gidiya a bolloi, a machchiyo a miiziyaayyo immido gishshaassa” yaagiis. Yaagin Pilisxxeemati biidi, onne i aawaa taman xuuggidosona.
7Xuuggin Samssooni etau, “Intte hegaa oottido gishshau, haluwaa kessennan aggikke” yaagiis.
8Yaagidi eta wolqqaama shochchaa shocidi, darota woriis. Hegaappe guyyiyan biidi, Exaama giyo sohuwan de7iya zaallaa kooppuwaa giddon gam77iis.
9Hegaappe guyyiyan, Pilisxxeema asai yiidi, Yihudan dunkkaaniis; dunkkaanidi Leeha giyo katamaa oliis.
10Yihudaa asai eta, “Aibissi nuna olanau yiidetii?” yaagidi oichchiis. Oichchin eti, “Nuuni Samssoona oikki qachchanaunne i nu bolli oottidoogaadan a bolli oottanau yiida” yaagidi zaaridosona.
11Yaatin, Yihudaappe heezzu sha7u asati Exaama giyo sohuwan de7iya zaallaa kooppuwaa biidi Samssoona, “Nuna haariyaageeti Pilisxxeema asata gidiyoogaa erikkiiyye? Yaatin, nu bolli hagaa aiba palabaa oottai?” yaagidosona. Yaagin i zaaridi, “Eti ta bolli oottidoogaadan, taanikka eta bolli oottaas” yaagiis.
12Etikka zaarettidi, “Nuuni hagaa yiidoogee nena qachchidi, Pilisxxeematussi aattidi immanaassa” yaagidosona. Yaagin Samssooni eta, “Intte intte huuphen tana worennaadan caaqqite” yaagiis.
13Yaagin eti, “Eeno, nuuni nena qachchidi, etau aattidi immanaappe attin, worokko” yaagidi au zaaridosona. Hegaappe guyyiyan, naa77u ooratta wodoruwan qachchidi, zaallaa kooppuwaappe kessidi efiidosona.
14Samssooni Leeha biido wode, Pilisxxeema asati wocamiiddi, aara gaittanau yiidosona. Yin GODAA Ayyaanai a bolli wolqqappe wodhdhiis; wodhdhin a kushiyaa qachchi wottido wodoruwaa, shaloi tamaa be7idi duuxxiyoogaadan, duuteretti yeggiis.
15Yaatidi mata wode haiqqida issi hariyaa gappataa demmi ekkidi, an sha7u asaa woriis.
16Woridi Samssooni hagaadan yaagiis; “Hariyaa gappatan taani ahaa bollan ahaa dooraas. Hariyaa gappatan sha7u asaa woraas” yaagiis.
17Haasayiyoogaa wurssidoogaappe guyyiyan, ba oikkido gappataa kushiyaappe oliis; olidi he sohuwaa Raamaati-Leeha yaagidi sunttiis.
18Hegaappe guyyiyan, Samssooni keehippe saamettidi, GODAASSI waassiiddi, “Neeni hagaa mala gita xoonuwaa taassi ne ashkkaraassi immadasa. Yaatin, taani ha77i saamuwan haiqqoo? Qassi ha qaxxarettibeennaageetu kushiyan kunddoo?” yaagidi waassiis.

19Yaagin Xoossai Leehan de7iya biittaa phalqqin, appe haattai kiyiis. Samssooni he haattaappe uyidi alido gishshau, ayyo shemppoi simmiis. Yaatin, he sohuwaa Aini-Haqqoore yaagidi sunttiis. Hegee hachchi gakkanaassi Leehan de7ees.
20Pilisxxeema asai biittaa haarido wode, Samssooni Israa7eelan laatamu laittau pirddiya daanna gidiis.