Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ

YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ à kɛ̀ gurↄ plaa, burapↄnↄkɛkɛgurↄↄ kà, ben Samusĩ blènɛ bↄ̀rↄ kũ̀ à gàa a nↄↄ pì gwao. À bè: Má yezi mà gá ma naↄ̃zi kpɛ́ guu. Ben à nↄↄ pì de e à gba zɛ́ro
2à bè: Mɛ́ɛ daa n yezinlo, ben ma à kpà n gbɛ̃nnaa. À dãaro maa dɛàla. Ǹ à sɛ́ à gɛ̃ɛ ũ.
3Samusĩ bèńnɛ: Tó ma yã zaaa kɛ̀ a Filisitininↄnɛ sa, mɛ́gↄ̃ taari vĩ dↄro.
4Samusĩ gàa à gbɛ̃ngboonↄ kũ̀kũ wàa do kpɛ́ basↄↄro, ben à sɛ̃̀ yìyi sↄ̀ↄↄsↄↄↄ. À gbɛ̃ngboo pìnↄ vlãa yìyi kↄ̃a plaplaa, ben à sɛ̃̀ pì yìyi ń vlãa pìnↄa.
5À tɛ́ nà sɛ̃̀ pìnↄa, ben à gbɛ̃ngboo pìnↄ gbàrɛ Filisitininↄ bura. Aↄ̃ blɛwɛɛ tɛ́ kũ̀ píngi kↄ̃n ń blɛwɛɛ gbànↄ kↄ̃n ń geepi búnↄ kↄ̃n ń kùkpɛnↄ píngi.
6Ben Filisitininↄ bè: Dé bé à yã kɛ̀ taka kɛ̀wee? Ben wà bè: Samusĩmɛ, Timina gbɛ̃ anzure. À anzure pì à nↄↄ sìamɛ, ben à kpà à gbɛ̃nnaa. Ben Filisitininↄ gàa wà tɛ́ sↄ̃̀ nↄↄ pìa kↄ̃n a deo.
7Samusĩ bèńnɛ: Zaakɛ á kɛ̀ lɛ, mɛ́ kámma boro ai ma gaa gɛ̃ɛ booawa.
8À sì ń tɛ́ à ń kɛ́ dúgudugu, aↄ̃ dɛdɛna pì gɛ̃̀ ↄla, ben à gàa à vɛ̃̀ɛ Etamu gbɛ̀wɛɛn.
9Filisitininↄ gàa wà bùra kàɛ Yudanↄ bùsun, aↄ̃gↄ̃ kpá guula ai Gɛɛwa saɛ.
10Ben Yudanↄ ń lá wà bè: Bↄ́yãnzin a mↄwazi kↄ̃n zĩ̀ozi? Ben aↄ̃ bè: Wa mↄ wà Samusĩ kũmɛ, lɛ wà kɛnɛ lán à kɛ̀we nà.
11Ben Yudanↄ gↄ̃ↄn bↄrↄ aagↄ̃ↄnↄ gàa Etamu gbɛ̀wɛɛ kiia aↄ̃ bè Samusĩnɛ: Ń dↄ̃ kɛ̀ Filisitininↄ bé wèe kí bleewaroo? Bↄ́ yãn ń kɛ̀we gwee? À wèńla à bè: Pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ kɛ̀mɛɛn má kɛ̀ńnɛ.
12Ben aↄ̃ bè: Wa mↄ wà n yi wà n kpáḿmamɛ. Ben Samusĩ bè: À la damɛ kɛ̀ é ma dɛ a zĩndaro.
13Ben aↄ̃ bènɛ: Auo! Wé n dɛro. Wé n yi kↄ̃n bàomɛ wà n nańnɛ ń ↄzĩ. Ben aↄ̃ à yì kↄ̃n bà dufuo mɛ̀n plaa aↄ̃ bↄ̀o gbɛ̀wɛɛ pì guu.
14Kɛ̀ wà kào Gɛɛwa, ben Filisitininↄ mↄ̀ wà daàlɛ, aↄ̃ↄe wuu kaaa. Dii Nini sù Samusĩa, ben bà kɛ̀ wà à yìo a ↄↄnↄa gↄ̃̀ lán zĩndoo tɛ́kũna bà, ben bà pìnↄ zↄ̃̀zↄ̃kↄ̃rɛ à ↄↄa.
15À zaaki gɛ̀ dufu gɛɛwa è, ben à nàɛ à sɛ̀ à gↄ̃ↄn wàa sↄↄroonↄ dɛ̀dɛo.
16Samusĩ bè: Zaaki gɛɛwan ma gↄ̃ↄn wàa sↄↄroonↄ dɛ̀dɛo, zaaki gɛɛwan ma ń tↄ̃tↄ̃okↄ̃la.
17Kɛ̀ à yã pì ò à yã̀a, ben à gɛɛwa pì zĩ̀nna. Ben wà tↄ́ kpà guu pìnɛ Gɛɛwa sĩ̀sĩ.
18Ímii à kũ̀ gbãa, ben à wii pɛ̀ Diizi à bè: Ń tò mamↄma n zↄ̀bleri ma zĩ̀ blè maamaa, ben nɛ́ tó mà ga kↄ̃n ímiio mà lɛ́ɛ Filisitini gɛfↄↄdeenↄ ↄzĩↄ́?

19Luda Gɛɛwa gu zòoto pàra, ben í bↄ̀n. Samusĩ mì, ben à wɛ̃̀ndi sù à gbãaa è. Beee yãnzin wè guu pì sísi Ɛnakore. À kú Gɛɛwa ai kↄ̃n a gbã̀ao.
20Samusĩ yã gↄ̃̀gↄ̃ Isarailinↄnɛ ai wɛ̃̀ baro Filisitininↄ kíblemmanagurↄ.