Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Kiitisae

Kiitisae 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xɛ xaba tɛmui, Samison naxa si xanin a xa ginɛ xɔn. A naxa a fala a bitanyi bɛ, «A xɔli n ma n tan nun n ma ginɛ xa lu yire keren.» A bitanyi mu tin na ra,
2a fa a fala Samison bɛ, «N ɲɔxɔ a ma i mɛɛxi a ra nɛ, na nan a ra, n bara a fi na xɛmɛ ma i xa xulunyi binyɛ fi naxan ma. I xa a xunya dɔxɔ, na fan a bɛ pon.»
3Samison naxa a yaabi, «Yi biyaasi, xa n fe ɲaaxi raba wo tan Filisitakae ra, wo tan nan a niyaxi.»
4A naxa siga, a xulumase kɛmɛ saxan suxu. A naxa nee xuli xiri e boore ra firin firin na, a sɛxɛ maxiri e xulie ra.
5A naxa sɛxɛ radɛxɛ naxan nu maxirixi e xulie ra, a e rabɛɲin Filisitakae xa xɛe ma. Tɛ naxa xɛe birin gan, sansi naxan nu kotoxi xɛe ma, a nun sansi naxan mu nu xabaxi sinden. Hali oliwi bili naxee nu na mɛnni, e fan gan nɛ.
6Filisitakae naxa e booree maxɔrin, «Nde yi wali rabaxi?» Mixi ndee naxa e yaabi, «Samison fɔxi nan a ra, barima a bitanyi Timinaka bara a xa ginɛ fi xɛmɛ ma, a tan Samison xa xulunyi binyɛ fi naxan ma.» Na kui Filisitakae naxa siga na ginɛ nun a baba gande.
7Samison naxa a fala e bɛ, «Xa wo a raba na ki, n fan n gbeɲɔxɔma nɛ wo ma.»
8A naxa e gere a ɲaaxi ra, a mixi gbegbe faxa. Na xanbi, a naxa siga, a lu fɔnmɛ kui Etami geya mabiri.
9Filisitakae naxa sɔɔrie xɛɛ Yudaya Lexi mabiri.
10Yudayakae naxa e maxɔrin, «Wo faxi muxu gerede munfe ra?» E naxa e yaabi, «Muxu faxi Samison nan suxude, muxu xa fe ɲaaxi raba a ra alɔ a a rabaxi muxu ra ki naxɛ.»
11Yudayakae xɛmɛ wulu saxan naxa siga Samison fɔxɔ ra Etami geya yire. E naxa a fala a bɛ, «I munse rabaxi muxu ra yi ki? I mu a kolon won na Filisitakae xa yaamari nan bun ma?» Samison naxa e yaabi, «N e xa fe ɲaaxi nan tun sare ragbilenxi e ma.»
12Yudayakae naxa a fala a bɛ, «Muxu faxi be i xiride nɛ, muxu xa i so e yi ra.» Samison naxa a fala e bɛ «Wo xa wo rakali xa wo tan mu fama n faxade.»
13E naxa a fala a bɛ, «Won bara lan na ma. Muxu mu i faxama. Muxu xa i xiri, muxu xa i so Filisitakae yi ra tun.» E naxa a xiri luuti nɛɛnɛ firin na, e a xanin.
14E to Lexi li, Filisitakae naxa sɔnxɔɛ rate. Alatala Xaxili naxa goro Samison ma, a na luutie bolon alɔ gɛsɛ ganxi bolonma ki naxɛ.
15A naxa sofale banganyi xɔri nde tongo bɔxi ma, a Filisitakae mixi wulu keren faxa na ra.
16Samison naxa a fala, «N bara sofale banganyi xɔri sɔtɔ, sofale keren sofale gbegbe ya ma. N bara xɛmɛ wulu keren faxa sofale banganyi xɔri ra.»
17A to gɛ na masenyi ra, a naxa na banganyi xɔri wɔlɛ. Mɛnni xili naxa sa Ramati Lexi, «Banganyi xɔri geya.»
18Ye xɔli xɔrɔxɔɛ naxa Samison suxu. A naxa Alatala maxandi, «I bara a niya n xa xutu sɔtɔ yi mixie ma. N mali alako n naxa faxa ye xɔli ma, yi mixi sunnataree naxa fa n xanin e xɔnyi.»

19Ala naxa fanye ibɔɔ Lexi mabiri, ye naxa mini. Samison to ye min, a man naxa sɛnbɛ sɔtɔ, a bɔɲɛ naxa sa. E naxa na yire xili fala «Hakore dulonyi.» Han ya na dulonyi na Lexi mabiri.
20Samison naxa bu kiiti sa ra Isirayila ɲɛ mɔxɔɲɛn Filisitakae xa waxati.